Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste võimalused ja tegevused investeerimiseks

Vaik, Kristin (2021) Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste võimalused ja tegevused investeerimiseks. [thesis] [en] Opportunities and activities for students of the Tallinn University of Applied Sciences to invest.

[thumbnail of 2021_Vaik_Kristin_loputoo.asice] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (469kB)

Abstract

Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste võimalused ja tegevused investeerimiseks. Lõputöö kirjutamise ajendiks oli SEB 2019. aastal veebikeskkonnas 18-25 aastate noorte seas korraldatud investeerimiskäitumisalane uuring, kus osales 604 noort. Tagasisidest selgus, et neist 40 protsendi arvates ei ole investeerimine oluline. See on ka käesoleva lõputöö probleemiks. Nimetatud uuring oli käesoleva lõputöö koostamise ajendiks, et välja selgitada, kas saadav tulemus on üliõpilaste seas sarnane SEB uuringu tulemustega. Seetõttu on lõputöös vaadeldud investeerimise kasulikkust ning tegevusi üliõpilase seisukohalt ja kirjeldatud, milliste riskidega tuleb investeerimisel arvestada. Mida enam investeeerimine kasvab, seda suurem on vajadus, et investeerijad oleksid teadlikud ka võimalikest riskidest. Samas, kui inimesed on valmis rohkem säästma, siis on olulised ka teadmised võimalustest, kuhu säästetud raha oleks mõistlik investeerida. Lõputöö eesmärk oli hinnata Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste investeerimistegevusi ja –võimalusi. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: 1. Selgitada teoreetilistest lähtekohtadest tulenevalt üliõpilaste investeerimisvõimalusi ja teadlikkust investeerimisest, millele tuginevalt kavandada empiiriline uuring; 2. kaardistada üliõpilaste senised investeerimistegevused ja -võimalused; 3. lähtudes empiirilise uuringu tulemustest hinnata tudengite investeerimisvõimalusi ning –tegevusi ja sellest tulenevalt koostada järeldused ja ettepanekud tudengite investeerimistegevuse arendamiseks. Uuring viidi läbi Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste seas. Üliõpilastele saadeti läbi Õppeinfosüsteemi Tahvel ligipääs ankeetküsimustikule. Vastuseid kogunes 419 ning vastajaid oli kõigilt erialadelt. Lisaks viidi läbi kaks intervjuud noorte investorite Kristi Saare ja Joonatan Uusväliga, et võrrelda tudengite ja juba tegutsevate investorite arvamusi investeerimisest. Uuringust selgus, et informatsiooni leitakse eelkõige internetist aga tänapäeval on ka mitmeid eestikeelseid häid investeerimisalaseid raamatuid. Neid raamatuid võiks laiemalt tutvustada üliõpilastele. Lõputöö autori hinnangul võiks neid raamatuid tutvustada õppetöö raames. Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogudes on mõned neist kättesaadavad, kuid tudengid ei oska neid küsida, kui ei oma informatsiooni raamatute olemasolu kohta. Sarnaselt juba varem tehtud raamatute tutvustusele Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu Facebooki lehel võiks ka investeerimisalaseid raamatuid tutvustada. Üliõpilaste hinnangud investeerimisvõimalustest teadlikkusele ja riskide tajumisele ei erinenud oluliselt eri sissetulekuga tudengite lõikes. Samas tuuakse teoreetilistes aspektides sageli välja, et kõrgema sissetulekuga on võimalik rohkem investeerimisega tegeleda. Lõputöö autori hinnangul võib see eeldus pidada paika, kuid madalama sissetulekuga üliõpilastele tuleks tutvustada esmaseid väiksemat esialgset investeeritavat summat nõudvaid investeerimisvõimalusi. Näiteks väärtpaberitesse investeerimisega alustamine on võrdlemisi lihtne ja ei pruugi nõuda suurt algkapitali, kuid üliõpilaste teadlikkus sellest investeerimisvõimalusest on pigem madal. Mitmed üliõpilased tõid välja soovi investeerida krüptovaluutasse, samas hinnati teadlikkust just sellest investeerimisvõimalusest üsna madalaks. Krüptovaluuta on muutunud ühiskonnas nn moodsaks sõnaks ja investeerimisvõimaluseks, kuid sellesse investeerimisega edu saavutamiseks tuleb omada olulisi eelteadmisi. Täna neid teadmisi õppekavades ei õpetata ning info kättesaadavus internetis on raskendatud suure info ülekülluse tõttu. Läbiviidud intervjuude tulemustest selgus, et investeeringutega tuleks alustada võimalikult vara, seda kinnitas ka juba 2013. aastal Taavi Pertman. Samas tõid ka Kristi Saare kui ka Joonatan Uusväli välja probleemi, et alaealisena investeerimisega alustamine on täna Eestis piiratud võimalustega. Seega tuleks laiendada võimalusi varakult investeerimisega alustamiseks. Siinkohal esitab lõputöö autor soovituse pigem kommertspankadele, kes võiksid pakkuda investeerimisvõimalusi ka alaealistele. Samuti võiksid investeerimisalased tunnid toimuda ka põhi- ja keskkoolides. Seda näiteks külalisõpetajate tundides. Lõputöö autor esitas antud soovituse viia läbi külalistunde näiteks kasvõi videotundidena ka intervjueeritud Kristi Saarele ja Joonatan Uusvälile. Selgus, et mõlemad investorid on valmis oma teadmisi jagama ka alaealistega. Lõputöö autori hinnangul sai lõputöö eesmärk täidetud. Lõputöö viimases alapeatükis esitas autor analüüsi tulemuste kohta tehtavad järeldused ja ettepanekud. Esitatud ettepanekud on suunatud nii koolile, üliõpilastele kui ka ühiskonnale laiemalt. Lõputöös kajastatud temaatikast on võimalik leida järgnevaid uurimisküsimusi ja püstitada hüpoteese, millele edasistes uuringutes vastuseid leida. Lõputöö autor tänab kõiki Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilasi, kes küsitlusele vastasid, investoreid Kristi Saare ja Joonatan Uusväli olulise sisendi eest üliõpilaste vastuste võrdlemisel tegutsevate investorite hinnangutega.

