Uue toote tasuvusanalüüs OÜ's MMT Production

Domnin, Revo (2021) Uue toote tasuvusanalüüs OÜ's MMT Production. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of New Product in MMT Production OÜ.

[thumbnail of 2021_domnin_revo_loputoo.asice] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (841kB)
[thumbnail of Lisa 3. MMT Production OÜ majandusaasta aruanne.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (39kB)
[thumbnail of Lisa 4. MMT Production OÜ kasumiaruanne.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (7kB)

Abstract

Ettevõtja peamine eesmärk on teenida kasumit. Selleks, et seda teha on vaja toota või pakkuda selliseid tooteid või teenuseid, millest jääb raha üle ka pärast kulude maha arvamist sissetulekutest. Üks selline moodus on olla tuttav omahinna kujunemise aspektidest ehk omada toimivat kuluarvestussüsteemi. Sissetulekuteks on enamasti müüdava toote või teenuse hind, seega on äärmiselt oluline kujundada hinda kuluarvestuse põhjal. Muidugi ei saa unustada nõudlust turul ja konkurentide pakkumisi. Lõputöö uuring on läbi viidud ettevõttes MMT Production OÜ. Ettevõte tegeleb metallitööga ja kavatseb omale tootmisse võtta uue toote, mille jaoks kõigepealt autor kaardistas tootmiseks vajalikud kulud ja see järel arvestas omahinna, tasuvuspunkti ning teostas tasuvusanalüüsi. Analüüsi tulemusest johtuvalt anti ettevõtte juhtkonnale soovitusi toote tootmisse võtmiseks. Lõputöö eesmärgiks oli arvutada omahind ja teostada tasuvusanalüüs uuele tootele osaühingus MMT Production OÜ’s, et esitada järeldused ning soovitused ettevõtte juhile uue toote planeerimiseks. Selleks alustas autor juuretasandilt, milleks on ettevõttes kulud. Selgitati välja ettevõttes tekkivad kulud ja millised neist mõjutavad omahinda, ühtlasi liigitati need vastavalt tekkimisele ja lähtuvalt tootmismahust. Omahinda on võimalik mitut moodi kujundada. Hinna kujunemise keskmeks on kulud, kui müügihinnaga ei õnnestu omahinda katta tekib ettevõttes kahjum. Sellepärast ongi väga oluline pidada kuluarvestussüsteemi, mis aitab hoida toote kulud kontrolli all ning on suureks abiks juhtidel otsuste langetamisel. Omahinda arvutati ettevõttes tootmisse võetud uute platvormide kohta kasutades täiskuluarvestuse- ja osakuluarvestuse meetodeid. Kulude väljaselgitamiseks kasutas autor andmekogumise meetodina dokumendivaatlust, milles vaadeldi ettevõtte kasumiaruannet, kontoplaani, hinnapakkumisi ja ostuarveid. Lisaks viis autor läbi intervjuu tegevjuhiga lisainfo saamiseks. Omahinna arvestamisel on kasutatud täis- ja osakuluarvestuse meetodeid. Täiskuluarvestuse meetodil liigitati kulud otsesteks ja kaudseteks ühe ühiku (platvormi komplekti kohta) Tootmiskulude välja selgitamisel on lähtutud tootmise protsessiplaanist, mille on ettevõte välja selgitanud platvormide proovipartii tootmisel. Toodete otsekuludeks on tööjõukulud, materjalikulud ja ostetud teenused. Toodete kaudkulud, mis polnud võimalik jagada otse tootele on tööjõukulude arvestuses välja selgitatud koefitsiendiga jaotatud ühele ühikule ja 40 komplektile, mis on tellija prognoositav tellimusmaht ühes kalendrikuus. Toote omahind täiskuluarvestuse meetodil kujunes 338,04 eurot, ettevõte müügihind platvormidele on 377 eurot. Piirkasum on määratletud kui hind ehk müügitulu ja muutuvkulude vahena. Piirkasumimäär on müügitulu ja piirkasumi vaheline suhe, mida on võimalik arvutada ka toote ehk kaubaühiku kohta. Piirkasumimäär on erinevate toodete võrdlemiseks hea kasutada- vastavalt kumma toote piirkasumiäär suurem on, seda kasumlikum see toode on, sest iga müüdud toode annab suurema piirkasumi summa püsikulude katmiseks ning kasumi teenimiseks. MMT Production OÜ’s vaatluse all olevate toodete piirkasumi määr on autori poolt välja arvutatud ja selleks on 21% Tasuvuspunkt on hetk mil ettevõte ei teeni kasumit ega ei ole ka kahjumit. Tänu tasuvusanalüüsile leiab juht mitmetele küsimustele vastuse sealhulgas näiteks, milline on tootmismaht soovitud kasumi teenimiseks. Töö autori läbi viidud tasuvusanalüüsis selgus toodete tasuvuspunkt toodetavate komplektide kogusena, milleks on 20 komplekti, sellise tootmismahu juures on ettevõte püsikulud kaetud. Intervjuust tegevjuhiga tulenevalt kasumiootuse täitmiseks arvutas töö autor minimaalse tootmismahu, mis on vajalik, et katta ettevõtte muutuv- ja püsikulud, selleks on 39 komplekti. Tasuvusanalüüsid on tehtud lähtudes kliendi prognoositavatest tellimusmahtudest kalendrikuus, milleks on 40 komplekti ja see ületab sihtkasumi saamiseks vajaliku tootmismahu. Kasumitootlus ehk rentaablust väljendatakse reeglina protsentides ja selle arvutamisel võib lähtuda kõikidest kasuminäitajatest. Rentaablus näitajatest on võimalik välja lugeda ettevõtte hinnakujundust, kulude struktuuri ning tootmise efektiivsust, kasumitootlust. MMT Production OÜ müügikäibe rentaablusenäitajad on arvestatud autori poolt 40 platvormi müügikäibe kohta, et ettevõtte juhtkonnal oleks parem ülevaade toodete kasumlikkusest tootmistsüklist lähtuvalt. Müügikäibe rentaablus vaadeldaval tootel jääb vahemiku 10-11%. Saadud näitaja on teoorias esitatud soovituslikus alampiirist kõrgemal. Analüüsist lähtuvalt katavad toote müümisest saadavad tulud kõik kulud ja toodab ettevõttele kasumit. Sellest lähtuvalt teeb töö autor MMT Production OÜ tegevjuhile ettepaneku võtta toode toomisse ja 1 500 euro suuruse kasumi saamiseks minimaalne tootmismaht on vähemalt 39 komplekti kalendrikuus. Mida rohkem klient vaadeldavat toodet tellib seda suuremaks kasvab ettevõtte saadav kasum ja sellest tulenevalt kasvab ka ettevõtte omanike rikkus.

