Items where Division is "Social Work" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U
Number of items: 30.

A

Arro, Terje (2020) Koolikiusamine ja selle vähendamise võimalused Lääne-Virumaa koolide näitel. [thesis] [en] “School Bullying and the Possible Ways of Reducing It on the Example of the Schools in Lääne-Virumaa”.

E

Engel-Lepp, Evelin (2020) Bioloogilise vanema roll asenduskodus elava lapse elus - lapsevanemate reflektsioonid. [thesis] [en] The role of biological parent in the life of a child living in a substitute home – the reflections of parents.

Erman, Aget (2020) Tegevusjuhendaja töö psüühikahäirega inimesega deinstitutsionaliseerimise protsessis. [thesis] [en] Mental health support workers job in deinstitutionalization process.

H

Hindok, Marleen (2020) Aspergeri sündroomiga laste toimetulek ja suhtlus igapäevaelus. [thesis] [en] Children diagnosed with Asperger's syndrome coping and communication in everyday life.

J

Juuse, Marit (2020) Erivajadusega lapse tugiisiku vajalikkus ja olulisus Jõhvi valla lasteaedades ja koolis. [thesis] [en] The necessity and importance of special needs children's support person in kindergartens and a school in Jõhvi Parish..

K

Karlep, Piret (2020) Üksikisikute ja perede motivatsioon hooldusvanemaks saamisel. [thesis] [en] Motivation of individuals and families to become a foster parent.

Kasemägi, Kristina (2020) Lähisuhte lõppemine ja sellega toimetulek. [thesis] [en] Termination and management of intimate relationship.

Konsa, Ita (2020) Toimetulekutoetus Eestis - selle eelised ja puudused Rakvere näitel. [thesis] [en] Subsistence benefit in Estonia: advantages and deficiencies on the example of Rakvere.

Korjus, Katrin (2020) Sotsiaaltöötajate tööstress raskete olukordade taustal. [thesis] [en] Work stress among social workers in stressful circumstances.

Kängsepp, Karin (2020) Kvaliteedipõhimõtete järgimisest koduteenuse osutamisel Valgamaa omavalitsuste näitel. [thesis] [en] Compliance with quality principles in the provision of home services on the example of Valga County municipalities.

Künnapuu, Kertu (2020) Kutsekooli katkestamiseni viivad põhjused kutsekeskhariduse katkestanud noorte hinnangul. [thesis] [en] Reasons that lead to dropping out of vocational school based on to the values of young people who have dropped out of vocational secondary education.

L

Laanemäe, Klarika (2020) Hajaasustuses elavate eakate heaolu toetamine vabatahtliku tegevusega. [thesis] [en] Supporting the Wellbeing of Eldery in Dispersed Settlements Through Volunteer Action.

Lille, Terje (2020) Sotsiaalprogrammi agressiivsuse asendamise treening mõju vägivaldse kuriteo toime pannud õigusrikkujatele. [thesis] [en] The Impact of the Social Program Aggressiveness Replacement Training on the Offenders who have Committed a Violent Crime.

Lume, Evelyn (2020) Sünnitusjärgses depressioonis olevate emade toimetulek. [thesis] [en] Mothers coping with postpartum depression.

M

Metsar, Külliki (2020) Tugiisiku tööga seotud probleemid. [thesis] [en] Problems in the Work of the Support Person.

N

Narusberg, Kati (2020) Sotsiaaltöötaja tööstress ja läbipõlemine ning supervisioon kui üks võimalik ennetusmeetod. [thesis] [en] Work stress and burnout, supervision of a social worker as one possible method of prevention.

P

Paluoja, Kristina (2020) Tööstress ja läbipõlemine Eesti Töötukassa juhtumikorraldajate näitel. [thesis] [en] Work stress and burnout on the example of case managers of the Estonian Unemployment Insurance Fund.

Pool, Katrin (2020) Õpetajate teadlikkus aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsest koolis. [thesis] [en] Awareness of teachers about a child with Attention Deficit Hyperactive Disorder at school.

R

Rahe, Ragne (2020) Intellektipuudega õpilaste hariduse omandamine ja tööleasumine. [thesis] [en] Education and Employment of Intellectually Disabled Students.

Raudla, Kristi (2020) Lasterikkad pered Eestis. [thesis] [en] Life of large families in Estonia.

Rüütli, Anneli (2020) Psühhosotsiaalsed ohutegurid Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonnas. [thesis] [en] Psychosocial Risk Factors in the Benefits Department of the Social Insurance Board.

S

Salami, Mouna (2020) Õpilaste koolikohustuse mittetäitmine ja lastekaitsetöötajate võimalused nende toetamisel. [thesis] [en] The students absences in compulsory education and opportunities for the child protection workers to support them.

Soopaju, Triin (2020) Erivajadustega täiskasvanute igapäevaoskuste arendamine ja säilitamine läbi erinevate meetodite. [thesis] [en] Developing and maintaining the daily skills of adults with special needs through a variety of methods.

Sägi, Kaidi (2020) Sotsiaalpedagoogi võimalused põhikoolis õppija õpimotivatsiooni toetamisel. [thesis] [en] Possibilities of a social pedagogue supporting the learning motivation of basic school student.

Sõmer, Lea (2020) Kasuperede kompetentsi- ja ressursivajadus laste sünniperedega suhtlemisel. [thesis] [en] Competence and resource needs of foster families in communicating with the children's birth families.

T

Teder, Anne-Ly (2020) Vähenenud töövõimega inimeste võimalused tööturul Ida-Virumaa näitel. [thesis] [en] Job Opportunities for People with Decreased Work Capability at The Example Of Ida-Virumaa.

Tommula, Keitlyn (2020) Ametnike hinnangud võrgustikutööle, lähisuhtevägivalla ennetamiseks, lahendamiseks ja tõkestamiseks Ida-Virumaal. [thesis] [en] Officials assessment of networking for preventing, stopping and resolving domestic violence in Ida-Virumaa.

Tuvi, Margus (2020) Deinstitutsionaliseerimisega seotud riskid ja erihoolekande klientide toetamine kogukonnas. [thesis] [en] Risks of Deinstitutionalization and Support to Special Welfare Customes in Community.

U

Uuemäe, Kätlin (2020) Tugimeetmed eakatele Kohila vallas. [thesis] [en] Support measures for the elderly in Kohila municipality.

Uustalu, Helin (2020) Üksi elavate eakate heaolu hajaasustatud piirkonnas ja külaselts kui sotsiaalsuse toetaja. [thesis] [en] The welfare of lonely elderly in sparsely populated areas and the village society as the advocate of socialization.

This list was generated on Thu May 6 09:09:22 2021 EEST.