Abstract [en]

Opportunities and activities for students of the Tallinn University of Applied Sciences to invest. The motivation for writing the thesis was the investment behaviour survey conducted by SEB in 2019 among young people aged 18-25 in an online environment, in which 604 young people participated. Feedback showed that 40 percent of them did not think the investment was important. This fact also appeared to be the problem of the thesis. The study conducted turned to be the motivation for compiling this thesis to find out whether the result obtained among the students is similar to the results of the SEB survey. Therefore, the thesis examines the usefulness of the investment and the activities from the students’ point of view and describes the risks that must be taken into account when investing. The more investment grows, the greater the need for investors to be aware of potential risks. At the same time, if people are willing to save more, it is also important to know where the saved money would be wise to invest. The purpose of the thesis was to evaluate the investment activities and opportunities of the students of the Tallinn University of Applied Sciences. In order to achieve the goal of the thesis, the following research tasks were set: 1. Explain student investment opportunities and awareness of investment supported by theoretical starting points, on the basis of which to design an empirical study; 2. to map current investment activities and opportunities of students; 3. based on the results of the empirical research, to evaluate the investment opportunities and activities of students and, consequently, to prepare conclusions and proposals for the development of student investment activities. The survey was conducted among the students of the Tallinn University of Applied Sciences. Students were sent access to the questionnaire through the ‘Tahvel’ Study Information System. There were 419 answers, and the respondents represented all specialties. In addition, two interviews were conducted with young investors Kristi Saare and Joonatan Uusvälja to compare the opinions of students and existing investors about investing. 39 The survey revealed that information can be found primarily on the Internet, but today there are also several good investment books available in Estonian. These books could be more actively introduced to students. According to the author of the thesis, these books could be introduced within the University studies. Some of them are available in the libraries of the Tallinn University of Applied Sciences, but students cannot request them if they do not have information about the availability of such sources. Similar to the introduction of books already made, investment-related books could also be introduced on the Facebook page of the library of the Tallinn University of Applied Sciences. Students’ assessments of awareness of investment opportunities and perception of risks did not vary significantly between students with different incomes. At the same time, it is often pointed out in theoretical aspects that it is possible to invest more when you have a higher income. The author of the thesis believes this assumption may be true, but lower-income students should be introduced the initial investment opportunities which require a lower initial investment amount. For example, starting to invest in securities is relatively easy and may not require a large initial capital, but awareness of the students of this investment opportunity is rather low. Several students expressed a desire to invest in a cryptocurrency, while awareness of this investment opportunity was assessed as quite small. In society, cryptocurrency has become a so-called modern word and investment opportunity, but to succeed in investing in it, you need to have considerable prior knowledge. Today, such knowledge is not taught in curricula, and access to information on the Internet is hampered by a large abundance of information. The results of the interviews showed that investments should start as early as possible, which was already confirmed in 2013 by Taavi Pertman. On the other hand, Kristi Saar and Joonatan Uusväli mentioned the problem that starting to invest as a minor in Estonia today has limited opportunities. Therefore, opportunities for investing at an early age should be expanded. Here, the author of the thesis rather makes a recommendation to commercial banks, which could also offer investment opportunities to minors. Investment classes could also take place in primary and secondary schools. This is the case, for example, with visiting teacher classes. The author of the final paper suggested to conduct guest lessons, e.g., as video lessons, to Kristi Saare and Joonatan Uusvälja. It turned out that both investors interviewed are ready to share their knowledge with minors. 40 According to the author of the thesis, the goal of the paper was fulfilled. In the last subchapter of the thesis, the author presented the conclusions and suggestions about the results of the analysis. The submitted proposals are aimed at schools, students and society at large. It is possible to find the further research questions and hypotheses concerning the topics covered in this paper, which can be answered in subsequent research. The author of the thesis is thankful to all the students of the Tallinn University of Applied Sciences who answered the survey, investors Kristi Saare and Joonatan Uusväli for their significant input in comparing the responses of the students with the assessments of the investors.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Kristin Vaik
Date Deposited: 09 Feb 2021 13:26
Last Modified: 09 Feb 2021 13:26
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5728

Actions (login required)

View Item View Item