Abstract [en]

The title of the dissertation is "Cost-Benefit Analysis of New Product in MMT Production OÜ". The work is presented on 41 pages and contains 5 figures and 10 tables. 32 primary sources have been used in writing the work. Entrepreneurship is aimed at making a profit, which requires the efficient use of resources in order to stay competitive. Depending on how profitable a company can offer its products, the better its financial situation. By mapping costs and understanding the cost, management can make the right decisions to make more profit. The dissertation aims to calculate the cost price and perform a cost-benefit analysis for a new product in MMT Production OÜ to present conclusions and recommendations to the company's manager for planning a new product. The main activity of the company is the production of metal structures and their parts. As a new product, a platform in series production ordered by a cooperation partner is under consideration. To achieve this goal, the following research tasks have been set: • To present the theory of the formation and classification of costs, to explain the starting points of the cost and cost-benefit analysis and the principles of calculating profitability indicators • Design a methodology for conducting empirical research • Identify the costs of producing a new product • Calculate the cost of a new product • Calculate the break-even point and perform a cost-benefit analysis • Draw conclusions and make suggestions for planning a new product In writing the dissertation, a quantitative research method has been used, the results of which are presented as figures. The main data collection methods are document observations - comparisons have been made in the price quotations of several different suppliers. Also, the profit and loss account, chart of accounts, invoices and delivery notes, which show the different costs of producing the product, have been examined. (labor costs, depreciation costs, fixed costs). Besides, interviews with the company's CEO have been used as a method of data collection to obtain additional information. The conclusions have been made in the research with a deductive approach, where the research results have been analyzed based on the theory. The company has a contract with the customer for the production of a new product, in which the company must produce 40 sets of platforms in one calendar month, which is also used as a basis for calculating the cost and analyzing profitability. To better analyze profitability, the share of production resources spent on average on the production of 40 platforms has been calculated, which is 16.19%. This coefficient is used to calculate indirect and overhead costs for the product. The company sells one set of products to the customer for 377 euros. As a result of the full cost calculation method, the total cost of the product is 338.04 euros. The unit cost calculation method has been used to determine the marginal profit rate, which is 21.04%. With the help of the latter indicator, the production quantity required to obtain the target profit (EUR 1,500) has been determined, which is 39 sets. The break-even point is calculated based on the fixed costs of producing 40 platforms, respectively, and starts at the production of the 20th set, from which all costs are already covered and the company starts to make a profit on each platform produced. Also, the work calculates the operating and net profitability of sales, which are in the range of 10-11%.

Item Type: thesis
Advisor: Merje Õun
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Economy and Management > Production Management
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Revo Domnin
Date Deposited: 09 Feb 2021 13:19
Last Modified: 09 Feb 2021 13:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5752

Actions (login required)

View Item View Item