Riskide vähendamise võimalused Kohtla-Järve Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundides

Laudma, Tanel (2021) Riskide vähendamise võimalused Kohtla-Järve Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundides. [thesis] [en] Possibilities how to reduce risks in the physical education classes in Kohtla-Järve Gymnasium.

[thumbnail of 2021_Laudma_Tanel_loputoo.asice] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Töö kirjutamise ajend tulenes asjaolust, et laste kehaline aktiivsus on madal ning seetõttu on suurenenud just kehalise kasvatuse tundide tähtsus noorte arengus. kuna noored liiguvad vähe, kaasnevad sellega mitmed erinevad riskid. Lõputöö eesmärk on hinnata Kohtla-Järve Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundide võimalikke riske ning neist tulenevalt koostada koolile parendusettepanekud. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: koostada teoreetilistele allikatele tuginedes ülevaade riskide hindamisest ja riskide analüüsimisest; selgitada välja ohutegurid ja ohtude vähendamise meetmed; kavandada ja kirjeldada empiirilise uuringu metoodika; teostada Kohtla-Järve Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundide analüüs ja hinnata võimalikke riske; koostada koolile parendusettepanekud riskide vähendamiseks. Kohtla-Järve Gümnaasium on vähem kui paar aastat vana riigigümnaasium, mis asub Ida-Virumaal, Kohtla-Järve linnas, kus töötavad erinevad ainespetsialistid ning õpilased, kes soovivad saada parimat haridust. Koolis on mitmeid erinevaid õppesuundi, nagu näiteks meditsiin, ajakirjandus- ja meedia ning etenduskunstide suund. Analüüsiosas kaardistati viis erinevat õppekeskkonda, milleks olid kunstmuruga jalgpalliväljak, väline korvpalliväljak, spordisaal, sisejõusaal ning terviserada. Samuti hindas autor läbi riskimaatriksite riske ning tõi välja erinevad riski vähendamise meetmed ja parendusettepanekud koolile. Mõned riskid esinevad korduvalt, sõltumata õppekeskkonnast, kuid kõiki riske on võimalik hallata või vähendada. Soovitused Kohtla-Järve Gümnaasiumile riskide vähendamiseks on mitmesuguseid, nagu näiteks vähendada õpilaste liigset koormamist erinevate õppeainete puhul, mis vähendaks ühtlasi õpilaste ülekoormamist ning suurendaks nende heaolu. Sellest tulenevalt saab kool omalt poolt tunnid ülesse ehitada nii, et õpilastel oleks kehalise kasvatuse tunnis motivatsioon suurem, näiteks kehalise kasvatuse tunni asetus tunniplaanis võiks olla õpilase jaoks toetav. Õpilaste ja nende vanemate teavitamine, et kooli kehalise kasvatuse tunnid toimuvad alati koolist väljaspool. Lisaks korraldada infoloenguid, mis annavad parema ja laiema ülevaate õpilastele, mida kujutab endast koolimajast väljaspool toimuvad tunnid ning selgitada liikluseeskirjade jälgimise tähtsust. Samuti saab kool kehalise kasvatuse tunni läbiviija saata erinevatele koolitustele, mille eesmärk on näiteks kinnistada esmaabi andmise oskust, kui tunnis peaks õpilastega juhtuma õnnetus.

Abstract [en]

The incentive to write this thesis came from the fact that children's physical activity is low and, therefore, the importance of physical education classes in the development of young people has increased. As young people do not tend to move a lot, then there are a number of different risks involved. The aim of the thesis is to assess the possible risks of physical education classes in Kohtla-Järve Gymnasium and, as a result, prepare improvement proposals for the school management. In order to achieve the goal of the thesis, the following research tasks have been set: • compile an overview of risk assessment and risk analysis based on theoretical resources; • identify risk factors and risk reduction measures; • design and describe the methodology of the empirical research; • perform an analysis of physical education classes in Kohtla-Järve Gymnasium and assess possible risks; • compile improvement proposals for the school management, in order to reduce the risks. Kohtla-Järve Gymnasium is a state gymnasium less than a few years old, located in Ida-Virumaa, Kohtla-Järve, where various subject specialists work, in order to offer the best education for the students. The school has a number of different fields of study, such as medicine, journalism and media, the performing arts and etc. The empirical study mapped five different learning environments: a football field with artificial turf, an outdoor basketball court, a sports hall, an indoor gym and a health track. In addition to that, by using the risk matrices, the author also assessed the risks and identified various risk reduction measures and compiled improvement proposals for the school management. Some risks occur repeatedly, regardless of the learning environment, but all risks can be managed or reduced. There are several recommendations made for Kohtla-Järve Gymnasium in order to reduce risks, such as decreasing the excessive workload of students in various subjects, which would also lower the overload of students, and increase their overall well-being. Firstly, the placement of physical education classes in the school timetable could be more supportive of the students, so that they could have more motivation and energy in the PE classes. Moreover, the school should inform students and their parents that all the physical education classes always take place outside the schoolhouse. What is more, the school should hold informative lectures about the organization and rules of the PE classes happening outside the schoolhouse and, also, inform the students of the importance of following the traffic rules. Finally, the person conducting the physical education classes should be sent to various trainings that will give them the necessary skills to provide first aid in the event of an accident with the students.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Economy and Management > Strategic Management
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Tanel Laudma
Date Deposited: 09 Feb 2021 13:20
Last Modified: 09 Feb 2021 13:20
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5748

Actions (login required)

View Item View Item