Turustuskanalite valikuvõimaluste väljaselgitamine segmenteerimise teel Etno.ee OÜ näitel

Sarjas, Jane (2014) Turustuskanalite valikuvõimaluste väljaselgitamine segmenteerimise teel Etno.ee OÜ näitel. [thesis] [en] Options for Identifying Distribution Channels Through Segmentation on the Example of Etno.ee Ltd..

[thumbnail of lõputööJaneSarjas2.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (323kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös on teooria osas käsitletud eesmärkide saavutamiseks kolme teemat, milleks on potentsiaalsete tarbijate segmenteerimine, tarbijate ostukäitumine ja turustuskanalite olemus ning funktsioonid. Potentsiaalsete tarbijate segmenteerimise teoorias on välja toodud segmenteerimisalused ja võimalused ning kirjeldatud tunnuseid, millele peab segment vastama. Tarbijaid on võimalik segmenteerida erinevate tunnuste põhjal nagu geograafilised, demograafilised, sotsiaal-majanduslikud, psühhograafilised ja ostusituatsiooni tunnused. Segmente on võimalik segmenteerida kas ühe või enama tunnuse põhjal. Mitme tunnusega segmenteerimise eelis ühe tunnusega segmenteerimise ees on see, et see annab tarbijagrupi kohta rohkem teavet, võimaldades ettevõttel välja töötada turundusstrateegia, mis rahuldab tarbijaid olemasolevas segmendis paremini, olles ettevõttele seejuures kasulikum variant. Lisaks on välja selgitatud kriteeriumid, millele peab segment vastama. Tarbijate ostukäitumise teoorias on käsitletud sisemiste ja väliste ostukäitumise mõjureid. Pikemalt aga kirjeldati lõputöös küsitluse põhjal moodustatud segmentide ostukäitumise mõjureid. Lisaks on käsitletud tarbijate käitumist sõltuvalt toote või ettevõtte tüübist. Kõige viimane teooria osa käib turustuskanalite kohta. Lõputöös on kirjeldatud turustuskanalite olemust ja funktsioone, välja selgitatud tarbekaupade turustuskanalite tüübid ning lühidalt on kirjutatud ka internetist kui turustuskanalist. Töö empiirilise osa esimeses alapeatükis on kirjeldatud ettevõtte Etno.ee OÜ tegevust. Seejärel on analüüsitud erinevaid segmente. Seejärel on tutvustatud autori poolt läbiviidud uuringu metoodikat ja valimit. Autor on koostanud küsimustiku 13 küsimusega. Küsimused on moodustatud nii, et oleks kaetud neli põhiteemat: ostukäitmine, ostukohtade eelistused, toodangu eelistused ja etnograafilise toodangu eelistused. Küsimustik on edastatud connect.ee vahendusel potentsiaalsetele tarbijatele ajavahemikul 28. märts- 15. aprill 2014.aastal. Vastavalt ostukäitumisele, ostukohtade eelistusele ja etnograafiliste tootegruppide eelistustele tegi autor segmentide põhiselt järeldused ja ettepanekud. Nende ettepanekute kokkuvõte on toodud asukohapõhiselt. Turustuskoht Tallinn. Aksessuaare on võimalik müüa laatadel, kaubanduskeskustes, e-poes (hetkel pole Etno.ee e-poes aksessuaaride valik suur). Turustada lisaks olemasolevale kangavalikule ka konkurentide kangavalikust erinevaid kangaid. Turustada neid e-poes, kangapoodides, mis asuvad kaubanduskeskustes või nende lähedal. Voodipesu võiks turustada laatadel ja kodutekstiili müüvates teiste ettevõtete müügikohtades koostöö tulemusena. Lisaks suurendada voodipesu valikut rahvusmustrite osas. Köögisisustustarbeid võiks müüa kodumaist köögimööblit müüvates ettevõtetes. Dekoratiivpadjate müümine erinevates sisustuspoodides ja mööblipoodides. Eeldatavalt kaubanduskeskustes või selle läheduses. Rõivaste turustuskohtadeks võiksid olla laadad, e-pood (www.etno.ee), lisaks uuendada rõivaste valikut. Turustuskoht Tartu: Etno.ee võiks e-poes kaubavalikut suurendada, et saada Tartust ja selle ümbrusest kliente. Eelkõige võiks suureneda laste toodete, dekoratiivpatjade ja rõivaste valikut. Lisaks võiks kasutada rohkem võimalust müüa oma tooteid laatadel, sest sellele segmendile sümpatiseerivad laadad väga. Veel võiksid nad oma tooteid pakkuda ettevõtetele, kes turustavad Tartus. Dekoratiivpatju võiks pakkuda sisustus ja mööblipoodidesse. Laste tooteid võiks eelkõige turustada laatadel, sest laatadelt võtavad peamiselt osa pereinimesed. Rõivad samuti pakkuda laatadel, sest tegu on spetsiifilist stiili rõivastega– rätikleitidega. Neid pole sobilik müüa kaubamajades koos sealse sortimendiga. Töö edasiarendusena on võimalik läbi viia juba põhjalikum uuring Tallinast pärit etnograafilist toodangut eelistanud tarbijate seas ja uurida, milliseid ostukohti täpsemalt külastatakse/ eelistatakse, milliseid tooteid võiks olla veel Etno.ee tootevalikus ja milline on tarbijate rahulolu Etno.ee esinduspoe kui ka e-poega.

