Eraelamus toidukäitlejate turundustegevused ja turunduse planeerimine

Lopetiene, Terje (2021) Eraelamus toidukäitlejate turundustegevused ja turunduse planeerimine. [thesis] [en] Marketing and Marketing Planning for Private Foodhandlers.

[thumbnail of 2021_lopetiene_terje_lõputöö.asice] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (596kB)

Abstract

Lõputöö uurimisobjektiks oli eraelamus toitu käitlevate ettevõtete turunduse planeerimine ja turundustegevused. Esmalt analüüsiti eraelamus tegutsevate toidukäitlejate hinnanguid turundustegevuste osas, siis seda, milliseid turunduskanaleid eelistatakse ja kasutatakse ning lõpuks milliseid konkreetseid tegevusi turundusalaselt praktiseeritakse. Majanduslikult aktiivsete väikeettevõtete arv ja osakaal kasvab Eestis aasta aastalt. Turundus on väga tähtis, et ettevõtja jõuaks oma toodete ja teenustega sihtrühmani ja saavutaks oma müügieesmärgid. Turunduse roll võib ettevõtetes olla küll erisugune, kuid kliendile orienteeritus on muutunud aina olulisemaks. Turunduse eesmärk on ka juhtida turundusmeetmestikku ja luua tarbijatega pikaajaline vastastikune kasumlik suhe. Turunduse sisu on ajas muutunud ja rohkem on hakatud mõistma seda, et kliendi tahe pole pelgalt raha kulutada, vaid kliendil on soov osta toodet, sest tal on seda väga vaja. Turunduse planeerimine väikeettevõtetes on oluline eelkõige seetõttu, et võimaldab hajutada potentsiaalseid ohte ja püsida konkurentsis. Planeerimise resultaat on turundusplaan. Väikeettevõtted peavad oma plaane täpsemalt koostama, kuna ressursid on enam piiratud kui suurettevõtete puhul ja fokuseerimine aitab kulusid ning aega kokku hoida. Efektiivne turundus on see, mis annab väikeettevõtjale konkurentsieelise, aga sama oluline on tunda üldisemalt nii turu vajadusi kui ka oma sihtrühma. Väikeettevõtjal on kasutada erinevaid turundustegevusi, millele eelneb oma sihtgrupi kindlaksmääramine. Sama oluline on kasutada sobivaid kanaleid pannes need oma ettevõtte jaoks kasulikult tööle. Analüüsides teooriat võib järeldada, et väikese ettevõtja turunduse võtmed ongi täpne sihtimine, enda nähtavaks tegemine, otsesuhtlus kliendiga, internetiturunduse puhul kindlasti toodete presenteerimine ja ka tekstide sõnastamine, mis on kliendi jaoks tähelepanu köitvad. Otsesuhtlus on üks väikeettevõtja eelistest ja võimalustest kuna võimaldab oma sihtklienti paremini tundma õppida ning pakkuda talle just sellist toodet, mida ta vajab. Lõputöö empiirilise uurimuse teostamiseks ja andmete kogumiseks loodi küsitluse läbiviimiseks eSurveyHero veebikeskkonnas küsimustik, mille vastuseid hiljem analüüsiti Microsoft Excel tarkvara kasutades. Küsimustiku linki jagati Eesti mõistes ühes suurimas sotsiaalvõrgustiku Facebook´i grupis Koogimeister, millel on üle 27 000 liikme (01.12.2020 seisuga), Külmlaud ja muud suupisted, millel on ligi 15 000 liiget (01.12.2020 seisuga) ja lisaks oli kasutada VTA toitukäitlejate register, kust saadud andmeid kasutati kontaktide leidmisel interneti kaudu ja mida täiendavalt saadeti isiklikult 188-le ettevõtjale. Küsimustik oli avatud 24. oktoober kuni 24. november, millega sooviti saada vähemalt 100 vastust. Laekus 123 vastust, millest kvalifitseerus 101 ankeeti. Küsitlusuuringus osalejatelt küsiti nõusolekut nende andmete kogumise, talletamise ja kasutamise kohta. Kogutud andmed esitati uuringu kokkuvõttes anonüümsel kujul, et säiliks uuringus osalenute konfidentsiaalsus. Tulemustest selgus, et tavapärane eraelamus toitu käitlev ettevõte on osaühing, mis keskmiselt on tegutsenud kolm kuni neli aastat ning ettevõttes töötab üks vabatahtlikkuse alusel töötaja. Valdkonna ettevõtjad leiavad endale kliente pigem geograafilises mõttes enda lähedalt, aga konkurentsitihedamas piirkonnas tegutsevate ettevõtete