Kutsehaigestumised puidutööstusettevõtetes Riigikohtu lahendite põhjal

Normak, Fredi (2021) Kutsehaigestumised puidutööstusettevõtetes Riigikohtu lahendite põhjal. [thesis] [en] Occupational Diseases in Wood Industry Companies Based on Supreme Court Decisions.

[thumbnail of 2021_Normak_Fredi_loputoo.asice] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (471kB)

Abstract

Järgnev töö on kirjutatud teemal „Kutsehaigestumised puidutööstusettevõtetes Riigikohtu lahendite põhjal“, mis koosneb 54 leheküljest, sisaldades seitse lehekülge lisasid ja 61 erinevat allikat. Töö teoreetiline osa koosneb neljast suurest peatükist ning kolmest väiksemast alapeatükist. Esimeses peatükis selgitatakse täpsemalt kutsehaiguse mõistet ja olemust, teises tuuakse välja ja analüüsitakse kutsehaiguste tekkepõhjuseid, kaasnevaid tagajärgi ning ennetamise viise, kolmandas selgitatakse lõputöö metoodikat ning neljandas analüüsitakse empiirilise uuringu tulemusi. Empiirilise uuringu tulemuste analüüsi peatükis analüüsitakse Riigikohtu protsessi, üksikjuhtumite vormilist ülesehitust ja sisu ning lõpetuseks tehakse soovitused tööandjatele seoses töötajate kutsehaiguste ennetamistega. Töös on üks lisa. Kutsehaigestumiste järsk arvu suurenemine 2018. aastal ja stabiilsena püsiv varasematel ja hilisemal aastal näitab, et teema on aktuaalne ning töötaja ja tööandja koostöös on vajalik kutsehaiguste ennetamiseks töökeskkonna ohutegurid kõrvaldada. 2017 aasta seisuga juhtus Eestis just puidutööstuses suhteliselt kõige rohkem tööõnnetusi, millest võivad välja kujuneda kutsehaigused. Tööõnnetuste suhtarv 100 000 inimese kohta puidutööstuses 2017. aastal oli 2267, mis tähendab suurimat tõenäosust ebameeldivustesse sattuda just puidutööstuses. Lõputöö eesmärk on analüüsida kutsehaigestumisi puidutööstusettevõtetes Riigikohtu lahendite põhjal. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: • selgitada kutsehaiguste mõistet ja olemust; • kaardistada puidutööstuses kõik töökeskkonna ohutegurid ning analüüsida kutsehaigestumistega kaasnevaid tagajärgi; • analüüsida Riigikohtusse jõudnud kutsehaigestumiste juhtumeid; • teha soovitusi tööandjatele töötajate kutsehaigestumistega seotud terviseriskide ennetamiseks. Lõputöös kasutatakse andmete kogumisel dokumendianalüüsi ning analüüsimisel kvalitatiivset tekstianalüüsi. Lisaks koostati juhtumite põhjal võrdlustabel, mida kasutati vaatlusinstrumendina. Kvalitatiivne analüüs on oma olemuselt deduktiivne ehk järeldusi tehakse üldiselt üksikule. Selle lõputöö valim on moodustatud kihtvalimi põhjal, mis liigitub tõenäosuslikuks valimiks. Selle lõputöö üldkogumiks on 43 kutsehaigestumistega seotud Riigikohtu lahendit. Lõppvalimiks on kolm lahendit, mis moodustab 100% kutsehaigestumistega seotud Riigikohtu lahendit puidutööstuse valdkonnast. Lõputöös on analüüsitud kolme Riigikohtusse jõudnud kutsehaigestumisega seotud juhtumit puidutööstusvaldkonnast. Esimene neist on jõustunud 2003. aasta 22. mail, teine Riigikohtu lahend on jõustunud 2003. aasta 15. oktoobril ja kolmas ehk kõige värskem kutsehaigestumisega seotud Riigikohtu lahend puidutööstusettevõttes on jõustunud 2016. aasta 3. mail. Juhtumites on kokku esinenud kolm erinevat kutsehaigust. Kõikides juhtumites oli vähemalt üheks kutsehaiguseks diagnoositud ülekoormushaigus, esimeses juhtumis lisaks sellele diagnoositi töötajal vibratsioontõbi ning teises juhtumis lisaks vaegkuulmine. Järgnevalt tuuakse välja kolm kõige olulisemat kutsehaiguse ennetamise võimalust. Tööandja ülesanne on korraldada ja jälgida ettevõtte tööohutuse olukorda ning tegeleda järjepidevalt töötajate juhendamistega, koostada riskianalüüs ettevõttes ja oluline on töötaja tervisekontrolli saatmine. Lõputöö koostamine andis ülevaate kutsehaigusi põhjustavatest töökeskkonna ohuteguritest puidutööstuses ning nende võimalikest tagajärgedest ja ennetamise võimalustest. Autori hinnangul on valminud sisukas ja analüüsiv lõputöö kutsehaigestumistest puidutööstusettevõtetes Riigikohtu lahendite põhjal.

