Madratsitootja pakkimioskonna töö parendamine

Orav, Adelina (2020) Madratsitootja pakkimioskonna töö parendamine. [thesis] [en] Improving the Work of the Mattress Manufacture´s Packanging Department.

[thumbnail of 2020_Orav_Adelina_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Antud lõputöös keskendus autor Eesti ettevõtte Hilding Anders Baltic AS pakkimisosakonna AA03 töökeskuse töö parendamisele. Saadud päevavaatluse tulemused on keskmised, kuna katkestamatut vaatlust polnud võimalust terve päev teha. AA03 töökeskuse analüüsimisel jaotas autor pakkijate tööajakulutust. Päevavaatluse andmete analüüsimisel selgus, et tööpäevas kulub pakkijatel 215 minutit etapiajaks, 190 minutit ettevalmistusajaks ning häireajale kulub 20 minutit. Vaatlusel oli määratud taastusaeg ja päevakonstant ning päevas kulub nendele kokku 55 minutit. Päevakonstandi ja taastusaja abil on määratud uus abiaja lisa, mis oli 8% ning tulemuseks saadi 15%. Antud abiaja lisa oli leitud AA03 töökeskuse jaoks, kuid samas võib seda kasutada ka AA01 ja AA02 töökeskuse jaoks, kuna päevakonstant ja taastusaja väärtused olid saavutatud keskmised ning teistes osakondades on need peaaegu samad. AA03 töökeskuses oli normeeritud seitse erinevat mudelit erinevates suurustes doc ID järgi. Saadud tööajad tulid palju väiksemad võrreldes hetkel kasutuses olevate tööajadega. Kõige suurem vahe tekkis doc ID-l C_04TM_5_090120_015, kus tööaeg on 0,8 min ning saadud aeg on 0,3 min, mis on 62,5% võrra väiksem. Veel üks näide on doc ID C_05TM_5_140180_015, kus kasutatav tööaeg on 1,16 min ja saadud aeg on 0,56, mis on 51,7% võrra väiksem. Üldiselt saab saadud standardaegu pidada tõeseks, kuna normeeritud oli päris palju mudeleid ning oli näha, et isegi uued töötajad voldivad katteid AA03 töökeskuses väga hõlpsasti ja kiiresti. Ettepanek oleks määrata mudelitele, kus on rohkem vatiini sisu nagu TM Softline III eraldi standardajad, märkides need doc ID-s. Teiseks eesmärgiks oli välja selgitada töökeskuse AA03 töökohtade paigutus. Antud töökeskuses on olemas üks töölaud ning ettevõtte tulevikus on planeeritud asetada antud töökeskusesse kolm lauda presspaki jaoks. Selle eesmärgi saavutamiseks oli teostatud vaatlus, kus autor jälgis mitu minutit päevas automaatne presspakk seisab. Vaatluse tulemusest selgus, et tööpäeva jooksul masin seisab 340 minutit ootel. Kaks katete virna pakib automaatne presspakk kahe minuti jooksul ning keskmine aeg, millal masin seisab, tuli umbes 4-5 minutit. Vaatluse tulemuste põhjal on tehtud järeldused, et AA03 töökeskusesse saab panna kaks lauda presspaki jaoks. Kolm lauda on juba riskantne, sest siis võivad tekkida olukorrad, kui pakkimise transporttööline ei jõua kõiki katteid kasti asetada. Püstitatud eesmärgid on saavutatud. Autor pakkus välja vaatluste ja tulemuste põhjal parendusettepanekud, mille abil saab ettevõte parandada pakkimisosakonna töökorraldust.

Abstract [en]

In this dissertation, the author focused on improving the work of the AA03 work center of the packaging department of the Estonian company Hilding Anders Baltic AS. The results of the daily observation obtained are average, as it was not possible to make a continuous observation throughout the day. When analyzing the AA03 work center, the author divided the time spent by packers. The analysis of the daily observation data revealed that in the working day, packers take 215 minutes for the stage time, 190 minutes for the preparation time, and 20 minutes for the alarm time. The recovery time and daily constant were determined from the observation and take a total of 55 minutes per day. Using the daily constant and the recovery time, a new allowance supplement of 8% has been determined, resulting in 15%. This allowance supplement was found for AA03 work center, but can also be used for AA01 and AA02 work centers, as the daily constant and recovery time values were averaged and are almost the same in other departments. In the AA03 work center, 7 different models in different sizes according to doc ID were standardized. The working hours obtained became much smaller compared to those currently used for working hours. The biggest difference occurred in doc ID C_04TM_5_090120_015, where the working time is 0.8 min and the obtained time is 0.3 min, which is 62.5% less. Another example is doc ID C_05TM_5_140180_015, where the operating time used is 1.16 min and the resulting time is 0.56, which is 51.7% less. In general, the resulting standard time can be considered true, as quite a few models were standardized, and it was seen that even new employees fold coatings in the AA03 work center very easily and quickly. It would be proposed to set a separate standard time for models with more batting content, such as TM Softline III, by indicating this in the doc ID. The second objective was to find out the location of AA03 jobs in the work center. There is 1 desk in this work center and in the future the company plans to have 3 desks in this work center for a press pack. To achieve this goal, an observation was conducted in which the author observed for several minutes a day standing an automatic press pack. The inspection showed that the machine waits 340 minutes during the working day. The two coatings stacks in an automatic press pack in 2 minutes, and the average difference when the machine stands on is about 4-5 minutes. Based on the results of the observation, it has been concluded that the AA03 work center can be equipped with 2 tables for a press pack. 3 tables are already risky, because then there may be situations that the packing transport worker cannot put all the covers in the box. The set goals have been achieved. Based on the observations and results, the author suggested suggestions for improvement, with the help of which the company can improve the work organization of the packaging department.

Item Type: thesis
Advisor: Anu Tšistova
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Fashion Engineering > Technology and Product Development
Depositing User: Adelina Orav
Date Deposited: 15 Sep 2020 11:36
Last Modified: 16 Sep 2020 06:46
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5629

Actions (login required)

View Item View Item