Items where Subject is "Traffic Safety"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 61.

A

Aavik, Rainer (2016) Suvised mured ja talvised rõõmud Pärnu liikluses. [other video]

Adamson, Aivo (2015) Avasõnavõtt (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Agur, Hendrik (2015) Laste liiklusteadlikkus versus kodu väärtused ja koolikultuur (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Antov, Dago (2016) Kuidas moota ja kuidas parandada liiklemise ohutust. [other video]

E

Edasi, Solveig (2015) Maanteeamet kui koostööpartner laste liiklushariduses (Liikluseohutuse seminar 2015). [other video]

G

Gorislavskaja, Inna (2015) Lapse toimetulek liikluses (Liiklusohutuse seminar 2016). [other video]

H

Hallik, Argo (2013) Liiklusohutuse tagamine läbi liiklusjärelevalve planeerimise. [thesis] [en] Ensuring Traffic Safety through Planning of Traffic Supervision.

Helandi, Dmitri (2020) Parema käe reegli järgimine kaubanduskeskuste parklates. [thesis] [en] Following the Priority to the Right Rule in Shopping Malls' Parking Lots.

Henno, Imbi (2015) Õpilaste liiklusalaste teadmiste ja hoiakute kujundamine uute riiklike õppekavade rakendamise kaudu (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Hindrichson, Fred (2020) Sõidukite esiklaasi vigastuste analüüs ja tekketingimuste tuvastamise juhend kindlustusseltsidele. [thesis] [en] Analysis of Vehicle Windscreen Damage and Guidelines for Determining Conditions for Insurance Companies.

Holm, Helari (2015) Eesti sõidukitepargi turvalisuse hindamine. [thesis] [en] The Safety assessment of Estonian Vehicle Fleet.

J

Jaani, Juta (2015) Lapsed liikluses – kas kooli, kodu või partneri vastutus? (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Järvet, Veiko (2018) Liikluskultuurist tuleneva liiklusviisakuse ja inimeste hoiakute kujunemise ülevaade liikluses Narva näitel. [thesis] [en] An Overview of Shaping Road Politeness and Attitude in Traffic Culture by the Example of Narva.

K

Kaasik, Kaiko (2018) Ülekäiguradade ohutuse analüüs Viimsi vallas. [thesis] [en] Pedestrian Crossing Safety Analysis in Viimsi Municipality.

Kala, Robert (2019) Eakate autojuhtide täiendkoolitamine. [thesis] [en] In-service training for elderly drivers.

Kallas, Madis (2016) Liikluskorralduslikud väljakutsed suvises Kuresaares. [other video]

Karu, Indrek (2018) Jalgrattaliikluse turvalisuse tegurid Eestis. [thesis] [en] Cycling safety factors in Estonia.

Kiil, Robert (2017) Võimalused naastrehvide mõju vähendamiseks liikluses. [thesis] [en] Options to Reduce the Effects of Studded Tyres In Traffic.

Kirsimae, Alo (2016) Nullvisioon kui lahenemisviis. [other video]

Klementsov, Mihkel (2020) Kergliikurite sõidudünaamika. [thesis] [en] Driving Dynamics of Micro-Mobility Vehicles.

Kuivjõgi, Andra (2020) Jalakäijate liiklusohutuse tagamine Türi vallas. [thesis] [en] Ensuring traffic safety for pedestrians in Türi municipal.

Kuivjõgi, Iiris (2020) Liiklusohutuse analüüs Märjamaa riigiteel nr 20170 km 0-0,3. [thesis] [en] Traffic Safety Analysis on Märjamaa Road nr. 20170 KM 0-0,3.

Kukk, Kadri (2015) Mis tehtud, mis teoksil Keila vallas (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Kurba, Jorven (2019) Hiiumaa rahvaralli 2019 ohutusplaani projekt. [thesis] [en] Safety Plan Project of Hiiumaa Amateur Rally 2019.

L

Lilleoja, Ben (2019) Kiiruskäitumise eksperiment Tallinna-Tartu maanteel. [thesis] [en] Speed behavor experiment Tallinn-Tartu highway.

Lopuškova, Oksana (2018) Sõidukijuhtide käitumine liiklusõnnetuse korral ja selle seosed ärevusega. [thesis] [en] Drivers´ Behaviour in Case of a Road Accident and its Interdependency on Anxiety..

Luppin, Janek (2016) Kuidas see onnetus juhtus? Rekonstruktsioonide näited liiklusekspertiisi praktikast. [other video]

M

Maidla, Reevo (2016) Ohutu liiklemise edendamine Viljandis. [other video]

Maimann, Kaisa (2020) Eesti 2+1 teelõikude mõju sõidukijuhtide käitumisharjumustele ning liiklusohutusele. [thesis] [en] Impact of 2+1 roads to drivers behavior and road safety in Estonia.

Mäekivi, Magnar (2019) Kunda linnas Pargi, Pargi põik ja Tähe tänavate teekatete rekonstrueerimise projekt. [thesis] [en] Pargi, Pargi põik and Tähe streets of town of Kunda´s reconstruction project.

Märtson, Mikk (2020) Liiklusõnnetusi põhjustavad tegurid ja nende vältimise võimalused veoettevõtetes. [thesis] [en] Factors that cause traffic accidents and avoiding possibilities in hauling companies.

N

Nigol, Margus (2016) Liiklusohutuse auditeerimine ja inspekteerimine linnalises keskkonnas. [other video]

Noor, Virko (2014) Liiklusohutus raudteeülesõidukohtadel. [thesis] [en] Traffic Safety on Railway Crossings.

