Tallinna vangla

Škaperina, Ivi (2014) Tallinna vangla. [thesis] [en] Tallinn Prison.

[thumbnail of Tallinna vangla_Ivi_Skaperina_diplomitöö_tekst.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of plansetid] PDF (plansetid) - Presentation
Restricted to Registered users only

Download (140MB)

Abstract

Vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis viib täide vabadusekaotust ja eelvangistust [9]. Nii Eestis kui kogu maailmas on kõige levinumaks kurjategijate mõjutamise vahendiks nende paigutamine vanglasse. Samas aga on nii kogemused kui teaduslikud uuringud näidanud, et rohke vanglakaristuse rakendamine ei vähenda kuritegevust. [2] Siin on oluline roll vangla kui kinnipidamisasutuse ideoloogial. Üks võimalus on näha vangla eesmärgina seadusesätete vastu eksinute võimalikult karmi karistamist. Teine võimalus on näha vangla eesmärgina seadusesätete vastu eksinute rehabiliteerimist ja õpetamist, kuidas õigesti elada. Esimesest eesmärgist lähtudes on praegune vanglasüsteem hästi toimiv. Mõeldes teisele eesmärgile ja rehabiliteerimisele, tuleb eksisteerivat süsteemi muuta. Vana (karistamise ideoloogia) ja uus (õpetamise ideoloogia) lähenemine on põhimõtteliselt erinevad. Küsimus on, kas rehabiliteerida kinnipeetav sõnakuulelikuks ja makse maksvaks kodanikuks, kellest on riigile ka kasu, või siis hoida teda maksumaksjate kulul vangistuses – ja sellisel juhul, peale vabanemist, satub ta suure tõenäosusega (70%) vangi tagasi ka teist korda. Käesolevas diplomitöös projekteeritav Tallinna vangla toetub rehabilitatsiooni ja heaolusüsteemi ideoloogiale. Võrreldes erinevate maade vangide suhtarvu puudutavat statistikat võib väita, et Eesti vanglates ei ole probleemiks mitte vangikohtade puudus, vaid vangide rohkus. Käesolevas diplomitöös projekteeritud Tallinna vangla toetub heaoluühiskondlikule ideoloogiale ning seetõttu on ka vanglasse projekteeritav vangistatute eluruumide arv väiksem kui praegusest vanglapopulatsioonist järeldada võiks. Kuna diplomitöös on uus hoonestus projekteeritud Tallinna vangla praegusele krundile - Magasini tn 35 –, on vangla välisilme kujundatud linnaruumi sobivaks. Vangla on projekteeritud kambersüsteemil, iga kambri juurde kuulub ka õuelala. Projekteeritava Tallinna vangla näol on tegemist isemajandava süsteemiga: kinnipeetavad toodavad endale ise köögivilju, vanglas on metalli-, puidu ja õmblustöökojad. Ökonoomset majandamist võimaldavad lisaks eelnevale kambrite katustel paiknevad päikesepatareid, mis toodavad elektrit nii kambri kui ka ametnike tööruumide tarbeks. Vangalasse on projekteeritud eraldi osakonnad vahistatutele, kinnipeetavatele (meestele ja naistele eraldi osakond), avavangla, meditsiiniosakond ning väljasaatmist ootavate isikute osakond. Lisaks on ruumid õppetöö läbiviimiseks ning usuliseks tegevuseks. Ametnikele on projekteeritud ruumid peahoonesse, lisaks on lisaruumid üksustes, kus ametnikud saavad kinnipeetavatega kohtuda. Projekteerimise aluseks on hüpotees, et on võimalik projekteerida vangla, mis toimiks sisemiselt efektiivselt, võimaldaks täita rehabiliteerimiseesmärki ning oleks ka väljast linnapilti sobiv, kaunis ja skulptuurne. Diplomitöö eesmärgiks oli projekteerida vangla, mis oma ideoloogilistelt alustelt võimaldaks vähendada vangide arvu Eestis. Alameesmärgiks oli projekteerida vangla, mis oleks humaanne ja heaoluühiskonna põhimõtteid jagav, mis ei oleks negatiivse emotsionaalse väljaga karistusasutus, vaid õpetav ja resotsialiseeriv rehabilitatsiooniasutus. Nimetatud eesmärgid said täidetud. Tallinna vangla projekt lähtub Skandinaavia maade eeskujul vähem repressiivsetest karistusmeetoditest ning seab eesmärgiks vangi rehabiliteerimise. Projekteerimise käigus on tähelepanu pööratud vangide humaansele kohtlemisele ning võimalikult suurele vabaduse määrale ja tegevustele, mis peaksid aitama vangidel pärast vabanemist võimalikult kergesti ühiskonnas hakkama saada. Uus Tallinna vangla on projekteeritud oma praegusele asukohale Magasini tänavas ning arvesse on võetud nii ümbritseva linnaruumi kui Magasini tn 35 krundi võimalusi ja vajadusi. Projekti elluviimine eeldaks küll vastavat riiklikku karistuspoliitikat, kuid kui vaadata näiteks Justiitsministeeriumi vanglate osakonna asekantsleri Priit Kama seisukohti, siis need toetavad igati Skandinaavia maade humanistlikku ja rehabiliteerivat lähenemist, mis on ka diplomitöös projekteeritud vangla aluseks.

