Käibekapitali juhtimine osaühingus Tuuleoru

Lepik, Janeriin (2021) Käibekapitali juhtimine osaühingus Tuuleoru. [thesis] [en] Working Capital Management of the Company Tuuleoru OÜ.

[thumbnail of 2021_lepik_janeriin_loputoo.asice] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käibekapitali eesmärgiks on luua tingimused ja eeldused firma jooksvaks tegevuseks. Käibekapitali moodustavad käibevarad ja osa lühiajalistest kohustistest, mis on pidevalt kaasatud põhitegevusse ja kasumi teenimisse. Käibekapitali eesmärgiks on luua tingimused ja eeldused firma jooksvaks tegevuseks. Käibekapitali juhtimise all mõistame käibevarade juhtimist ning neile varadele sobivate rahastamisallikate leidmist. Olulisemad käibevarade juhtimisega seotud valdkonnad on: *raha ja kõrglikviidsete varade juhtimine; *ostjatelt laekumata arvete juhtimine; *varude juhtimine; *lühiajaliste kohustiste juhtimine; *raha konversiooniperiood. Käibekapitali juhtimise all mõistame käibevarade juhtimist ning neile varadele sobivate rahastamisallikate leidmist. Olulisemad käibevarade juhtimisega seotud valdkonnad on:  raha ja kõrglikviidsete varade juhtimine;  ostjatelt laekumata arvete juhtimine;  varude juhtimine;  lühiajaliste kohustiste juhtimine;  raha konversiooniperiood. Käibekapitali juhtimine on igapäevane tegevus, millel on mõju ettevõtte kasumlikkusele, riskile ja lõpuks ka väärtusele. Mõistes käibekapitali juhtimise rolli ja seda mõjutavaid tegureid, saavad ettevõtted minimeerida riski ja parandada üleüldist tegevust. Mõistes käibekapitali juhtimise vajalikkust, saavad ettevõtted minimeerida riski ja parandada üleüldist tegevust. Sageli on väikeettevõtetel probleemiks kehv rahakäibe juhtimine ja eelkõige puudulik rahavajaduse planeerimine. Võimalikud makseraskused ettevõttes võivad tuleneda ebaefektiivsest käibekapitali juhtimisest ning nende vältimiseks on käibekapitali juhtimine ning selle analüüs oluline. Arvestades veel ka tänast majandusliku olukorda, kus Hiinast alguse saanud koroonaviirus levib jõuliselt üle maailma ning see toob kaasa paljudes tööstusharudes (k.a puidutööstus) probleeme (näiteks tarneahela seisakud jms), on vajalik juhtida käibevarasid nii, et ettevõte oleks jätkusuutlik, maksevõimeline, tegutseks kasumlikult ning suudaks täita oma kohustusi. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli analüüsida ettevõttes Tuuleoru OÜ käibekapitali juhtimist ja teha ettepanekud ettevõtte käibekapitali efektiivsemaks juhtimiseks ja maksevõime tagamiseks. Ettevõtte juhtkonnal on seoses tänase ebastabiilse majandusolukorraga tekkinud probleem- kuna käibekapitali puudust peetakse üheks olulisimaks ebaedu põhjuseks, siis sooviti analüüsida selle juhtimist, et kindlustada ettevõtte igapäevane maksevõime ja leida mooduseid, kuidas ettevõtte käibekapitali efektiivsemalt kasutada, tagades stabiilsuse. Ettevõte on tegutsenud 2006. aastast ja põhitegevusalaks on metsamaterjali transportteenuse pakkumine ning metsaraie ja -väljavedu. Kõrvategevuseks on multiliftkalluri transportteenuse pakkumine ning erinevate kindlustustoodete vahendus-müük ja raamatupidamisteenuse pakkumine. Uuringutulemused näitasid, et ettevõtte tegevus on seotud hooajalisusega- sõltuvalt ilmastikuoludest. Ettevõte hoiab üsna suurt osa oma käibevarast rahana pangaarvel ning raha osakaal on läbi aastate olnud suures muutuses. Võimalike makseraskuste vältimiseks leiti uuringus, et ettevõtte optimaalne raha jääk oleks 30 000 €. Likviidsussuhtarvud olid suhtelislt kõrged ja ületasid teoreetikute kehtestatud reegleid. Võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega võib öelda, et tegemist on üsna tugeva ettevõttega. Küll aga peaks ettevõte pöörama rohkem tähelepanu suurenevatele lühiajalistele kohustistele, et nende kogusumma jääks kindlasti madalamaks, kui käibevara kokku. Vastasel juhul väheneks ettevõtte väärtus. Samuti on soovitatav vaadata üle hankijate maksetingimused- ehk on võimalik läbirääkimiste teel pikemaid maksetähtaegu kaubelda. Pikemad maksetähtajad võivad pikendada lühiajaliste kohustiste käibeväldet ning seega lüheneks konversiooniperiood veelgi. Ettevõttel on soovitav tasuda arved maksetähtaja viimases lõpus, mitte väga palju varem. Lisaks võiks kaaluda võimalust kehtestada klientidele ettemaksu süsteem- sellisel juhul võiks ettevõttel tekkida võimalus 42 varem kätte saadud rahaga finantseerida enda kohustisi. Selle läbi väheneksid ka nõuded ostjate vastu ja lüheneks konversiooniperiood. Oluline oleks hoida rahajääk kontol 30 000 €, et kindlustada igapäevane maksevõime. Selleks näiteks kaubelda hankijatelt soodustusi (varuosad, rehvid jms), et vähendada kulutuste mahtu ja suurendada rahajääki. Lõputööd ja selle analüüsi tulemusi pakutakse ettevõtte juhtkonnale informatsiooniks ning käibekapitali võimalikuks efektiivsemaks juhtimiseks ja ettevõtte maksevõime tagamiseks.

