Tehnoloogide töökorralduse parendamine toote kvaliteedi tagamisel

Mooses, Kristiina (2020) Tehnoloogide töökorralduse parendamine toote kvaliteedi tagamisel. [thesis] [en] Improving Technologists Work Organization while Assuring Product Quality.

[thumbnail of 2020_mooses_kristiina_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uurida tehnoloogide töökorraldust ja teha parendusettepanekuid. Töökorralduse uurimisel lähtuti Baltika AS protsesside ja reeglite juhenditest. Uuriti tehnoloogide tööosasid ning toodi välja kitsaskohad. Igas töö peatükis on parendusettepanekuid töö kiirendamiseks, lähtudes sellest, et töö kvaliteet ei tohi langeda. Esmalt uuriti tenoloogi tööülesandeid ning nende täitmise raskendavaid tegureid. Tehnoloogi töö mudeliga algab protonäidise tööse andmisega, mis tähendab tehnoloogi jaoks tähtaegade jälgimise algust. Proto kommentaaride tegemisel peab jälgima, et soovitud mõõdud ja parendusettepanekud ühtivad. Tehnoloog peab alati seisma disaineri soovide eest ning rõhutama disaini eripärasid. Näidise korrektsuse hindamist alustatakse toote mõõtmisega ja seejärel vaadatakse istuvust modelli seljas. Korrektset üldmuljet mõjutab kanga koostis ja omadused ning lõikeline lahendus ja tehnoloogiad. Selliste hankijatega, kelle toodetel esineb tihti erinevaid kvaliteedipuuduseid peab kindlasti koostöö lõpetama, sest osapoolte arusaam kvaliteedist on erinev. Ettevõttele on oluline, et ühe toote arenduseks vajalike tellitavate näidiste arv oleks võimalikult väike. Selle saavutamiseks peab leidma suurte kogemustega, kuid ka väikestele tellijatele sobiva tootja, pidades silmas piiratud rahalisi ressursse. Autor leiab, et tehnoloogil on võimalik luua hankijatega hea koostöö, kui tekib ühine arusaam mõlema osapoole soovidest. Autor leiab, et kangaste ja toodete protsessi saaks parendada. Hetkel saadab hankija näidise ja kanga sama aegselt ning mõlemad saadetakse testimisse. Hankija võiks saata kanga testimise eesmärgil varem ning seejärel saab otsustada, kas näidist sellest kangas soovitakse. Protsessist tulenevalt ei ole ostutoodete puhul alati võimalik kangast vahetada, seega peab hankija kanga omadusi parandama. Kanga kvaliteedi probleemde esinemise tõttu peaks jääma hankijal aega parenduste tegemiseks. Proovikandmiste tabeli uurimisel võib järeldada, et kandja kommentaaridesse tuleb suhtuda kriitiliselt, sest tihti esines kandja ja tehnoloogi avamuse erinevuseid. Peamisteks proovikandmise põhjusteks on pillingu tekke ning välja venivuse kontroll. Tulemuste hindamisel tuleb kasuks kandja harjumuste tundmine, sest defekti võib põhjustada ka vale kandmise koht või meetod. WO süsteemis uuenduste sisse viimisest tulenevate probleemide kõrvaldamiseks oleks hea eraldi salvestamise funktioon, mis salvestaks pooleli oleva töö WO tootekaardi formaadis ning vajadusel saaks puuduliku tootekaardi üle kirjutada tehnoloogi poolt salvestatud andmetega. WO tootekaartide kasutamine on raskendatud ka printvaate ja arendusvaate erisuste tõttu. Arendusvaates võiks olla lehekülje piiride nägemise võimalus. Kaartide lugemise muudaks lihtsamaks, kui vaikimisi teksti suurus oleks mõlemas vaates 16 punkti. Sobiva furnituuri otsimisele kuluva aja vähendamiseks võiks tihti kasutatavad furnituurid, olla eraldi grupeeritud, et neid oleks filtreerimise teel lihtsam leida. Võrreldes vana süsteemiga on WO tootekaartide eelis vajaliku informatsiooni lihtne kopeerimise võimalus eelnevatelt tootekaartidelt. WO tootekaartide süsteemi kasutamise suurimaks eeliseks on ettevõtte sisene arendustiim, tänu kellele saab probleeme kiiresti lahendada. Suureks abiks on ka kogu tehnoloogide tiimiga koos tehtavad töötoad. Suure optsioonide arvu korral ei ole ühe toote kaupa probleemide lahendamine jätkusuutlik. Sellisel juhul peaks süsteemi arendustiim, kes saaks pakkuda tarkvara alast tuge olema suurem. Samuti aitaks nii tehnolooge kui ka infotehnoloogia tiimi teineteise erialased koolitus, et mõista paremini, millised funktsioonid on vajalikud ning kuidas saab neid luua ja kasutada. Ühe alternatiivse variandina uurit CLO-SET tootekaarte, mida saaks kasutada toodetel, mille lõigetele on Baltikal ligipääs. Autor leiab, et CLO-SET süsteemis loodud tootekaartide kasutusele võtmine ei oleks otstarbekas, sest kogu vajalik info ei ole seal kättesaadav ühes kohas ning redigeerima peab ka juba valmis toote kaarti, mis alla laaditakse. Samuti peab kulutama resursse tehnoloogide välja koolitamisele ja võimaldama neile vastav programm. CLO-SET tootekaartidel esineb probleeme korrektse info kuvamisega, see programm vajab veel arendamist ning parenduste ellu viimine võtab aega, sest sellel programmil on palju kasutajaid. Tehnoloogide töökoha ergonoomika uurimisel jälgiti nii istuvas asendis arvuti taga töötamist kui ka seistes toodete mõõtmist. Töölaual asetsevad kõik töö tegemiseks esmavajalikud töövahendid ning vahekaugused on määratud töötaja enda poolt, tagamaks mugav tööasend. Uurimuse põhjal järeldati, et tehnoloogi töölaud on vajalike ülesannete täitmiseks liiga väike. Hetkel mõõdetakse tooteid seisvas asendis, istuva töö jaoks mõeldud kõrgusega laua peal. Nendel tööpäevadel, kui näidiseid saabub korraga palju muutub vale sundasend ebamugavaks. Autor leiab, et füüsilise ülekoormuse vältimiseks peaks tehnoloogi laua kõrgus olema reguleeritav. Tehnoloogide töökoormus on vahelduv, mis tähendab, et ühe hankija juurest tuleb palju näidiseid korraga ja nendega peab samaaegselt tegelema. See võib panna töötaja end tundma psüühiliselt ülekoormatult. Selle vältimiseks peab organiseerima tööd nii, et töö jaotus oleks ühtlasem. Seda on hea tagada, kui tehnoloog töötab paljude erinevate hankijatega, kellele antud tähtajad on erinevad. Tööstressi vähendamiseks ja heaolu parandamiseks peaks uuele töökohale asumisel lisaks enda tööprotsessidele ka kindlasti tutvuma teiste ametikohtada tööprotsessidega, see tagab selgema ülevaade kogu organisatsioonist ja töökorraldusest. Need teadmised aitavad näha oma töö tähtsust ja seost kogu ettevõttes laiemalt.

