Logo pressimise tehnoloogilise protsessi parendamine ettevõttes Otto Bock Estonia AS

Meigo, Mari-Ann (2014) Logo pressimise tehnoloogilise protsessi parendamine ettevõttes Otto Bock Estonia AS. [thesis] [en] Improving the Technological Process of Logo Pressing in Otto Bock Estonia AS.

[thumbnail of Mari-Ann Meigo lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 8 March 2026.

Download (3MB)
[thumbnail of lisad.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 8 March 2026.

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents - ddoc] Other (lihtlitsents - ddoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 8 March 2026.

Download (479kB)

Abstract

Tehnoloogia arengusse ning tööstuse tehnoloogiliste protsesside parendamisse investeerimine on nii Eestis kui ka kogu Euroopas viimastel aastatel üha olulisemaks saanud ning fookuses on efektiivsuse kasvatamine ja mõõtmine erinevates töölõikudes. Käesoleva lõputöö eesmärk oli leida efektiivseid lahendusi ortopeediliste abivahendite tootmisega tegeleva õmblusettevõtte Otto Bock Estonia AS logo pressimise tehnoloogilise protsessi parendamiseks, tagades sellega ühest ettevõtte põhiväärtusest ehk pidevast protsesside parendamisest kinnipidamise. Lõputöö alguses anti ülevaade Otto Bock Estonia AS töökorraldusest tootmistsehhis ning logo pressimise tööoperatsioonidel. Ergonoomiliste nõuete analüüsimisel selgus, et üldjuhul võib ergonoomilistest nõuetest kinnipidamisega rahul olla. Siiski oleks soovituslik muuta töökohal S liikumisteede märgistust, kuna liikumisteede märgistus on vananenud ning hetkel asub töökoht S liikumistee peal. Töökohal P pole kohtvalgustuse kasutamine vajalik, kuid töökohal S on valgustus põhilisel tööpinnal liiga nõrk ning kasutusele võiks võtta reguleeritava kohtvalgusti. Kuna juurdelõikustsehhis on müra juurdelõikussae ning Lectra automaatjuurdelõikusmasina tõttu suhteliselt kõrge, on soovituslik kasutusele võtta müra isoleerivad matid ja piirded ning julgustada töötajaid kasutama isikukaitsevahendeid. Soovitatav on soetada ka õhuniiskuse mõõtja ning õhuniisutaja, et tagada optimaalne õhu niiskus tootmistsehhis. Optimaalsest kehaasendist lähtuvalt tuleks vältida töötasapindade kõrguste erinevusi, mida esines kõikide logo pressimise töökohtade puhul. Kuna pikaajaline seismine võib olla väsitav, on soovitatav töökohal P kasutusele võtta seisvaks tööks mõeldud tool, et tööline saaks seismisest puhata näiteks logodelt paberite eemaldamise tööetapi sooritamise ajal. Peamiselt esineb kehaasendiga seotud probleeme töökoha S puhul, mille põhiliseks probleemiks on töökoha mittesobivus istuva töö jaoks, kuna töökohal pole ruumi jalgade asetamiseks laua alla ning töötool on reguleeritud liiga kõrgeks, mistõttu töölise jalad ei ulatu põrandale. Töökohal S esinevaid probleeme võeti arvesse töökoha S parendamisel. Päevavaatluste eesmärk oli analüüsida logopressi operaatorite ajakasutust tööpäeva jooksul ning kontrollida abiajaprotsendi vastavust tegelikkusele. Vaatluste tulemusel selgus, et üldjuhul on tööajakulutused vastavad kehtestatud aegadele. Siiski selgus, et töölisel P kulub liigselt aega tööjagamisele ning teise operaatori juhendamisele. Samuti kulutab tööline P päevas keskmiselt 5,3 minutit järgmiste pakkide saatelehtede vaatamisele, mis ei ole vajalik ning tulutoov tegevus. Töölisel S kulus liigselt aega logode toomisele töökohalt P ning logopakkide avamisele, mistõttu oleks soovitatav paigutada riiulid logode asetamiseks ka töökohale S. Päevavaatluste käigus analüüsiti ka tööliste taastusaega, mis hetkel on kõikidele Otto Bock Estonia AS töötajatele 25 minutit päevas, kuid peaks logo pressimise kui teise raskusklassi kuuluva töö puhul olema keskmiselt 35 minutit päevas. Põhjalikuma analüüsimise käigus selgus siiski, et abiajaprotsendi muutmine pole vajalik, kuna töölise P puhul on abiajakulutuste kestvused normatiividele vastavad ning kuigi töölisel S kulub taastusajaks päevas rohkem aega, on päevakonstant selle võrra väiksem ning abiajaprotsent jääb samaks. Samuti ei too abiajaprotsentide muutmine ettevõttele kasu. Korrustevahelise transpordi peale kuluvat aega analüüsiti kolme toote põhjal, millest ühele pressitakse logo teisel korrusel, kuid ülejäänud operatsioonid sooritatakse esimesel korrusel; kahe ülejäänud mudeli puhul on aga probleem vastupidine – logo pressitakse mudelitele õmbluste vahepeal, mistõttu peab tooted viima tagasi esimesele korrusele vaid logo pressimise tööoperatsiooni sooritamiseks. Transpordiks kulutatava