Abstract [en]

The purpose of working capital is to create conditions and prerequisites for the company's current operations. Working capital consists of current assets and part of current liabilities that are constantly involved in operating activities and earning profits. By working capital management we mean the management of current assets and finding suitable sources of financing for these assets. The most important areas related to current asset management are: *cash and highly liquid asset management; *management of invoices not received from buyers; *inventory management; *management of current liabilities; *cash conversion cycle. Working capital management is a day-to-day activity that has an impact on a company's profitability, risk and ultimately value. By understanding the need for working capital management, companies can minimize risk and improve overall performance. Poor cash management and, in particular, poor cash flow planning are often a problem for small businesses. Potential payment difficulties in a company may result from inefficient working capital management, and in order to avoid them, working capital management and its analysis are important. Given today's economic situation, where the coronavirus is spreading rapidly around the world and is causing problems in many industries (including the timber industry) (such as supply chain downtime, etc.), it is necessary to manage current assets in such a way that the company is sustainable, solvent, profitable and able to meet its obligations. The aim of the thesis is to analyze the working capital management of Tuuleoru OÜ in order to make proposals to the management for more efficient working capital management and ensuring the company's solvency. The company's management has a problem due to today's unstable economic situation - as the lack of working capital is considered to be one of the main reasons for failure, members of the Board wants to analyze its management to ensure the company's daily solvency and find ways to manage the company's working capital more efficiently. 44 The company has been operating since 2006 and its main activity is the transportation of timber and logging. The ancillary activities are the provision of transport services with multilift dump trucks and the brokerage and sale of various insurance products (traffic, comprehensive, travel, accident and housing) and the provision of accounting services. The research results showed that the company's activities are related to seasonality - depending on weather conditions. The company keeps a fairly large part of its current funds in a bank account, and the share of the money has changed greatly over the years. In order to avoid possible payment difficulties, the study found that the company's optimal cash balance would be € 30,000. Liquidity ratios were relatively high and exceeded the rules set by theorists. Compared to other companies in the same field, it can be said that it is quite a strong company. According to the author, the company should pay more attention to short-term liabilities, so that their total amount would be lower than current assets. Otherwise, the value of the company would decrease. It is also advisable to review the payment terms of the contracting authorities - perhaps it is possible to negotiate longer payment terms. Longer payment periods could extend the turnover of short-term liabilities and thus further shorten the conversion period. The company should pay the bills at the last end of the payment period, not much earlier. In addition, the possibility of introducing a prepayment system for customers could be considered, in which case the company could be able to finance its liabilities with the money previously received. That would also reduce trade receivables and shorten the conversion period. It would be important to keep a cash balance in the account of € 30,000 or more to ensure daily solvency. For example, negotiate discounts (spare parts, tires, etc.) from suppliers to reduce costs and increase cash flow. The dissertation and the results of its analysis will be shared with the company's management as information, for possible more efficient management of working capital and ensuring the company's solvency.

Item Type: thesis
Advisor: Merje Õun
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Janeriin Lepik
Date Deposited: 09 Feb 2021 12:55
Last Modified: 09 Feb 2021 12:55
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5754

Actions (login required)

View Item View Item