Abstract [en]

Prison is a government institution that operates under Ministry of Justice and executes pre-trial detention and imprisonment . [9] In Estonia as well as in the whole world, the most common means of influencing offenders is by placeing them in prison. However, both the experience and scientific studies have shown that heavy prison sentences do not reduce crime. [ 2 ] There is an important role of the prisons ideology as a detention center. One way is to see it as an harsh punishment facility. Another option is to see it as rehabilitation and teaching center for people who have lost their way. The current prison system is well -functioning according to the first objective, but when you consider the ohter possible goal of rehabilitation, the existing system needs to be change . Old ( punishment ideology) and the new ( the ideology of teaching ) approach is fundamentally different. The question is whether to rehabilitate the prisoner to a tax-paying citizen who will benefit the goverement or keep him in prison - and in this case, once out in public, he has a high probability ( 70 % ) to return to prison for a second time. The Tallinn Prison designed in this diploma is based on the rehabilitation system and the welfare ideology. Comparing the ratio of prisoners by countries, we can claim that the Estonian prisons do not lack places , the probleem is abundance of prisoners . Prison designed in this diploma relies on ideology of community welfare and therefore the designed number of places is smaller than the current statistics for Estonia would suggest. As the diploma work is a new building system designed in the location of the current Tallinn Prison - Magasini Street 35 - the prison’s exterior is designed to fit the cityscape. The prison is designed in chambers system and each chamber also includes a small yard . The design is self-sustaining: prisoners grow their own vegetables , they have a metal, wood and sewing workshops. In addition to the preceding, more economical management is acheaved by solar panel arrangements on the roofs, which generate electricity for both chambers , as well as for the premices of prison officials. Departments are designed to separate detainees: prisoners ( men and women separately) , an open prison , the Department of Medicine and Department of Persons awaiting Deportation . In addition facilities for teaching and conducting religious activities. Rooms in the main building are designed for officials, there are additional units where officials will meet with inmates when required. The design is based on the hypothesis that it is possible to design a prison that would work effectively, would fill rehabitation causes and would look good and sculpturistic in the city. Thesis was to design a prison with ideological basis that would allows to reduce the number of prisoners in Estonia . The sub- goal was to design a prison that is humane , rehabilitating and re-socializing and shares the ideals of a well-being society, avoiding a negative emotional field and looks of a penal institution. These objectives were met . Tallinn Prison project is based on the model of Scandinavian countries by being less repressive with penal methods and aims to rehabilitate prisoners . Design work allows the prisoners to be treated humanely, to give the greatest possible degree of freedom and to provide activities that should help prisoners to cope with society after their release. The new jail is designed in the current location of the Tallinn Prison at Magasini Street. The possibilities and needs of surrounding cityscape and Magasini Street 35 plot are taken into account. Implementation of the project would require the respective national penal policy , but for example, the Ministry of Justice, Prisons Department, Deputy Secretary General Priit Kama also shares the ideals of Scandinavian countries prison system, their rehabilitation and humanistic approach, which are the bases of this diploma.

Item Type: thesis
Advisor: Ott Kadarik Mihkel Tüür
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Ivi Škaperina
Date Deposited: 19 Jun 2014 06:59
Last Modified: 03 Sep 2019 13:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/762

Actions (login required)

View Item View Item