Abstract [en]

The following thesis Improving Technologists Work Organization while Assuring Product Quality purpose was to research technologists work organization and make improvement proposals. The research is based on Baltika AS prosesses and guidelines. Main purpose was to find out shortcomings in technologists work tasks. All chapters consist of work improvement proposals for making work process faster while maintaining its quality. Firstly author researched technologists work tasks and its impeding factors. Thechnologists work with a model starts with ordering proto sampel, that includes following deadlines. When ordering a proto sampel measurements and given comments about measurements must coincide. Technologist must make sure that disainer wishes stand out on the order sheet. Sample inspection starts with measuring the product and then fitting on a model is done. Fabric composition and properties also used patterns and technology impact correct visual appearance of the product. Author concludes that working realationships with suppliers who frequently have problems with product quality must be ended, because the conception of quality is different for them. To keep sample amounts for one product minimal it is very important to find suppliers who have many experiences and at the same time are suitable for smaller orders. Technologists have the opportunity to create good working partners when the needs of both parties are made clear. Garment and fabric process can be improved. Currently supplier sends product and fabric sample at the same time. The supplier should send the fabric for testing purposes and based on the results the need for a garment sample can be determined. Due to the process some fabrics cannot be canceled so the supplier should have extra time for improvements. Testwearing tabel shows that not all comments were taken under consideration by technologist due to difference of oppinion. Main reason for testwearing a garment are checking for pilling and streching out. Knowing wearer habits and can be helpful to determine if defect was caused by wearing the garment in a wrong environment or manner. WO system is created by Baltika AS and is used to administrate tech packs. Problems that occure when programme upgrades are made can be eliminated if the option to save work progress in WO format could be created for the technologists. Then all changes that occured can be overwritten by technologist. Using WO can be difficult due to differences between print view and development view. Adding page lenght marks to development view would make using it easyer. Font size should be by default 16 points in both views, so it is more comfortable to reade the text. Bill of materials tabel should have the option to group frequently used materials, so it takes less time to find them. Compared to the old system it is much easier to copy nessesary information from previous tech packs in WO. It is very beneficial to have WO development team in the same company, because problems can be solved qiuckly. Also helpful are workshops where development team resolves problems with technologists. Currently changes are made with each tech pack sepparately, which should change, because same problems are reaccuring with many tech packs. Educating technologists and It team on each others fields could bring great benefits on understanding tech pack functions and capabilities. CLO-SET tech pack system was looked at as an alternative for WO. For using CLO-SET it is nessesary to have garment patterns. This tech pack does not display all needed information and technlogists must edit it in CLO-SET workroom and in downloaded file. Also it is nessesary to study this new program and grant access to all tchnologists, which both takes recoursses. CLO-SET tech packs have some errors on displaing correct information and fixing takes time, because it is a widely used programme with many users. Work station ergonomic studies included working with computer and measuring products. Worker has made sure that work space is comfortabel and work can be done in correct position. Technologists desk should be bigger, because measuring products takes up a lot of space. Some work days consist of measuring many samples and measuring is done on a low desk. To prevent physical stress technologists should have the option to adjust desks height. Thechnologists work load varies, because suppliers tend to send many products at the same time. This could cause mental stress, which can be avoided by organizing work by spreading work tasks. This can accomplished when working with different suppliers by giving them different deadlines. It is very imprtant to understand one´s work purpose which is why new employees should learn all related company processes.

Item Type: thesis
Advisor: Anu Tšistova
Subjects: Clothing and Textiles > Quality Management
Clothing and Textiles > Technology and Textile Science
Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Fashion Engineering > Technology and Product Development
Depositing User: Kristiina Mooses
Date Deposited: 15 Sep 2020 11:36
Last Modified: 16 Sep 2020 06:45
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5626

Actions (login required)

View Item View Item