Items where Subject is "Accounting"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 46.

A

Aare, Lelii (2020) Materiaalsete põhivarade arvestuse vastavus Eesti finantsaruandluse standardile Härma Ehitus OÜ-s. [thesis] [en] Accounting of Tangible Fixed Assets according to Estonian Financial Reporting Standard in private limited company Härma Ehitus.

Alatsei, Triin (2020) Raamatupidamise sise-eeskirja vastavus nõuetele teenust pakkuva ettevõtte näitel. [thesis] [en] Compliance with internal accounting requirements in the example of a service company.

Anderson, Tamara (2020) Materiaalse põhivara arvestus põllumajandusettevõtte näitel. [thesis] [en] Accounting of tangible assets on the example of an agricultural organisation.

Aništšenko, Olga (2020) Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine kaubandusettevõttele. [thesis] [en] Preparation of Internal Accounting Rules for Trading Undertakings.

J

Joosepson, Leila (2020) Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele. [thesis] [en] Compliance of accounting software products used in Estonia with the requirements and expectations arising from the digital transformation.

K

Kalma, Johanna Stina (2020) Elektroonilisel teel saadetavate arvete eelised ja kitsaskohad Stora Enso Eesti AS näitel. [thesis] [en] Advantages and difficulties of electronically forwarded invoices in the case of Stora Enso Eesti AS.

Krigulson, Piret (2020) Töövõtulepinguga teenuse osutamise ja töötamisega seotud peamised kohtuvaidluste põhjused. [thesis] [en] Main causes of litigation related to the provision and operation of the service contract.

L

Lainemaa, Triin (2020) Raamatupidaja ja juhatuse liikme vastutus raamatupidamisteenust osutavates ettevõtetes ja kohtupraktikas. [thesis] [en] Responsibility of the accountant and of the member of the management board in the companies providing accounting services and in the juridical practice.

Liivlaid, Kerri (2020) Lühiajalise ja pikaajalise maksevõime analüüs tootmisettevõtte näitel. [thesis] [en] Analysis of short-term and long-term solvency in example of manufacturing company.

Lokk, Jaanika (2020) Raamatupidamise aastaaruande vastavus Eesti finantsaruandluse standardile väikeettevõtja näitel. [thesis] [en] The Compliance of Annual Accounts with the Estonian Financial Reporting Standard on the Example of a Small Entity.

Lõhmus, Luule (2020) Põllumajandustoetusi taotlevate osaühingute finantsaruannetes esinevate väärkajastuste tuvastamismeetodid. [thesis] [en] Methods for identifying misstatements in financial statements of companies applying for agricultural aid.

M

Merilo, Kaarel (2015) Konkurentsistrateegia AS JELD-WEN Eesti näitel. [thesis] [en] Competitive Strategy Based on AS JELD-WEN Eesti.

Mets, Raili (2020) K.Met AS jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi põhjal. [thesis] [en] Assessment of the financial sustainability of the company K.MET AS.

Mištšenko, Andrei (2009) Pearaamatu arvutipõhine mudel. [lesson (learning module)]

Mištšenko, Andrei (2009) Päevaraamatu arvutipõhine mudel. [interactive exercise]

Mänd, Margus (2020) Toodete omahinna arvestus puidutööstusettevõttes. [thesis] [en] Cost calculation of products in a wood industry company.

N

Nõuakas, Kati (2014) Raamatupidamise alused. [lecture video]

Nõuakas, Kati (2015) Arve koostamine. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2016) Kogukulude arvestus. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2014) Lihtsamad raamatupidamiskanded ja bilansi koostamine. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2016) Logistika kuluarvestus. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2014) Nõudlus ja pakkumine. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2016) Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2015) Töötasude arvestamine. [instructional video]

O

Ojamäe, Kaisa (2020) Metallitööstusettevõtte tulude ja kulude arvestus ja analüüs. [thesis] [en] Calculation and analysis of revenue and expenses of a metal industry company.

P

Pent, Taimi (2020) Seicom OÜ finantsmajandusliku olukorra analüüs. [thesis] [en] Analysis of the financial situation of Seicom OÜ.