aja analüüsimine on oluline, sest transport on väärtust mitteloov tegevus ning ettevõttele ei too transport kasu, kuna klient maksab vaid toote, mitte selle transportimise eest tootmistsehhi piires. Samuti oli analüüsimise eesmärk välja arvutada kas ning kui pika aja peale tasuks ära uue ja väiksema pressi soetamine, mille võiks paigutada otse õmblusliini. Analüüsi tulemusel selgus, et ratsionaalsem oleks tuua press töökohalt R juurdelõikustsehhi ning pressida mudeli 50A3 mõlemad logod 1. korrusel, kuna sellega säästaks 1,35 tööpäeva aastas. Mudeli 7910 ja 10010 transpordiks kokku kulus 2013. aastal keskmiselt 2,1 tööpäeva, mistõttu oleks hea, kui nendele mudelitele saaks logo pressida 2. korrusel õmblusliini keskel. Erinevate logopresside analüüsimisel aga selgus, et ainult mudelite 7910 ja 10010 töötlemiseks pole uue pressi soetamine kasumlik. Selle asemel oleks otstarbekam soetada masin, mis vähendaks tööoperatsioonide sooritamise aega ning mida kasutataks rohkemate mudelite puhul. Üheks variandiks oleks logorullide ja laseriga pressi soetamine, mille soetamise tasuvuse täpsemaks määratlemiseks tuleks analüüsida põhjalikumalt kõiki mudeleid, millele ettevõttes logo pressitakse, kuid siiski eeldab autor, et sellise pressi kasutuselevõtt oleks kasumlik. Töömeetodite parendamise peatükk sisaldab autori poolt koostatud logo pressimise tööoperatsioonide kirjelduste dokumentatsiooni kõigile kaheteistkümnele mudelile, mis tagab selle, et iga töötaja saab vajadusel kiiresti kontrollida, kuhu ja kuidas tuleb logo pressida ning jääks ära üleliigne ajakulutus tehnoloogilise protsessiga tutvumiseks. Olemasolevate töömeetodite analüüsimisel selgus, et osade mudelite puhul mõõdetakse logo asukohta detaili servast logo kirja järgi, osade puhul aga logopaberi järgi, mis võib töötajates segadust tekitada ning soovituslik oleks kasutada alati ühtseid meetodeid. Samuti võib logopaberi järgi mõõtmine osutuda probleemiks kui otsustatakse tarnijat vahetada. Väga paljudele mudelitele logo asetamisel kasutatakse liigselt silmamõõtu, mille täpsus sõltub inimesest ning tema nägemisteravusest. Erinevate probleemide põhjal koostas autor joonised meetoditest, mis oleks täpsemad ning kõigile üheselt mõistetavad, kuid kuna mõningate šabloonide puhul võib logo asetamise aeg kujuneda praegusest pikemaks, on soovitatav neid šabloone kasutada kontroll-šabloonidena ning vähese kogemusega töötajatel. Uusi meetodeid katsetati nelja mudeli puhul. Mudeli 29Y10-1 puhul sai kinnitust hüpotees, et oluline on juurdelõikuse käigus teha detaili keskkohta täke, kuna tööoperatsiooni aeg kujunes 22% kiiremaks ning logo asukoht detailil täpsemaks. Samuti selgus, et mudeli 29Y10 standardaeg tuleks muuta 0,05 minutit väiksemaks hetkel kehtestatud standardajast, kuna standardaeg ei vasta kasutatavale meetodile. Kahe mudeli puhul uute meetodite kasutamise suuremat efektiivsust ei tõestatud. Töökoha S parendamise käigus koostas autor parendatud töökoha plaani. Parendatud töökohal on pikendatud pressilauda tagantpoolt, et vältida detailide allavajumist. Põlvedele maksimaalse ruumi tagamiseks on tooliesisele piirkonnale tehtud süvend. Pressist vasakule võiks paigutada reguleeritava kõrguse ning reguleeritava lauaplaadi kaldenurgaga abilaua. Sel juhul oleks enamike detailide puhul abilaud samal kõrgusel pressilauaga, kuid suurte detailide puhul saaks abilauda reguleerida madalamaks ning kastide puhul muuta lauaplaadi kaldenurka mugavamaks detailide haaramiseks. Kõik tööpinnad võiks olla kõrgusel 95 cm, mis on sobiv seisva täpse töö puhul. Tool peaks olema reguleeritav ning jalatoega. Töökohal peaks olema reguleeritav kohtvalgusti. Korra ja puhtuse tagamiseks töökohal rakendati Jaapanist pärit 5S meetodit. Töökohalt eemaldati ebavajalikud esemed ning paigutati riiul logode, šabloonide ja muude abivahendite ladustamiseks. Samuti vahetati välja töökohal olev mõõdulint ning tehti pressi asukoha lihtsamaks määramiseks töölauale uued märgistused. Käesolev töö andis Otto Bock Estonia AS-i juhtkonnale ülevaate ergonoomilistest nõuetest kinnipidamisest tootmistsehhis ja logo pressimise töökohtadel, tööliste ajakasutusest, transpordiks kulutatavast ajast ning suunised töömeetodite ja töökohtade parendamiseks logo pressimise tehnoloogilise protsessi efektiivsemaks muutmise eesmärgil. Töö autor avaldab siirast tänu lõputöö ettevõttepoolsele juhendajale Sigrid Pritsile ning Tallinna Tehnikakõrgkooli poolsele juhendajale Anu Tšistovale heade nõuannete ning suuniste eest.

