"Sisekommunikatsiooni ja töötajate töörahulolu vahelised seosed õmblusettevõttes Protex Balti AS näitel"

Kulla, Helin (2014) "Sisekommunikatsiooni ja töötajate töörahulolu vahelised seosed õmblusettevõttes Protex Balti AS näitel". [thesis] [en] "Connections Between Internal Communication and Worker's Job Satisfaction: Textile Products Manufacturer Protex Balti Ltd study".

[thumbnail of Helin Kulla lõputöö 2014.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (668kB)

Abstract

Diplomitöö "Sisekommunikatsiooni ja töötajate töörahulolu vahelised seosed õmblusettevõttes Protex Balti AS näitel" eesmärgiks oli leida õmblusettevõtte sisekommunikatsiooni ja töörahulolu vahelised seosed, viies läbi rahulolu-uuring. Tulemuse esituse ning analüüsi aluseks oli kolm uurimisküsimust, milles esimeses uuriti töötaja hinnangut organisatsioonisisesele infoliikumisele, teises uuriti milline on töötaja rahulolu oma tööga ning organisatsiooniga tervikuna ning kolmandas kas ja kuidas on omavahel seotud organisatsioonisisene kommunikatsioon töörahulolu ja motivatsiooniga. Töö teoreetilises osas andis autor ülevaate teoreetilistest lähtekohtadest ning avas mõisted mis käsitlevad: organisatsiooni, organisatsioonisisest kommunikatsiooni, kommunikatsioonikliimat ja sellega seonduvat, töörahulolu ja sellega kaasnevaid hoiakuid ning motivatsiooni. Organisatsiooni ja selle sisekommunikatsiooni käsitlusi vaatles ja kirjeldas autor läbi Vadi, Grunigi, Pace`i ja Faules`i ning Vos ja Schoemakeri. Töörahulolu ja sisekommunikatsiooni kirjeldades kasutas autor Kamdroni, Robbinsi ning Grunigi & Hunti käsitlusi. Antud diplomitöö analüüsi sihtrühmaks olid Protex Balti AS Tallinna filiaali töötajad. Töös püstitatud uurimusküsimustele vastuste leidmiseks viis autor läbi ankeetküsitluse, mis keskendus nii töörahulolule, motivatsioonile kui ka sisekommunikatsioonile. Korraldatud uuringu tulemuste põhjal võib väita, et seosed sisekommunikatsiooni ja töörahulolu vahel on olemas. Põhilisteks seosteks, mis eksisteerivad sisekommunikatsiooni ja töörahulolu vahel, võib tulemuste põhjal pidada rahulolu infosüsteemiga, vertikaalset info liikumist, täpsemalt ülevalt-alla liikuvat informatsiooni, mis käsitleb ettevõtte arengusuundi ning alt-üles liikuvat infot mis edastab töötajate arvamust ja ettepanekuid ettevõtte juhtkonnale. Lisaks sellele on veel seos tagasiside saamise ja töötajate tunnustuse vajamise vahel. Selleks, et suurendada töörahulolu läbi sisekommunikatsiooni soovitas autor arendada ettevõtet puudutava informatsiooni edastamist, võttes kasutusele siseleht. Selle kaudu saab edastada suurele hulgale töötajatele infot ettevõttes toimuva kohta ja seega suurendada töötajate teadlikkust ettevõtte kohta. Samuti on siseleht hea vahend töötajatele tunnustuse edastamiseks läbi persooni- ja edulugude. Samuti soovitas autor koolitada välja otsesed juhid, et nad oskaksid anda vahetut tagasisidet ja tunnustust. Järgnevalt soovitas autor korraldada erialase info päevi. See annaks töötajatele uusi teadmisi ja samuti kinnitaks arvamust, et ettevõttele on töötajate areng oluline ja nad seisavad selle eest head. Ühe soovitusena tõi autor välja kord kvartalis korraldatavad koosolekud kõigile töötajatele. Veel soovitas autor rakendada üritusturundust. Ühisüritused annavad ettevõtte töötajatele parema ühtekuuluvuse tunde ja tõstavad motivatsiooni.

Abstract [en]

"Connections Between Internal Communication and Worker's Job Satisfaction: Textile Products Manufacturer Protex Balti Ltd study" The aim of this thesis is to study, via job satisfaction survey, the connections between internal communication and worker's job satisfaction (on the example of textile products manufacturer Protex Balti Ltd). More specifically, the thesis focuses on the connections between the company's internal communication and job satisfaction of the workers at the Protex Balti Ltd Tallinn branch. Similar studies have not been conducted before, thus the company is also very interested in the results of the present study. The company has undergone major changes recently and expansion is also ahead which is why satisfied and motivated workers are especially important for the company. Job satisfaction has not been studied in the company before. The research aims to find out: • How do the workers evaluate the information traffic within the company; • How satisfied are the workers with their work and the organisation as a whole; • How and if the organisation’s internal communication, job satisfaction and motivation are related. In the theoretical part of the thesis the author gives an overview of the theoretical sources and defined notions that deal with: organisation, organisation’s internal communication, communication climate and matters related to that, job satisfaction and attitudes accompanying it and motivation. The author views and describes organisation and its internal communication through Vadi, Grunig, Pace and Faules, additionally Vos and Schoemaker. When describing the job satisfaction and internal communication, the author uses approaches of Kamdron, Robbins and Grunig & Hunt. To find answers to the research question set in the thesis, the author compiled a questionnaire in which the focus was on job satisfaction, motivation and internal communications. According to the research it can be said that there are connections between internal communication and job satisfaction. The main connections between internal communication and job satisfaction are, according to the results, satisfaction with information system; vertical information movement, more specifically information moving from higher to lower level dealing with developmental aspects of the company; and information moving from lower level to higher level dealing with workers' opinions and proposals to the company's management board. Additionally, there is a link between getting feedback and the workers' need for recognition. To increase job satisfaction via internal communication, the author suggested developing the information forwarding system regarding the company by establishing an internal leaflet. This way, the information regarding the company can be forwarded to the mass of workers and their awareness of the company is thus increased. Also, the internal leaflet is a good option for recognition by publishing success stories and features on specific persons. Additionally, the author suggests training direct managers to give feedback and recognition. The author also suggests organising professional information days. This would provide the workers with new knowledge and set in the opinion that the workers' development is important for the company. Another suggestion is to organise a meeting for all the workers once in a quarter. Additionally, the author suggests applying event marketing. Common events make the workers feel closer to each other and raise motivation.

Item Type: thesis
Advisor: Triin Toome
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Helin Kulla
Date Deposited: 12 Jun 2014 13:06
Last Modified: 03 Sep 2019 13:24
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/729

Actions (login required)

View Item View Item