Pigul, Erly (2020) Eurotrans OÜ materiaalsete põhivarade arvestuse vastavus Eesti finantsaruandluse standardile. [thesis] [en] Adherence of the Accounting of Eurotrans OÜ’s Tangible Fixed Assets to the Estonian Financial Reporting Standard.

Põld, Piret (2020) Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine avaliku sektori üksusele OÜ Kose Vesi näitel. [thesis] [en] The preparation of internal accounting rules for the public sector unit OÜ Kose Vesi is an example.

R

Randväli, Madleen (2020) Starteegilise jätkusuutlikkuse hindamine tasakaalus tulemuskaardi meetodil Tineke OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic sustainability assessment using the balanced scorecard method on the example of OÜ Tineke.

Rebane, Kersti (2020) Toote omahinna arvestus ja tasuvusanalüüs Prometec Metall OÜ näitel. [thesis] [en] Price calculation of the product and cost-effectiveness analysis by PROMETEC Metall OÜ.

Rohulaid, Merili (2020) Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestamine põllumajandusettevõtte näitel. [thesis] [en] Accounting amortization methods of fixed Assets on the Example of an Agricultural Company.

Rool, Birgit (2020) Ettevõtte sõidukite maksustamine Rimi Eesti Food AS näitel. [thesis] [en] Taxation of company cars on the example of Rimi Eesti Food AS.

Roosmets, Merily (2020) Töötajatele pakutavad soodustused ja nende maksuatmine. [thesis] [en] Employees’ benefits and their taxation.

Ruth, Kuriks (2020) Andmekaitse nõuete rakendamine era- ja avaliku sektori raamatupidamises. [thesis] [en] Implementation of data protection requirements in private and public sector accounting.

Ruzevitš, Angela (2020) Andmekaitse põhimõtete rakendamine isikuandmete töötlemisel raamatupidamises. [thesis] [en] Implementation of data protection principles in processing personal data in accounting.

S

Salu, Marit (2020) Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine Miratex OÜ näitel. [thesis] [en] Composition of internal accounting policies and procedures on the example of Miratex OÜ.

Salur, Renita (2020) Materiaalsete põhivarade arvestus OÜ Kõpu PM näitel. [thesis] [en] Calculation of tangible fixed assets based on OÜ Kõpu PM.

Siida, Anna-Liisa (2020) “Materiaalse põhivara arvestuse vastavus lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardile Jõgeva Vallavalitsuse näitel”. [thesis] [en] “Compliance of tangible fixed assets accounting based on the Estonian financial reporting standard on the example of Jõgeva Parish Government”.

Sultsing, Elen (2020) Esko talu OÜ finantsmajandusliku olukorra analüüs. [thesis] [en] Financial analysis based on Esko Talu OÜ.

Suursild, Piret (2020) Kasumiaruande skeemi 2 vastavus EFS-le ja finantsanalüüs OÜ-s Vinare Logistika. [thesis] [en] Compliance of the Income Statement Layout 2 with EFS and financial analysis of OÜ Vinare Logistika.

T

Tammiste, Lenne (2020) Raamatupidamisaruande automatiseerimine Microsoft Power BI äriteabelahendusega. [thesis] [en] The Automation of Financial Reporting with Microsoft Power BI Business Intelligence Solution.

Tiimann, Carmen (2020) Kuluarvestussüsteemi täiustamise võimalusi Haldus OÜ-s. [thesis] [en] Cost Accounting System Improvements in the Haldus OÜ.

Tuberik, Triinu (2020) Ostjatelt laekumata arvete arvestus ja analüüs transpordiettevõtte näitel. [thesis] [en] Accounting for outstanding invoices of buyers and analysis on the example of a transport company..

V

Vaarmets, Elina (2020) Majandusaasta aruande vastavus finantsaruandluse standardile mittetulundusühingu näitel. [thesis] [en] Compliance of the Annual Report with the Estonian financial reporting standard on the example of a non-profit organisation.

Vaatsep, Kirsti (2020) Materiaalse põhivara arvestus tootmisettevõtte näitel. [thesis] [en] Accounting of Tangible Assets according to the Example of a Manufacturing Enterprise.

Valdmann, Kristel (2020) Kuluarvestussüsteemi arendamine metsamajandusettevõttes. [thesis] [en] Developing a cost accounting system in a forestry company.

This list was generated on Fri Jan 21 16:54:18 2022 EET.