Munitsipaal ja sotsiaalmajutusüksuste haldamine Tallinna linnas

Kink, Geir-Steinar (2021) Munitsipaal ja sotsiaalmajutusüksuste haldamine Tallinna linnas. [thesis] [en] Management of Municipal and Social Accommodation Units in the City of Tallinn.

[thumbnail of digidoc] Other (digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of digidoc] Other (digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only

Download (20kB)

Abstract

Teostatud on ülevaatused kolmele munitsipaalelamule ja viiele sotsiaalmajutusüksusele. Eesmärk oli fikseerida ehitustehnilised, heakorratööde ja haldamisega seotud puudused ning tuua välja lahendused, mis pikendaks kinnisvara kasutusiga, mille täitmisel saab pakkuda Linnavaraameti omanduses olevatele hoonete elanikele paremat sisekliimat ja elamis tingimusi. Ülevaatus põhjal saab väita, et kõige problemaatilisemad hooned, mida on kajastatud lõputöös, on E.Vilde tee 94 ja Akadeemia tee 34. Mõlemad munitsipaalelamud on rekonstrueerimise läbinud sajandi alguses ning nüüd on otsustanud Linnavaraamet mõlemasse hoonesse investeerida, et teostada hoonetele renoveerimine. Renoveerimisele lähevad elamute fassaadid, avatäited, siseviimistlus, soojussõlmed ja valgustussüsteemid. Kuna mõlemas hoones elavad inimesed, kes ei väärtusta seda, mida neile on pakutud, seepärast arvatakse, et peale renoveerimist ei lähe mööda kaua aega, kui tekivad probleemid siseviimistlusega. Mitte ehitustehnilised, vaid elanike poolt põhjustatud põhjustel. Teostatud ülevaatuse läbinud Akadeemia tee 48 korrashoid oli positiivne. Puudused, mis fikseeriti on seotud heakorratöödega, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga ja evakuatsioonitee läbipääsu tagamisega. Nende likvideerimine ei nõua suuri ressursse, mida ei saa väita E.Vilde tee 94 ja Akadeemia tee 34 kohta. Sotsiaalmajutusüksused, millele teostati ülevaatused on hetkel veel heas seisukorras, kuid autor leiab, et lähima paari aasta jooksul hakkavad tekkima suured probleemid. Esiteks, hea seisukord tuleneb sellest, et hooned on, kas hiljuti ehitatud (Männiku tee 92, Varre tänav 7 ja Kauge tänav 4) või läbinud renoveerimise (Paagi tänav 8 ja Tuulemaa tänav 6). Probleemid hakkavad tekkima, kuna hoonete projekteerimis staadiumis ei ole ilmselgelt kaasatud haldus ja hooldus taustaga inimesi. Ülevaatuse tulemuste põhjal saab järeldada, et munitsipaalelamud on halvemas seisukorras ning vajavad rohkem investeerimist kui sotsiaalmajutusüksused. Olemasolult on munitsipaalelamud ja sotsiaalmajutusüksused erinevad. Erinevus seisneb selles, et sotsiaalmajutusüksuses on kohapeal kontaktisik, kes hoiab olukorda kontrolli all ning aitab elanike. Kõige problemaatilisem munitsipaalelamu on E.Vilde tee 94 ja sotsiaalmajutusüksus on Tuulemaa tänav 6. Soovitatakse seoses lõputöö tulemusega, et haldus ja hooldus taustaga inimesed tuleks kaasata projekteerimis koosolekutele. Selle tegevuse puudumisel tekib olukord, kus haldurid peavad hiljem lahendama prboleeme, mis on tingitud kinnisvara korrashoiu spetsialistide puudumisel projekteerimis staadiumis. Hea näide on Männiku tee 92, kus pesuruumis puudub ventilatsioon ja aknad ei käi lahti. Samuti soovitatakse muuta riigihangete seadust. Tallinna linnas võidab riigihanke firma, kes pakub oma teenust kõige odavamalt. Autori arvates ei ole see mõistlik ning kõige odavamalt pakutav firma tuleks kohe riigihanke konkursilt eemaldada. Kõige odavamalt pakutav teenus ei ole üldjuhul piisavalt pädev. Tellija eeldab, et võidab rahaliselt, aga pikemas perspektiivis, kus vaja teha haldus ja hooldus töid, mis tulevad ebapädevast töövõtjast, hoopis kaotab. Ülevaatuse kokkuvõtteks saab öelda, et kõik puudused on lahendatavad. Mõned vajavad rohkem ressursse ja tähelepanu kui teised. Puuduste likvideerimisel saame tagada Tallinna linna abivajavatele kvaliteetse, nõuetele vastava ning rahulolu pakkuva elamis keskkonna.

