Viljandi tänavate analüüs ja lahendused liikluskorralduse muudatuseks

Ristov, Hannes (2015) Viljandi tänavate analüüs ja lahendused liikluskorralduse muudatuseks. [thesis] [en] Analysis of Viljandi Streets and Traffic Management Solutions for Change.

[thumbnail of hannes_ristov_l6put88_2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (369kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös: „Viljandi tänavate analüüs ja lahendused liikluskorralduse muudatuseks“ Uuritakse võimalusi kuidas muuta liikluskorraldust Viljandis, Reinu teel kahesuunaliseks. Lõputöö teema idee selgus koos Linnavalitsuse Liikluskorralduse spetsialisti Heikki Teearuga. Reinu tee on toiminud ühesuunalisena kaua aega. Autostumise taseme ja liiklustiheduse suurenemine sunnib Reinu tee tänavat kasutusele võtma kahesuunalisena. Lõputöös selgitatakse kas ja kuidas selline liikluskorralduse muudatus võib mõjutada Reinu tee – Hariduse piirkonda. Lõputöös arvestatakse rohkem kergliiklejate turvalisust ja heaolu. Lisaks leitakse lahendused, kuidas teostada liikluskorralduse muudatust nii, et ei halveneks sellel teel liiklejate olukord. Esimene lõputöö pool sisaldab teostatud uuringuid ja uuringu tulemuste lahti seletamist. Töö autor sooritas ristmikuloendused hetke olukorra liiklussageduste ja läbilaskvuste välja selgitamiseks. Lisaks arvutas läbilaskvused tulevikus 20 aasta pärast, ning võrdlusmomendiks tõi välja 2007. Aastal „Stratum“ inseneribüroo poolt teostatud liklusuuringud ja prognoosid. Peale selle analüüsiti Reinu tee – Hariduse piirkonnas liiklusohutuse ja liiklusõnnetuste statistika aspekte. Teises pooles leitakse lahendused avastatud kitsaskohtade parandamiseks parimal ja ohutumal viisil. Töös toodi välja tingimused, mida peab arvesse võtma sellise pealtnäha lihtsa, kuid tegelikult üsna suurt ettevõtmist nõudva liikluskorralduse muudatuse teostamiseks. Suuremad tööd mis ühesuunalise tee kahesuunaliseks muutmiseks ette võtma peab, on: ristmikute ümberehitus, kergliiklejate ohutute liikumisteede ja ülekäikude projekteerimine, põhjalikult läbimõeldud liikluskorralduse rakendamine, ning olenevalt Reinu teel asuvast truubist lisandub truubi laiendamine. Lõppjärelduseks selgus: Kui ikkagi otsustatakse, et Reinu tee soovitakse projekteerida tulevikus kahesuunaliseks, siis tuleb seda teha põhjalikult ja eelkõige kergliiklejate vajadusi ja ohutust arvestades. Kergete muudatustega, kus ei arvestata kergliiklejate turvalisuse asjaoludega, sellist lahendust ette võtta ei tohiks!

Abstract [en]

In this thesis: "Analysis of Viljandi streets and traffic management solutions Changes" explored ways to make the traffic management in Viljandi, at Reinu road a two-way road. The thesis topic ideas appeared with the City of traffic management specialist Heikki Teearu. Reinu road has acted as a one-way road for a long time. Car ownership levels and the increase in traffic density, forcing Reinu road street introduce a bi-directional. Thesis explains whether and how such a change might affect traffic Reinu road street area. Thesis accounted for more pedestrian safety and well-being. In addition, solutions are found out how the traffic changes in a way that does not worsen the situation by users. The first semi-final paper contains the results of a study carried out studies and open explaination. The author passed junction reading current situation traffic densitys and permeability determinations. In addition, calculated permeabilities in the future 20 years from now, and a point of comparison, in 2007 brought the "Stratum" performed by the engineering office traffic research and forecasts. Furthermore, it analyzed the way to Reinu road Educational aspects of the area of road safety and accident statistics. In the second half of the solutions found to remedy the shortcomings identified in the best and safest way. The work brought out the conditions that must be taken into account by such a seemingly simple but actually quite large activity requiring the change of traffic operations. Major work on a one-way to two-way path for the change to take should be: at the junction alterations and safe pedestrian routes and passages design, well thought-out implementation of traffic control, and depending on the way from a culvert Reinu road added to the culvert extension. In conclusion, it turned out: If it’s still decided to design Reinu road path a two-way in the future, then it must be done thoroughly and in particular the needs and safety of non-motorized traffic. Light changes, which do not take into account pedestrian safety circumstances, such a solution should not be done!

Item Type: thesis
Advisor: Sulev Sannik
Subjects: Transport > Traffic Management
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Hannes Ristov
Date Deposited: 18 Jun 2015 07:38
Last Modified: 03 Sep 2019 09:11
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/982

Actions (login required)

View Item View Item