O

Oberg, Harri (2016) Eesti autospordi turvalisuse tõstmise vajadus ja lahendused. [thesis] [en] Estonian Rally Security Improvement Needs and Solutions.

P

Pihla, Aivar (2015) Autokooli roll laste ja noorte liikluskasvatuses (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Piht, Olari (2018) Sõiduki ja jalakäija liikumiskonfliktide uuring viie Tallinna ülekäiguraja näitel. [thesis] [en] Study on Traffic Conflicts between Vehicles and Pedestrians Based on the Example of Five Pedestrian Crossings in Tallinn.

Põrk, Madis (2014) Üldise ohutustaseme parendamine ohtlike kaupade maantee- ja raudteeveol läbi ohutusnõunike pädevuse tõstmise Eestis. [thesis] [en] Improving Overall Safety of Road and Rail Transport of Dangerous Goods by Improving the Competence of Safety Advisers.

R

Rakki, Ken (2019) Rasked liiklusõnnetused- põhjused ja võimalikud vältimise viisid. [thesis] [en] Fatal traffic accidents - causes and possible ways of prevention.

Rannala, Marek (2016) Mugavus ja ohutus Tallinna Peatänava projekti näitel. [other video]

Reinson, Rain (2015) Liikluse rahustamise efektiivsus lasteasutuste läheduses (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Reinson, Rain (2015) Kiirust piiravate abinõude efektiivsus lasteaedade ja koolide läheduses Pärnu linna näitel. [thesis] [en] The Efficiency of Traffic Calming Measures near Kindergartens and Schools in Example of the city Of Pärnu.

Rohtla, Anton (2020) Loksa linna liiklusohutuse probleemide analüüs ja arenguvõimalused. [thesis] [en] Analysis of Loksa City Traffic Safety Problems and Development Opportunities.

Rohusaar, Jaan; Arvisto, Mari; Kivistik, Taavi; Roos, Kristjan; Tammeveski, Taavi; Moor, Madis; Vaher, Kristo; Hallik, Argo (2013) Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste toimetised NR 16. [document]

Rumvolt, Kaarel (2017) Elektrooniliste õppevormide kasutamise tõhusus mootorsõidukijuhi koolitamisel. [thesis] [en] Efficiency use of electronic forms in motor vehicle driving training.

Ruutelmaa, Talvo (2016) Liiklusohutus ja planeerimine. [other video]

Rüütel, Raido (2015) Avariiliste, vigastatud sõiduki tagasi liiklusesse lubamine. [thesis] [en] Allowing an accident Car or a damaged Vehicle back into the Traffic.

S

Semilarski, Valvo (2016) Tartu linna plaanid nullvisiooni elluviimiseks. [other video]

Sepp, Cristian (2020) Veoautode puhkeala tüüpmudel. [thesis] [en] Truck Parking Area Standard Model.

Sihver, Raul (2015) Liikluskasvatusest üldhariduskoolis (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Simm, Mati (2018) Eesti tehnoülevaatajate koolitussüsteemi hetkeolukorra ja arenguperspektiivide uuring. [thesis] [en] Study of the current situation and development perspectives of the Estonian Technical Inspectors Training System.

Sissas, Priit (2019) Tehnoloogilised võimalused kiiruskäitumise juhtimiseks. [thesis] [en] Technological options to affect speed behaviour.

T

Tanak, Riho (2016) Politsei eesmärgid ja prioriteedid liiklusjarelevalve teostamisel. [other video]

Tepandi, Tanel (2018) Õuealade liikluskorralduse analüüs ja lahendused liiklusohutuse suurendamiseks. [thesis] [en] Analysis of the Traffic Management in the Calm Traffic Area and Solutions to Increase Road Safety.

Tõemets, Siim (2020) Veokijuhtide sõidu-, töö- ja puhkeaaja nõuete rikkumised ja nende eeldatavad põhjused. [thesis] [en] Infringements of Driving , Working and Rest Periods by Truck Drivers and Their Expected Causes.

V

Vahemäe, Erik (2015) Teepäraldiste tugikonstruktsioonide passiivne ohutus ja nende rakendamine Eestis. [thesis] [en] Passive Safety of Support Structures for Road Equipment and Practise in the Republic of Estonia.

Vahi, Siim (2018) 2+1 sõidurajaga möödasõidu ala mõju sõidukiirusele. [thesis] [en] The Impact of 2+1 Roads on Driving Speed.

Vahtramäe, Kristiine (2015) Lastevanemate oskused, ootused ja võimalused laste liiklusalase kasvatuse korraldamisel (Liiklusohutuse seminar 2015). [other video]

Vahtre, Alari (2014) Kergliiklejate raudtee ületusvõimalused Tallinn-Pääsküla liinil. [thesis] [en] Railroad Crossing Options for Pedestrians in Tallinn-Pääsküla Line.

Viin, Siim (2014) Liiklusprobleemid Pärnu linnas. [thesis] [en] Traffic Problems in the City of Pärnu.

Välli, Kristo (2018) Liiklusohutuse auditites korduvalt esinenud märkused ja nende analüüs. [thesis] [en] Repeated Remarks in Road Safety Audits and their Analysis.

Z

Zukker, Martti (2015) Jalgrattaraja eskiislahendus Tartus Võru tänava lõigul Tehase tänav - Lootuse tänav. [thesis] [en] Bicycle lane sketch in Tartu on Võru Street between the streets of Tehase and Lootuse.

This list was generated on Thu Oct 21 23:04:37 2021 EEST.