kliendid asuvad laiemal alal või isegi kuni kogu Eesti ulatuses. Valdkonna ettevõtjatest suurem osa ei ole kunagi turundusplaani koostanud ega pea seda ka oluliseks samas, kui turundustegevusi peeti ettevõtte kestvuse ja toimimise valguses väga olulisteks. Tegevusi, mida ettevõtjad teevad, peeti üldjuhul toimivateks ja nendega oldi rahul. Probleemid turundustegevustes tulenevad eelkõige toodete müügikohtade vähesusest, ajaressursi ja raharessursi piiratusest. Konkurentsieelisena peetakse naturaalse ja kodumaise tooraine kasutamist oma toodetes ja seda, et tooted on üldjuhu hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Peamised kohad, kus valdkonna ettevõtjad oma tooteid presenteerivad, on sotsiaalmeedia ja eelkõige Facebooki lehed, kus kasutatakse suuremalt jaolt tasuta reklaamimise võimalusi ja tehakse jagamismänge. Oma ettevõtte Facebooki leht on see koht, kus ettevõtja suhtleb klientidega, võtab vastu tellimusi ja vahetab muud infot. Ehkki ettevõtjad ise arvavad, et turundustegevused ei ole olulised ja mida kinnitab ka tõik, et turundusplaanide koostamine ei ole prioriteetne tegevus, siis ometi ettevõtjate tegevuste praktiseerimisest nähtub, et turundusega tegeletakse kogu aeg. Ettevõtjad lihtsalt ei teadvusta, et nende poolt tehtavad tegevused ongi turundustegevused. Ettevõtjate tulevikuplaanid seoses tegevustega sotsiaalmeedias, on üsna samad. Soovitakse jätkata tuttavate tegevustega, milleks on oma toodete presenteerimine ja klientidega suhtlemine. Üksikettevõtja on alati haavatavam riskide osas, aga siinkohal on leitud lahendusi, kuidas neid maandada selliselt, et hoitud oleks nii klient kui ka ettevõtja maine. Ettevõtjad teevad koostööd, kus teatud juhtudel (nt ettevõtja haigestumisel) delegeeritakse töid teistele sarnastele ettevõtjatele. Viimane eeldab head suhete- ja koostöövõrgustiku olemasolu. Oma suurimaks eelistuseeks konkurentide ees seda, et pakutakse kindlat kvaliteeti oma toodete näol ja omades sealjuures kindlat püsiklientuuri. Ettevõtjatele esitati mitmeid ettepanekuid turunduse paremaks planeerimiseks. Esmane on vajadus koostada ettevõttele turundusplaan, regulaarselt vaadata üle turundustegevused ja vajadusel jooksvalt plaani täiendada. Oskuste puudumisel turundustegevuste planeerimisel saab väikeettevõtja raharessursi vähesuse puhul kasutada tasuta koolitusi, mida pakuvad näiteks maakondlikud arenduskeskused. Tasuta reklaamimise võimaluste paremaks ära kasutamiseks on mõistlik tegevusi mõõta, et oleks võimalik aru saada, palju turundustegevused tegelikult sisse toovad ja vältida neid, mis raha hoopis ettevõttest välja viivad. Klientide tagasisidet ei peaks lihtsalt teadmiseks võtma, vaid alati vastata alati nii negatiivsele kui ka positiivsele tagasisidele Peamised kohad, kus valdkonna ettevõtjad oma tooteid presenteerivad, on sotsiaalmeedia ja eelkõige Facebooki lehed, kus kasutatakse suuremalt jaolt tasuta reklaamimise võimalusi ja tehakse jagamismänge. Soovitus on lisaks toote piltide presenteerimisele kasutada videopostitusi ja mitte toetuda ainult ühele kanalile, vaid teha mitmesuguseid (jagamismängud, toodete tutvustamine piltide ja videotena) turundustegevusi erinevates sotsiaalmeediakanalites (Facebook, Instagram, blogid). Valitud kogumise ja analüüsimise meetodid empiirilise uuringu teostamiseks võimaldasid saada tarvilikul määral ülevaate Eesti eraelamus toidukäitlejate turunduse planeerimisest ja turundustegevustest. Lõputöö eesmärk ja uurimisülesanded said täidetud. Läbi viidud intervjuude ja valdkonna ettevõtjate küsitlemisega selgitati välja, milliseid turunduse planeerimisega seotud tegevusi kasutatakse, analüüsitud on eraelamus toidukäitlejate väikeettevõtjate turunduse planeerimist ja turundustegevusi ning mitteplaneerimisega kaasnevaid riske.