Abstract [en]

The following thesis Management of Municipal and Social Accommodation Units in the City of Tallinn is taking about, what are the main disadvantages in management of municipal and social accommodation units. Inspections are carried out on three municipal housing units and five social accommodation units. The purpose was to identify disadvantages, which are related to constructional, maintenance and management. Bring out solutions that would extend the life of real estate and allows to offer better internal climate and living conditions to inhabitants who use property of City Property Department. Based inspection can be stated that E.Vilde street 94 and Akadeemia street 34 are the most problematical buildings, which are reflected in thesis. Both municipal units are reconstructed at the beginning of the century and now City Property Department has decided to invest for them to make a renovation. They are going to renovate facades, opening fillings, interior decoration, heating units and lighting systems. Inhabitants, who live in these two municipal units, don’t value and care what City Property Department has offered for them, that’s why probably take place situations with internal decoration after renovation. Not constructional, only for reasons caused by the inhabitants. Maintenance of Akadeemia street 48 was positive, when take place insepction. Disadvantages, which were discovered, were related with maintenance, with automatic fire alarm system and to ensure evacuation route. Elimination of these disadvantages don’t require significantly resources, what can’t tell about E.Vilde street 94 and Akadeemia street 34. Situations of social accommodation units are good, but author finds that major problems will appear in the next few years. First of all, good condition come because, buildings are recently built (Männiku street 92, Varre street 7 and Kauge street 4) or thanks to renovation (Paagi street 8 and Tuulemaa street 6). Problems will take place because, in the stage of project, there wasn’t people who speciality is related to maintenance and managemant of real estate. Based on the results of the inspection, it can be concluded that municipal units are in worse condition and needs more investment than social accommodation units. These two units are different. The difference is that the social accommodation unit has a contact person, who keeps the situation under control and helps the inhabitants. The most problematical municipal unit is E.Vilde street 94 and social accommodation unit is Tuulemaa street 6. With the results of thesis, author reccomend to involv people who have education of maintenance and managemant of real estate, to meetings, which includes projects of building. With this recommendation, there will be no situation, where people who deal with maintenance and managemant of real estate have to solve problems, which are unresolved in the stage of project. A good example is washroom in Männiku street 92, which doesn’t has a opened windows and no proper ventilation system. Also public procurement law must be changed. In Tallinn, the company who offers the cheapest service is the winner of public procurement. It’s not reasonable and the company who offers the cheapest service must be eliminated of public procurement. The cheapest service is usually not competent. Client assume that he wins financially, but in long term he loses, because when it is necessary to do maintenance works, which comes from employee, who is incompetent. To sum up the inspections, can say that all disadvantages are solvable. Some of them need more resources and attention than others. By eliminate disadvantages, city of Tallinn can ensure high quality and satisfying living environment for people who need help.

Item Type: thesis
Advisor: Christina Eller
Subjects: Other
Divisions: Institute of Construction > Facilities Management
Depositing User: Geir-Steinar Kink
Date Deposited: 09 Feb 2021 14:02
Last Modified: 09 Feb 2021 14:02
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5741

Actions (login required)

View Item View Item