Kaubamärgi Oscar of Sweden tootmiskorralduse efektiivsuse parendamine

Voolaid, Birgit (2020) Kaubamärgi Oscar of Sweden tootmiskorralduse efektiivsuse parendamine. [thesis] [en] Trademark Oscar of Sweden Workflow Effciency Improvement.

[thumbnail of 2020_voolaid_birgit_loputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli kaubamärgi Oscar of Sweden tootmiskorralduse efektiivsuse parendamine. Keskendutud on eelkõige tootmises aset leidvatele ettevalmistus ja järel protsessidele. Eesmärgini jõudmiseks tuli läbi töötada ettevõttes käibel oleva tehnoloogiliste dokumentide kogum, luua ülevaatlik särgitöötlemise tehnoloogilise juhendi algmaterjal, analüüsida põhimaterjali kulu ning arendada valmistoodangu pakkimise töökohta. Töökorraldusliku osa peatükis on analüüsitud ettevõttes kasutusel olevaid tehnoloogilise dokumentide kogumit, mis annavad aluse tootmiskohale tellimuse täitmiseks. Dokumentatsioon koosneb disainilehest, tootekaardist, tootmistellimuse skaalast ja materjalinõudest. Probleemülesande püstitamise põhjusena toodi välja dokumentide paljusus ja korduv sisuline pool. Õmblusvabrikule edastatud dokumentide seas on dubleeritud tootekaardi ja tootmistellimuse skaala informatsioon, mis pärinevad erinevatest süsteemidest, kuid edastavad suuremal määral sarnast teavet. Tootmises on oluline püsida ettemääratud graafikus, kuid kui teostatav eeltöö võtab kaks korda rohkem aega, kui sellele planeeritud on, siis tuleks viivitamatult leida paremad lahendused töö tegemiseks. Autori poolne parendus töö efektiivsemaks muutmiseks on olemasoleva dokumentatsiooni reorganiseerimine. Disainilehel ja tootekaardil olevad andmed kattuvad, kombineerides kahe dokumendi infot on võimalik luua uus tootekaart, mis on kompaktne ning edastab toote tootmiseks vajalikud parameetrid. Tootmistellimuse skaala puhul tuleks lähtuda struktuurilistest muudatustest, mis on läbi viidud. Kuna tellimuste lõplike koguste kinnitamine toimub baasettevõtte poolt, siis tuleks lähtuda AS Sangari majandustarkvarast saadavatest toodete kogustest. Muutused sisse viies on võimalik tehnoloogiliste dokumentatsioonide kogumi mahtu vähendada poole võrra ehk kuue lehe asemel vaid kolm. Alternatiivlahendusena on autor välja pakkunud ühtsele majandustarkvara programmile üleminekut, kus nii Oscar of Swedei kui AS Sangari poolsed töötajad saaksid tööülesandeid täita. Väljaminek oleks kulukas, kuna infotehnoloogiliste lahenduste arendamine, muutmine nõuab rahalisi ressursse, kuna on oma olemuselt keerukad ja aeganõudvad. Tehnoloogilise juhendi algmaterjali väljatöötamisel on tähelepanu pööratud tehnoloogilise osa peatükis. Oscar of Swedeni mudelitele ei ole varasemalt loodud tehnoloogilist juhendid, mis sisaldaks endas mudeli erinevate detailide tehnilisi jooniseid ja läbilõikeid. Eelnevalt on saadetud lõikeid, jooniseid, tehnilisi kirjeldusi üksikute failidena e-maili teel. Seoses suureneva tootmismahu ja vajadusega leida uusi tootmispartnereid on tekkinud vajadus juhendi järgi, mis annaks õmblusettevõtetele ülevaatliku info brändi toote tootmisest. Lõputöö raames on arendatud tehnoloogiline juhend, mille aluseks on võetud mudelite erinevad detailid. Toote detailide erinevad variatsiooni on esitatud eraldi lehekülgedel, sisaldades tehnilisi andmeid ja jooniseid koos õmblusvarude ning tehnilise kirjeldusega. Juhendi koostamisel on oluliseks peetud, et see oleks lihtsasti arusaadav, informatiivne ja kergesti edastatav partneritele. Tehnoloogia on loodud inglise keelse versioonina, kuna Oscar of Swedeni töögruppi kuuluvad ka võõrkeelt kõnelevad inimesed ning tootmise seisukohast otsitakse partnereid eelkõige välisriikidest. Lõputöö raames pakuti välja uued mudelite kulunormide arvutamise viisid põhimaterjali tellimuse täitmiseks. Varasemalt kasutusel olnud standard kulunormide puhul tekkis sagedasti tootmisprotsessi käigus materjali puudus tellimuste täitmiseks, kuna kulunormide kasutamisel ei oldud arvestatud materjali eripäradega. Probleemi analüüsi käigus kujunesid lahendustena välja kolm isemoodi varianti. Esimene meetod eeldab, et kulunormid luuakse igale mudelile näidiste protsessi käigus, sealjuures on disaineri poolt täpselt paika pandud reeglid, kuidas peaks käituma mustriliste, triibuliste ja ruuduliste kangaste korral. Teise lahendusena oleks võimalus luua standard kulunormid, mis arvestavad kanga eripäradega. Selle elluviimiseks tuleb läbi töötada suur hulk erinevaid kangaid ning tulemuste põhjal arvutada keskmine kulunormi väärtus. Kombineerides kahte eelnevat välja pakutud võimalust on eeldus luua kulunormide andmebaas. Struktuuriliste muudatuste käigus on lisandunud AS Sangari töötajate tööülesannete hulka Oscar of Swedeni valmistoodangu pakkimine klientide tellimuste alusel. Uue töökoha loomisel on pakutud ettevõttele valikuna kaks erisugust lahendust. Mehaaniline valmistoodangu pakkimine eeldab töötaja korrektsust ja tähelepanelikust, kuna töö teostamiseks kasutatakse mitmeid paberil andmekandjaid ning töö toimub käsitsi. Süstematiseeritud valmistoodangu pakkimisel kasutatakse abivahendina vöötkoodilugejat, mis tagab efektiivsema ja täpsema töö. Töö autor loodab, et koostatud lõputöö on abiks ettevõtte juhtkonnale, kes teevad lõpliku otsuse, kas välja pakutud lahendused muudavad tootmise korraldamise efektiivsemaks.