Abstract [en]

Investments into developing the technology and technological processes and improving the efficiency of different work stages have became more important for the production companies in order to stay competitive. The same applies to the company Otto Bock Estonia AS that is engaged in the production of orthopedic and sports supports, and as such this will be the focus of this thesis work, “Improving the technological process of logo pressing in Otto Bock Estonia AS”. The aim of the work was to find effective solutions for improving the technological process of logo pressing in Otto Bock Estonia AS, thereby ensuring the conformity of one of the company's core values, i.e. continuous improvement of processes. The first chapter gives an overview of the company’s structure and organization of work, focusing on the work process of the logo pressing. There are three logo pressing workplaces and two logo pressing operators in the company. In addition there is given an overview of how accordingly certain ergonomic requirements are met, including analyze of the lighting, noise, indoor climate and body position in logo pressing workplaces. Generally the working conditions in Otto Bock Estonia AS are good, although it is recommended to provide one logo pressing workplace with extra lighting, since the lighting is too weak for meticulous work at the moment. Due to the loud noise in the manufacturing space it is advisable to acquire noise-isolating barriers and encourage the workers to use earplugs for hearing protection. The transversal problem of all logo pressing workplaces was height difference between the working surfaces that should be avoided to ensure optimal body position. Posture-related problems were taken into account in the chapter of improving one of the logo pressing workplaces. The second chapter briefly describes the product models that the thesis is based on and gives an overview of the fabrics and logos that the products are made of. In addition there is a brief description of the heat transfer presses that are used for logo pressing. The next chapter gives an overview of the results of work sampling which is a time study method that requires workers’ full time observation to register all their activities during the working time. The technique can be used to improve the working methods and reduce time-wasting movements. In addition the time used for transportation between two floors will be analyzed according to three models. The analysis showed that it would be more rational to place the heat transfer press of the second floor to the first floor. Furthermore, it might be useful to buy a roll to roll heat transfer press to reduce the time of the logo pressing work process. The last chapter of thesis work consists of two parts. The first part includes the technological description documentation of logo pressing which is important in order to ensure that each employee can quickly check how and where the logo should be pressed. Later on the working methods are analyzed and based on the existing problems drawings of new methods are made. One of the main problems is measuring the distance or parallelism often only by eye while placing the logo on the detail. Some of the new methods were also tested and two of them helped to improve the time spent on logo pressing, however, bigger efficiency of two other methods were not proven. The second part of the last chapter highlights the problems of one logo pressing workplace taking into account ergonomic requirements and characteristics of processed products. The vision of the improved workplace is expressed by drawings. Easily changeable problems were solved by cleaning and re-organizing the workplace and by taking inspiration from the Japanese workplace organization method 5S. The work is largely based on the management philosophy called lean that is centered on „preserving value with less work“. The source material for this work was obtained from Estonian and foreign literature, teaching materials and the Internet. The theoretical part of the work is illustrated by tables, graphs, photos and drawings.

Item Type: thesis
Advisor: Sigrid Prits
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Process Analysis and Standardization
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Mari - Ann Meigo
Date Deposited: 09 Jun 2014 06:45
Last Modified: 13 Dec 2018 07:06
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/693

Actions (login required)

View Item View Item