Teepäraldiste tugikonstruktsioonide passiivne ohutus ja nende rakendamine Eestis

Vahemäe, Erik (2015) Teepäraldiste tugikonstruktsioonide passiivne ohutus ja nende rakendamine Eestis. [thesis] [en] Passive Safety of Support Structures for Road Equipment and Practise in the Republic of Estonia.

[thumbnail of Erik Vahemäe_Teepäraldiste tugikonstruktsioonide passiivne ohutus.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (409kB)

Abstract

Käesolevast tööst selgus, et viimastel aastatel on Eestis tugikonstruktsioonide passiivsele ohutusele üha rohkem tähelepanu pööratud ning neid projektidesse sisse kirjutama hakatud. Teadlikkus nende toimivusest võrreldes teiste riikidega on Eestis veel väga madal, mistõttu kasutatakse mitmeid passiivse ohutuse tagamise meetmeid teedel korraga ja dubleerivalt. See ei ole majanduslikult ratsionaalne, sest ei anna liiklusohutuse seisukohalt lisaväärtust. Saab järeldada, et sõidukipiirdesüsteemid on peamised rakendatavad passiivse ohutuse tagamise meetmed Eestis. Loodetavasti hakatakse peagi kasutama üha rohkem alternatiivseid võimalusi, mis tagaksid ökonoomsema materjalide kasutamise, kui seda on massiivsed metallist põrkepiirded liiklusohtlike kohtade ja objektide kaitseks. Esimeseks võimaluseks oleks vältida ohtlikke kohtade teket või kasutada passiivselt ohutuid tugikonstruktsioone, mis ei vaja täiendavat kaitset põrkepiiretega. Selleks oleks vaja ühtset juhendit, millest planeerimisel ja projekteerimisel saaks lähtuda ning mis ühtlasi oleks aluseks ka tellijal projekti kontrollimiseks ja kooskõlastamiseks. Käesolevas töös toodi välja, millised nõuded on seatud tugikonstruktsioonide passiivse ohutuse nõuete täitmiseks, mis näitab, et vastava sertifikaadiga toode peaks olema tõesti töökindel ning usaldusväärne. Seda näitavad ka pikaaegsed praktilised tulemused teistes riikides, kus vastavaid süsteeme on kasutatud aastakümneid. Teises osas keskenduti Eesti Vabariigis hiljuti valminud liiklussõlmele, mille kitsaskohad said välja toodud ning nendele tähelepanu juhitud. See näitab selgesti vajadust ühtse aksepteeritava juhise järele, millest tööde tellija ja tööde teostaja lähtuda saaks. Tuginedes teiste riikide normidele, standarditele ja kogemusele, toodi välja soovituslikud ettepanekud passiivse ohutuse nõuetele vastavate teepäraldiste tugikonstruktsioonide projekteerimiseks, mis võiks olla aluseks Eesti Vabariigis kehtiva ühtse juhendi loomiseks. Analoogsed passiivse ohutuse teepäraldiste tugikonstruktsioonide projekteerimise ning paigaldamise juhised on teistes riikides välja töötatud, kus vastavat tehnoloogiat aktiivselt kasutatakse. Teepäraldiste tugikonstruktsioonide passiivse ohutuse projekteerimise juhise koostamiseks tuleks luua töörühm, kes analüüsiks ja töötaks läbi teiste riikide varasemate kogemuste põhjal kujunenud nõuded passiivse ohutuse tagamiseks teedel. Oluline on arvestada kohalikke olusid, võimalusi ning erisusi ja varasem välisriikide praktika sobitada Eesti tingimustele vastavaks.

Abstract [en]

Current work showed that in recent years passive safety support structures have received more attention, and they are included into the projects more often. Compared to other countries, the awareness of their performance is still very low in Estonia, therefore passive road safety actions may be duplicated and used simultaneously. That is not economically rational, because it does not give additional value in terms of road safety. It can be concluded that the most used passive safety assurance measures implemented in Estonia are vehicle barrier systems. Hopefully in the near future more alternative and economical ways will be used to protect the traffic from dangerous places and objects, rather than massive metal crash barriers. One possibility is to avoid creating dangerous areas in road construction or to use passively safe support structures that do not need additional protective crash barrier. This would require commonly recognized manual, which then can be the basis of planning and design, and that would also be the basis to control and coordinate the project. In current work the support structures for passive safety requirements are pointed out, which indicates that certificated products really have to be reliable and dependable. This is reflected in the long-term practical results in other countries where these systems have been used for decades. The second part focused and pointed out the negatives of the recent completed road link project in the Republic of Estonia. This clearly shows the need for a coherent acceptable document, on which both the customer and the contractor can rely on. Based on other countries' norms, standards and experience, main recommendations for the passive safety requirements of the respective proposals for the design of road furniture base were pointed out. Those can be used as base guidelines for creating a coherent manual for the Republic of Estonia. Similar passive safety road furniture design support structures and installation instructions have been developed in other countries, where such technology is actively used. Road furniture support structures for passive safety design guidance should be created by working group, who would prepare, analyze and work through other countries’ requirement that have developed based on previous experiences. It is important to take the local conditions, opportunities, specifics and former Estonian foreign practice into consideration.

Item Type: thesis
Advisor: Sulev Sannik
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Transport > Traffic Management
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Erik Vahemäe
Date Deposited: 18 Jun 2015 07:26
Last Modified: 03 Sep 2019 10:41
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/967

Actions (login required)

View Item View Item