Abstract [en]

The purpose of this work was to improve the efficiency of the production arrangements of the Oscar of Sweden brand. In particular, the preparation and post-production processes are focused. In order to achieve this objective, it was necessary to work through a set of technological documents in circulation in the company, to create a comprehensive basic material for the technological guide to shirt processing, to analyze the cost of the basic material and to develop a job for packing the finished product. The section on the working organization section has analyzed the collection of technological documents used in the company, which provide the basis for fulfilling the order at the production site. The documentation consists of a design sheet, a product card, a production order scale, and a material requirement. The reason for the problem task was the multitude and repetitive substantive side of the documents. Among the documents submitted to the sewing factory is duplicated product card and production order scale information that originates from different systems but provides more similar information. It is important to stay on a predetermined schedule in production, but if the groundwork is to be carried out twice as long as it is planned, better solutions for the work should be found immediately. The author's improvement to make the work more efficient is to reorganize existing documentation. The data on the design sheet and the product card overlap, combining information from the two documents, it is possible to create a new product card that is compact and transmits the parameters necessary for the production of the product. The production order scale should be based on structural changes that have been made. Since the final quantities of orders are confirmed by the base company, the quantities of products from AS Sangar's economic software should be used. By bringing in changes, it is possible to halve the volume of the set of technological documentation, i.e. only three instead of six pages. An alternative solution has been proposed by the author for a transition to a single economic software program, where employees of both Oscar of Sweden and AS Sangar can carry out their duties. It would be costly to get out because it would require financial resources to develop and change, because they are complex and time-consuming in nature. In the development of the basic material of the technological guide, attention has been paid to the chapter on the technological part. Oscar of Sweden models have not previously been designed with technological guides that include technical drawings and cross-sections of the different parts of the model. Paragraphs, drawings, technical specifications have been sent by e-mail as separate files. Due to the increasing production volume and the need to find new production partners, there is a need for a guide that would provide sewing companies with comprehensive information about the production of the brand product. The thesis has developed a technological guide based on different details of models. Different variations of the details of the product are presented on separate pages, including technical data and drawings together with sewing stocks and technical specifications. The guide has been made important in the preparation of the guide, so that it is easily understandable, informative and easily communicated to partners. The technology has been created as an English version, as the Oscar of Sweden work group also includes foreign speakers and, from a production point of view, partners are searched primarily for foreign countries. The thesis proposed new ways of calculating the cost standards for models to fulfill the order of the basic material. In the case of standard consumption standards that were previously used, material shortages were often created during the production process for order execution, as the use of consumption standards did not take into account the specificities of the material. In the course of the analysis of the problem, three self-styled variants emerged as solutions. The first method requires that consumption standards are created for each model in the sample process, with rules precisely established by the designer on how to behave with patterned, striped and plaid fabrics. Another solution would be the possibility of creating standard consumption standards that take into account the specificities of the fabric. In order to implement this, a large number of different fabrics must be developed and the average consumption standard value must be calculated on the basis of the results. Combining the two above options is the prerequisite for creating a cost-standard database. In the course of structural changes, the task of packing Oscar of Sweden's finished product on the basis of orders from customers has been added to the employees of AS Sangar. When creating a new job, two different solutions have been offered to the company as a choice. Mechanical packaging requires the regularity and attentiveness of the employee, as many paper media are used for the performance of the work and the work is carried out manually. A barcode reader is used as a tool for packing the finished product, which ensures more efficient and accurate work. The author of the work hopes that the thesis will help the management of the company, who will make the final decision on whether the proposed solutions will make the production management more efficient.

Item Type: thesis
Advisor: Veera Jermakova
Co-advisor: Anu Tšistova
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Process Analysis and Standardization
Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Technology
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technology and Product Development
Depositing User: Birgit Voolaid
Date Deposited: 09 Feb 2021 13:40
Last Modified: 09 Feb 2021 13:40
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5625

Actions (login required)

View Item View Item