Abstract [en]

Small and large corporations often have the same problems that don't depend on their success or their size. Making profit is the main goal for each company. There are several measures and possibilities to increase sales. One of these is to find more profitable distribution channels, which allow the company to realize their products and increase sales in the process. It is possible to approach distribution channels based on a specific product group or on a target group. Etno.ee is a small company with 9 employees, which is based on Estonian capital. The company has been operating on the market since July 2012. Etno.ee specializes in manufacturing, marketing and distributing products inspired by ethnic patterns. The company has found useful channels for suppliers and good manufacturing opportunities. Distribution strategies of the young company are not yet fully developed and are constantly changing for the better. The company's sales techniques are chaotic, random, and there is a lack of systematic approach. Products that don't sell are removed from the assortment and new products are introduced. With this thesis, the author wishes to find different segments and according to these segments make suggestions for both the product line and distribution channels. This way the company can approach the consumers based on segments, fulfil their needs in the best way and therefore, increase the company's turnover. The objective of this thesis is to find out which are the buying behaviours and preferences of potential consumer segments. The output of the objective is identifying the choices of distribution outlets and making some suggestions about products. This thesis consists of two parts. The first chapter of the thesis gives an overview of the segmentation bases, consumers' buying behaviour and the nature and functions of distribution channels. The second chapter gives an overview of the company Etno.ee OÜ. Next, the research method and sample of the author's study are introduced. Then, the segments created on the basis of the author's survey are analysed and the corresponding conclusions are made. According to the buying behaviours, preferred places to buy, and preferred ethnographic product lines, the author made the following conclusions and suggestions that were based on segments: Distribution in Tallinn: It is possible to sell accessories at fairs, shopping malls, online (currently, the range of accessories in the Etno.ee online store is not large). In addition to the existing range of fabrics, distributing different fabrics from the competitors' fabric range as well. Selling them online or in fabric stores that are located in or around shopping centres. Bedclothes could also be distributed at fairs, and as the result of cooperation, at sales locations of other companies that sell home textiles. Additionally, increasing the choice of bedding in ethnic patterns. Selling kitchen interior supplies at establishments that are selling domestic kitchen furniture. Selling decorative pillows in different furnishing and furniture shops. Preferably in shopping centres or close by. Distribution locations for clothing are fairs, online store (www.etno.ee), also, the selection of clothing should be updated. Distribution in Tartu: The selection of products in Etno.ee online store should be increased to gain more customers from in and around Tartu. Above all, the selection of children's products, decorative pillows and clothing should be increased. Furthermore, the opportunity to sell their products at fairs should be realized more since this segment is fond of fairs. They could also offer their products to companies, who distribute in Tartu. Decorative pillows could be offered to furnishing and furniture stores. Children's products should be primarily sold at fairs, since most of the people who go to fairs are people with families. Clothes should also be offered at fairs, because they have specific designs - these are scarf dresses. These are not suitable to be sold in department stores together with regular clothing. As an extension of this thesis, it is possible to conduct a more detailed study among consumers from Tallinn who prefer ethnic products, and to investigate which are the shopping locations they mostly visit / prefer, which other products should be included in Etno.ee product range, and how are consumers satisfied with the Etno.ee official store and their online store.

Item Type: thesis
Advisor: Heldi Kikas
Co-advisor: Ülle Aasjõe
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Jane Sarjas
Date Deposited: 09 Jun 2014 11:11
Last Modified: 03 Sep 2019 12:50
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/815

Actions (login required)

View Item View Item