Lemminkäinen Eesti AS pindamise tootmisohje analüüs ja täiendamine

Tõnurist, Toomas (2014) Lemminkäinen Eesti AS pindamise tootmisohje analüüs ja täiendamine. [thesis] [en] Lemminkäinen Ltd surface dressing production control analysis and amendment.

[thumbnail of Lõputöö Toomas Tõnurist.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (671kB)

Abstract

Lõputöös analüüsiti Lemminkäinen Eesti AS pindamise tootmisohjet ning loodi autori poolt tootmisohje näide. Pindamise tootmisohje nõue on kõikidel pindamisega tegelevatel firmadel. See nõue on tingitud sellepärast, et Eestis hakkas kehtima standard EVS-EN 12271:2007 Pindamine. Antud standardi järgi on pindamine ehitustoode, millele peab tootja väljastama CE märgise. CE märgis väljastatakse ainult tingimusel, et pindamise lõpp toode ning tootmisprotsess vastab kehtivale standardile ning tunnustatud sertifitseerimisasutus on väljastanud vastava sertifikatsiooni. Lõputöös on käsitletud pindamisega seonduvaid mõisteid lähtudes standardist EVS-EN 12271:2007. Lõputöös toodi välja Lemminkäinen Eesti AS tootmisohje enamus punkte, mis täidavad standardi EVS-EN 12271:2007 nõutavaid punkte. Töös uuriti Lemminkäinen Eesti AS poolt loodud pindamise tootmisohjet ning selle vastavust standardi EVS-EN 12271:2007 Pindamine punktidele. Analüüsiti nõutavat dokumentatsiooni ja dokumentide kontrolli olemasolu, ressursside olemasolu ja juhtimist, vastutus ja võimupädevuse koordineerimist, juhtkonna esindaja kohustusi, tootmisohje süsteemi ressursihaldust, toote realiseerimise plaanimise olemasolu, ostja tagasiside hankimise protseduuri, projekteerimist ja pindamise arendust, materjalide ostmist, tootmise ja teenuse osutamise olemasolu ja nõudeid, jälgimis- ja mõõteseadmete kontrolli, protsesside ja toote jälgimise protseduure, mittevastava toote kontrolli olemasolu ning korrigeerimistegevust. Seejärel toodi välja analüüsi tulemused ning selgitati neid. Lõputöös on samuti tehtud tootmisohje näide Lemminkäinen Eesti AS tootmisohje alusel. Näites kasutati standardi EVS-EN 12271:2007 Pindamine nõutavaid punkte tootmisohje ülesehitusel. Tootmisohje näitega tuuakse välja pindamise tootmisohje üks võimalusi, mis täidab oma ülesannet ning on lihtsasti arusaadav. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli analüüsida Lemminkäinen Eesti AS tootmisohje vastavust standardi EVS-EN 12271:2007 Pindamine punktidele ning selle käigus tutvustada nii Lemminkäinen Eesti AS pindamise tootmisohjet kui ka standardit EVS-EN 12271:2007 Pindamine. Lõputöö ülesandeks oli ka tuua välja analüüsi tulemused ning nende põhjal luua tootmisohje näide, milline peaks pindamise tootmisohje olema. Lõputöö tulemusena loodi Lemminkäinen Eesti AS pindamise tootmisohje näide, mis vastab kehtivale standardile EVS-EN 12271:2007 Pindamine. Kuna Lemminkäinen Eesti AS tootmisohje on kasutuses ning vastab reaalselt kõikidele nõuetele, ei pea lõputöös tehtud tootmisohjet kasutama vaid see on näide, milline peaks pindamise tootmisohje olema. Antud tootmisohje on arusaadav ning täidab kõiki punkte mis on nõutud. Loodud tootmisohje on abiks Lemminkäinen Eesti AS pindamistööde kvaliteedi tõstmisel kuna käesolevas tootmisohjes on kindlad reeglid tööde teostamisele, dokumenteerimisele, ning kontrollile.

Abstract [en]

This thesis analyzed Lemminkäinen Eesti Ltd coating production control and also the author created a production control example. FPC is a requirement for all companies that practise surface dressing. This is due to the requirement when the standard EVS -EN 12271:2007 Surface came into effect in Estonia. This standard says that surface dressing is a construction product for which the manufacturer must issue a CE mark. The CE marking shall be issued in condition that the final coating product and the process of production complies with the valid standard and certification is issued by a recognized certification body. In this thesis the basis concepts related to surface dressing are discussed by reference to EVS-EN 12271:2007. Thesis broughts out Lemminkäinen Eesti Ltd FPC majority of points that satisfy the standard EVS -EN 12271:2007 required points. Coating production control and its compliance with the standard EVS -EN 12271:2007 Surface points created by Lemminkäinen Eesti Ltd were investigated in this thesis. The thesis analyzed the required documentation and document control, resource availability and leadership, responsibility and competence coordination, executive duties, production control systems resource management, the realization of the existence of product planning, buyers feedback procedures, planning and development, material purchase, production, and service availability, requirements for monitoring and measuring controls, procedures for processes and product tracking, the existence of non-conforming product control and correction procedures. Ater that the analysis results were brought out and were explained. In this thesis a example of production control was made on the basis of Lemminkäinen Eesti Ltd FPC. This example uses the standard EVS -EN 12271:2007 Surface required points for FPC structure. Production control example highlights one of the plating production control options, that performs its function and it is easy to understand. The aim of this thesis was to analyze the Lemminkäinen Eesti Ltd FPC with standard EVS -EN 12271:2007 Surface dressing required points and in the process to introduce Lemminkäinen Eesti Ltd coating production control as well as the standard EVS -EN 12271:2007 Surface. The thesis also had to bring out the analysis results, and to create an example of surface dressing production control. As a result Lemminkäinen Eesti Ltd FPC example was created, which corresponds to the current standard EN 12271:2007 Surface . As Lemminkäinen Eesti Ltd production control is in use, and actually meets all of the basic requirements, there is no need to use the created coating production control but it is an example what should the FPC look like. This production control is understandable and consists of all the points that are required . Created production control is helpful for Lemminkäinen Eesti Ltd in raising the quality of surface dressing works, since this is production control has specific rules for the performance of the work, documentation, and control.

Item Type: thesis
Advisor: Urmo Orujõe
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Building Work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Toomas Tõnurist
Date Deposited: 12 Jun 2014 11:54
Last Modified: 03 Sep 2019 12:48
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/767

Actions (login required)

View Item View Item