Abstract [en]

The title of current Final Thesis is “Marketing and Marketing Planning for Private Foodhandlers“. The compiled thesis includes 73 pages, 17 graphs, 4 tables and 3 appendices. According to the Food and Veterinary Office’s official website, food handling in private dwelling-houses shows an increasing tendency. In 2010, total of 178 private foodhandlers were registered. In 2016, the number of private foodhandlers increased to 971. By the third quarter of 2020, total of 1138 micro and small businesses were registered as foodhandlers in private premises. Therefore, the number of private foodhandlers has more than sextupled throughout the period of 10 years. Marketing is significantly important for micro and small businesses to reach their target group, but also to achieve sales targets with their products and services. A research problem carried out by Praxis reports that entrepreneurs lack knowledge regarding marketing and they would request support regarding this matter. The aim of current thesis is to analyze marketing planning and marketing activities for private foodhandlers to provide recommendations to entrepreneurs in this field for better planning and management regarding marketing activities. Main objectives of this thesis were as following: 1) create theoretical framework about marketing and marketing planning for small businesses; 2) determine activities for marketing and marketing planning along with mapping the primary marketing activities in enterprises; 3) analyze the basis and significance of marketing planning along with risks associated with non-planning; 4) draw conclusions and propose more effective planning of marketing activities for entrepreneurs in this field. Graduation thesis is composed of 4 chapters. Introductory chapters 1 and 2 concentrate on the theoretical part of marketing, -planning and the basis of marketing plan in context of small businesses. Chapter 3 presents the methodology and subsequently, chapter 4 the analysis of empirical study. Mixed methods research was used for conducting empirical research to collect and analyze data, applying both quantitative and qualitative methodology. Quantitative research was used as the first data collection method to conduct 5 semi-structured interviews with micro businesses handling food in private dwelling-houses. Interviews were conducted in the period from 17th of August, 2020 to 26th of August, 2020. Regarding the questionnaire, the principal selection criteria applied to all researched groups - only foodhandlers in private premises were considered. Questionnaire for data collection was created using online web-based facility eSurveyHero and subsequently published as a hyperlink in common-interest groups provided by social networking service provider Facebook. The possibility to fill out the questionnaire was opened from 24th of October to 24th of November, 2020. 123 entrepreneurs replied to the questionnaire, 101 replies were qualified in the sample. The analysis of the research demonstrated that the average food handling company in private dwelling-house is a limited-liability company with 3 to 4 years of operation. In most cases, the sole employee is working for the enterprise on a voluntary basis. Customers are usually located in the same local municipality with the enterprise. Over half of the enterprises handling food in private premises have never created a marketing plan, while two-thirds considered marketing actions important and one-thirds of those questioned considered the current marketing actions to achieve their objectives and function effectively. Relatively low production volume, shortage of time and absence of skills were the main shortcomings related to the core reason why marketing activities will not be implemented. Major part of the respondents do not promote their enterprise via paid advertisement and predominantly, the enterprises present their products using the complimentary possibilities of Facebook. Among the proposals for entrepreneurs, it was highlighted for micro businesses with low financial resources, that the absence of skill in regards to marketing planning could be overcome by free trainings provided by regional development centers. Complimentary advertisement could be made the best of use when activities are monitored. Feedback from customers should not only be acknowledged, but analyzed and used for more targeted advertisement. Social media, especially Facebook pages, are the main tools for entrepreneurs to advertise their products. Entrepreneurs use the option of free-of-charge advertising and conduct ‘Share-to-Win’ competitions. One of the proposals requests using several channels for marketing activities to mitigate risks and avoid relying on single channel. Additional proposal recommends that only quantifiable activities should be conducted to analyze how profitable are subsequent marketing activities to avoid those activities, which result in outflow of the assets. Data collection and analyzing methodology for conducting empirical research helped to determine overview of marketing planning and marketing activities regarding Estonian foodhandlers in private dwelling-houses. The aim and objectives in current graduation thesis were achieved. Interviews and questionnaires with the entrepreneurs in this field provided information about activities used for marketing planning. Additionally, the marketing planning and marketing actions along with risks involved with non-planning were analyzed in the context of foodhandlers in private premises.

Item Type: thesis
Advisor: Eva Vahtramäe
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Terje Lopetiene
Date Deposited: 09 Feb 2021 13:06
Last Modified: 09 Feb 2021 13:06
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5774

Actions (login required)

View Item View Item