Abstract [en]

The following thesis „Occupational Diseases in Wood Industry Companies Based on Supreme Court Decisions“ consist of 54 pages, including 7 pages appendixes and 61 different sources. The theoretical part consists of four large chapters and three smaller subchapters. The first chapter explains the concept and nature of occupational diseases in more detail, the second highlights and analyses the causes, consequences and prevention methods of occupational diseases, the third explains the methodology of the thesis and the fourth contains the analysis of the empirical study results. The analysis of the results of the empirical study surveys the Supreme Court process, the formal structure and content of individual cases, and finally offers recommendations to employers regarding the prevention of occupational diseases of employees. There is one appendix in the final paper. The sharp increase in the number of occupational diseases in 2018 and the stable situation in previous and later years show that the issue is topical and in cooperation between the employee and the employer it is necessary to eliminate the risk factors of the work environment in order to prevent occupational diseases. As of 2017, the wood industry in Estonia experienced the relatively highest number of occupational accidents, which can lead to occupational diseases. The ratio of accidents at work per 100,000 people in the wood industry in 2017 was 2,267, which means that the wood industry is most likely to experience unpleasant consequences. The purpose of the thesis is to analyse occupational diseases in wood industry companies on the basis of the decisions of the Supreme Court. In order to achieve this goal, the following research tasks were set: • clarify the concept and nature of occupational diseases; • map all the risk factors of the work environment in the wood industry and to analyse the consequences of occupational diseases; • analyse the cases of occupational diseases that have reached the Supreme Court; • make recommendations to employers for the prevention of health risks related to occupational diseases of employees. The author of the thesis uses document analysis for data collection and qualitative text analysis for research. In addition, a case-by-case comparison table was compiled and used as an observation tool. Qualitative analysis is deductive in nature, i.e. conclusions are generally drawn for the individual. The sampling of this thesis is formed on the basis of a stratified sampling, which is classified as a probabilistic sample. The total set of the thesis is 43 Supreme Court decisions related to occupational diseases. The final sampling contains three decisions, which covers 100% of the decisions of the Supreme Court related to occupational diseases in the field of wood industry. The thesis contains three cases related to occupational diseases from the wood industry which reached the Supreme Court. The first of them entered into force on 22 May 2003, the second Supreme Court decision entered into force on 15 October 2003 and the third or most recent Supreme Court decision related to occupational diseases in a wood company entered into force on 3 May 2016. A total of three different occupational diseases occurred in the cases. In all cases, at least one case was diagnosed as occupational overload, in the first case the worker was additionally diagnosed with vibration disorder and in the second case with hearing impairment. Next, the three most important ways to prevent an occupational disease are provided. The task of the employer is to organize and monitor the occupational safety situation in the company and to deal consistently with the instruction of the employees, to prepare a risk analysis in the company, and one more important step is to send the employees to health check-up. The preparation of the thesis provided an overview of the work environment risk factors causing occupational diseases in the wood industry as well as their possible consequences and prevention options. According to the author, a meaningful and analytical thesis on occupational diseases in wood industry companies has been completed on the basis of the decisions of the Supreme Court.

Item Type: thesis
Advisor: Kaie Kranich
Subjects: Working Life > Labor Law and Occupational Health and Safety
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Fredi Normak
Date Deposited: 09 Feb 2021 13:16
Last Modified: 09 Feb 2021 13:16
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5776

Actions (login required)

View Item View Item