Eesti riigimaanteede talvised seisundinõuded ja efektiivseim libedusetõrje viis

Oidermaa, Jarmo (2014) Eesti riigimaanteede talvised seisundinõuded ja efektiivseim libedusetõrje viis. [thesis] [en] The winter condition requirements for Estonia's state highways and the most effective de-icing method.

[thumbnail of lõputöö_J_Oidermaa_2014.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja efektiivseim ja majanduslikult tarbekaim libedusetõrje viis. Samuti soovis töö autor tutvustada 2011. aastal uuendatud tee seisundinõudeid ja välja tuua kuidas mõjuvad need muutused teehooldajatele. Töö käigus koguti kirjandust, mis on seotud lume- ja libedusetõrje tehnikaga, meetotidega ning materjalidega. Samuti toodi töös välja muudatused, mis leidsid aset tee seisundinõuete muutmisel 2011. aastal. Antud töös lähtuti analüüsi tegemisel efektiivseima libedusetõrje viisi leidmiseks materjali ja meetodi tulemuslikkusest, mida hinnati tee haardeteguri mõõtmiste tulemustega. Samuti mängis rolli ka libedusetõrje viisi keskkonnasäästlikus ning tõrjeviisi maksumus. Töö põhineb AS Järva Teede omahindade alusel, mis tähendab, et hinnad võivad varieeruda erinevate teenusepakkujate vahel. Töö esimeses pooles väljatoodud teeseisundinõuete muutused mõjutavad ka talihoolet teostavaid ettevõtteid. Teeseisundi nõuete muutuste analüüsi tulemusena selgub, et tähelepanu on pööratud just raskete oludega olukorrale. Juhul kui hooldataval teel on rasked ilmastiku olud, mis kujutab endast lumepaksuse kriitilisele piirile lähenemist, tuleb teehooldajal kiiresti reageerida. Kui teehooldaja ei suuda oma jõududega toime tulla raskete olude ära hoidmisega, siis tulenevalt uutest nõuetest tuleb appi võtta kõik vahendid sealhulgas ka alltöövõtjad. Töös on võrreldud kahte libedusetõrjeks kasutatavat kloriidi, milleks on sool ja niisutatud sool. Mõõtes katsete käigus haardetegureid mõlema kloriidi puhul, siis tulemused tulid sarnased just haardeteguri poolest. Arvestades mõlema materjali kulumisnorme 1 km kohta ning mõlemad materjali omahinda, siis odavamaks kujunes niisutatud soola hind. Mis aga puutub mõlema materjali keskkonnasäästlikusse, siis mõlema materjali puhul on neist sama palju ohtu nii keskkonnale kui ka autodele korrosiooni poolelt. Autor on välja toonud mõned alternatiivid, mis võiksid parandada soolade mõju ja kujutada endast vähem ohtu keskkonnale. Väljatoodud lisand soolale nimega Safecote alandas soola külmumistemperatuuri ning andis ka häid tulemuse libeduse ennetamisel. Lisaks on Safecote´l korrosiooni aeglustavad omadused. Uurimuse tulemusena selgus, et Safecote Eesti tingimustes kasutada on äärmselt kallis. Kuna tegemist on suhkrutööstuse kõrvalsaadustega, siis Eestis oleks Safecote kasutamine võimalik sel juhul, kui Eestil oleks oma suhkrutööstus. Teede karestamise võrdlusesse valis töö autor tappteradega teehöövli ning jääpurustaja Raiko. Katse käigus mõõdeti enne ja pärast haardeteguri tulemusi mõlema masina puhul. Masinate töötulemused haardeteguri seisukohalt olid niivõrd sarnased, et efektiivseima välja selgitamisel tuleb tugineda hinnale. Nii höövli kui ka jääpurustaja jaoks sai välja arvutatud 1 km karestamise hind ning neid võrreldes on jääpurustaja Raiko üsna suure edumaaga ees. Lisaks on jääpurustaja kasuks see, et masin jõuab kiiremini objektidele kui seda teeb teehöövel. Jääpurustaja eelis on ka see, et seadeldisel on üsna vähe kuluosi, mis teeb ka pidamiskulud väiksemaks võrreldeks teehöövliga. Katsete ja analüüsi tulemusena leiab töö autor, et jääpurustaja Raiko kasutamine on efektiivsem just majanduslikust seisukohast kiiruse ja hinna tõttu. Antud töö tulemustest võib kasu olla erinevatele talihooldusega tegelevatele ettevõtetele, kes saavad saadud tulemuste abil kaaluda võimalust erienvate libedusetõrje alternatiividele. Töö autor on teadlik, et tulemused ei ole üldistatavad ning võivad oleneda nii ilmastikutingimustest kui ka erinevatest situatsioonidest.

Abstract [en]

The principal objective of the current graduation thesis is to establish the most effective and economical method of de-icing. In addition to that, the thesis aims at introducing the renewed winter condition requirements for Estonian state highways. During the research, information was gathered about snow and de-icing techniques, methods and materials. Analysis was carried out based on the effectiveness of de-icing methods and materials which were evaluated based on the measurements of the road’s adhesion factor. A substantial factor in the evaluation was the environmental friendliness of de-icing methods. The Work is based on the price lists of Järva Teed Ltd., and the results could vary depending on the service provider due to the differences in prices. The first chapter introduces the changes in the winter condition requirements, which affect the companies that offer service for winter maintenance. The analysis of the new winter condition requirements shows that changes are made concerning difficult weather conditions. Fast reaction is required in case of difficult conditions when the thickness of snow approaches a critical point. If the maintenance service provider is not able to cope with the difficult conditions, additional measures, including hiring subcontractors, have to be deployed. In the current graduation thesis, two kinds of chlorides - salt and dampened salt – have been compared. The results of the tests carried out with both chlorides, showed similarities in their coefficient of friction. Taking into account the wear standards of both materials per 1 km, it becomes evident that it is more economical to use dampened salt. At the same time, considering the environmental friendliness, both substances are equally hazardous to the environment and cause cars to rust. The author of the current thesis has suggested alternatives to improve the effect of salts and reduce the impact on the environment. An additive called Safecote lowered the freezing point of salt and gave good results in preventing slipperiness. In addition to that, Safecote helps to reduce corrosion. The research revealed that it would be expensive to use Safecote in Estonian conditions. Due to the fact that Safecote is a by-product of sugar industry, using it would only be possible if there was sugar industry in Estonia. The author of the present graduation thesis chose the ice milling machine Raiko and a grader to compare road rougheners. Adhesion factors were measured before and after using the road rougheners. The results of both machines were so similar that only the cost of work determined the more beneficial one. Both the grader’s and ice milling machine’s costs of work on 1 km road section were calculated and the milling machine proved to be more economical. In addition to better price, it gets to the site faster and the fact that there are fewer components that could break makes Raiko less expensive to maintain. Based on the tests and analyses, the author of the thesis finds using the ice milling machine Raiko more effective. The current graduation thesis can be useful for companies that provide winter maintenance in order to decide upon the most suitable de-icing methods based on the test results. The author of the thesis acknowledges the fact that the results of the tests are not generalizable and can differ in dissimilar weather conditions.

Item Type: thesis
Advisor: Tiit Poopuu
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Maintenance
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Jarmo Oidermaa
Date Deposited: 12 Jun 2014 10:55
Last Modified: 03 Sep 2019 12:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/652

Actions (login required)

View Item View Item