Sissejuhatus

Kvaliteedijuhtimisstandardid hõlbustavad erinevates majandusharudes tulemuslikku juhtimist. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded“. Standard EVS-EN-ISO 9001-2008 annab nõuded selleks, et tagada toote kvaliteet tootmisel.

  • Lähtuvalt P 6.22 Pädevus, teadlikkus, koolitus: Toote kvaliteet sõltub igast töötajast õmblusprotsessis ja iga töötaja peab olema pädev ja asjakohaste oskustega.
  • Lähtuvalt P 7.5.1 Tootmis- ja teeninduskorralduse ohje. Tegevused tootmiskorralduses: toote karakteristikuid kirjeldava info töötab läbi tööõpetaja. Tagatakse sobiva sisseseade kasutamine.
  • Lähtuvalt P 8.2.4 Toote seire ja mõõtmine: Toote karakteristikute seire peab olema sobivatel etappidel, et veenduda tootele esitatud nõuete täitmises.
  • Lähtuvalt P 8.3 Mittevastava toote ohje: Mittevastav toode selgitatakse välja, parandatakse ja kontrollitakse uuesti.


Kvaliteet tootmisel saavutatakse, kui täidetakse tootele esitatavad kvaliteedinõuded. Selleks peab protsess kulgema spetsifitseeritud viisil ja järjestuses – vastavalt tööjaotusele. Protsessisisesed ja lõppkontrollid tuleb spetsifitseerida. Tööalane õpetus võimaldab töötajatel neile usaldatud ülesandeid kvaliteediteadlikult ja nõutaval viisil täita. Mittevastavus on ettevõtte poolt spetsifitseeritud kvaliteedinõuete mittetäidetavus. Mittevastavad tooted (ka detailid) tuleb eraldada, sobivalt märgistada, et vältida nende edasist kasutamist. Tuleb selgitada millised tooted parandada või ümber hinnata/välja praakida –II või III sort määrata. Parandatud tooted tuleb uuesti kontrollida.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

M.-A. Perkmann, 2013