Tootmise tugiüksuse loomine Thermory AS näitel

Kütt, Rebeka (2020) Tootmise tugiüksuse loomine Thermory AS näitel. [thesis] [en] Production Support Unit Establishment in Thermory AS.

[thumbnail of digidoc] Other (digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 25 August 2030.

Download (963kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 25 August 2030.

Download (77kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada Thermory AS Loo tehase juhtivtöötajate ebaefektiivse töökorralduse põhjused, peamised lisategevused ja probleemid, mis võiksid kuuluda tootmise tugiüksuse haldusalasse. Tootmise tugiüksuse eesmärk on aga toetada tootmise tegevust selliselt, et nad saaksid täielikult keskenduda oma põhitööle ning seeläbi tõsta ka tootmise efektiivsust. Viimase saavutamiseks on vaja tootmise juhtivtöötajate tööst väärtust mitteloovad tegevused ja raiskamised kõrvaldada, et siis nende töötootlikkuse tõstmise läbi suurendada tootlikkust üldiselt. Lõputöö teoreetilises osas uuriti tootmise põhi-, tugi- ja abiprotsesse ning nende omavahelist mõju ettevõtte edukaks toimimiseks. Kuna just kontorist saavad alguse enamus tootmise põhiprotsesse, siis tuleb tugifunktsioonidel alustada administratiivsete takistuste ja muu üleliigse töö kõrvaldamist just sealt. Sealjuures ei tohi unustada ka töökorraldust ja üldist töökultuuri ühtlustamist ning ühistele arusaamadele ja väärtushinnangutele tuginemist. Kogu eelpoolmainitu rakendamine ning töötajate kaasamine aitavad aga edukalt muudatusi juhtida ja ellu viia. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks viidi Thermory AS Loo tehase tootmise planeerijate, tootmise meistrite ja tootmispingi operaatorite seas läbi struktureeritud küsitlused või vestlused. Lisaks viidi läbi teoreetiline andmeanalüüs, et analüüsida planeerijate ja meistrite töökorraldust ja võimalikku mõju tootmise efektiivsusele üldiselt. Andmeanalüüsi käigus uuriti tootmispinkide seisakute hulka ja osakaalu, mida on võimalik töökorralduslikult vähendada või täielikult likvideerida. Tulemustest selgus, et peamised tööd takistavad seisakud on pakkimine, materjali ootamine ja selle ettevalmistus. Kõiki antud seisakuid on võimalik töökorralduslike muudatustega mõjutada ning vähendada. Samuti uuriti tootmise planeerijate töökorraldust ja töö kvaliteeti. Analüüsi käigus selgus, et tootmise planeerijate tööjaotus on ebaproportsionaalne ja sellest tulenevalt on ka töökoormus erinev. See aga mõjutab tellimustele tagasiside andmist ning infovahetuse kvaliteeti kõigi osapoolte vahel. Kuna tehases puudub isik, kes tegeleks keskpika perioodi või strateegilise planeerimisega, siis keskendutakse peamiselt nii-öelda tulekahjude kustutamisele ja tellimuste õigel ajal välja saatmisele. Andmete analüüs ning juhtivtöötajate ametijuhendite ülevaatus tekitasid vajaduse täiendava küsitluse läbi viimiseks. Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada lisategevused ametipositsioonide lõikes, mis takistavad neil oma peamistele tööülesannetele keskendumast. Samuti koguti ettepanekuid ja ideid töökorralduslike muudatuste osas. Küsitluse tulemusena selgus, et kõigi vaadeldavate ametipositsioonide lõikes kerkis esile nii väiksemaid kui ka suuremaid töökorralduslikke kõrvalekaldeid, mille likvideerimine aitaks keskenduda töötajate peamistele tööülesannetele. Teostatud analüüsi ja kogutud informatsiooni põhjal tõi lõputöö autor välja tegevused, mida on võimalik tootmise tugiüksuse abil ellu viia. Seeläbi vähendades tootmise lisategevusi ning tehes kättesaadavaks puudulikku informatsiooni ja andmeid. Tootmise põhiprotsesside edukale toimimisele saab tootmise tugiüksus kaasa aidata juhendite koostamise ja haldamisega, vajalike andmete analüüsi ja kättesaadavaks tegemise ning osalise tootmise digitaliseerimisega. Samuti on vajalik pakkuda igapäevast tuge nii infotehnoloogiliste kui ka üldist tootmisprotsessi puudutavate küsimuste ja probleemide korral. Töö praktiline väärtus seisneb analüüsi ja küsitluse tulemuste põhjal koostatud parendusettepanekutes. Kuigi lõputöö autor tõi parendusettepanekuid välja mitmeid, peab autor oluliseks välja tuua tootmise planeerijate töökorralduse muudatuse. Planeerijate töökoormus on vaja viia ühtsele tasemele ning loogilisele tööjaotusele. Samuti on vaja eraldi tegeleda strateegilise planeerimisega, et ennetada tekkivaid pudelikaelu ja pidevat nii-öelda tulekahju kustutamist. Lisaks vajavad tootmise planeerijate ning tootmise meistrite töövõtted lihtsustamist digitaliseerimise näol. Teise olulise ettepanekuna toob lõputöö autor välja olemasolevate tootmise andmete parema analüüsi ning rakendamise vajaduse ehk täna juba kogutud ning olemasolevad andmed tuleb enda kasuks tööle panna. Andmete parem analüüs aitaks oluliselt kaasa vajalike muudatuste tegemisel ka töökorralduse osas. Sel juhul on võimalik tugineda faktidele ja tehtud muudatuste mõju paremini hinnata. Töö autor näeb, et analüüsi ja küsitluse käigus esile kerkinud probleemidega tuleb ettevõttes edasi tegeleda ning probleemide olulisust ja tekkepõhjuseid detailsemat uurida ja seeläbi neile sobivad lahendused leida. Samuti tasub arvesse võtta välja toodud ettepanekuid ning neid võimalusel rakendada.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis Production Support Unit Establishment in Thermory AS is to find out the reasons of inefficient work among production executive employees and also their side activities which could be transferred to the production support unit. The aim of the support unit is to support the production in a way that they could fully focus on their main process and thus increase the whole production efficiency. The first chapter gives a theoretical overview of the production main, support and assistance processes, and their interaction for the successful operation of the company. The author also gives an overview of the importance of general workplace culture and change management processes. The author of the thesis carried out the survey among the production planners, production plant managers and machine operators of Thermory AS Loo production unit. The goal of the survey was to point out activities that are distracting the focus and main objectives of production executive employees. Executive employees proposed several ideas about workflow arrangements. The author of the thesis also carried out data analysis to point out the impact of inefficient workflow management among production executive employees. Analysis includes downtime of the machines and potential additional yield which could be achieved with better workflow management by the production executive employees. The author of the thesis also analyzed the workflow of production planners and the quality of their output. On the basis of the data analysis the main activities which are causing the downtime are material packaging, waiting for the material and material preparation. Analysis pointed out that the production planners work allocation is disproportionate, which is causing the overload. Because of it, the sales order confirmation times are extending and the general information flow is disturbed. Also, a problem regarding the production planning was pointed out - in Thermory AS Loo production unit nobody is planning the mid-time period or dealing with strategical production planning either. Based on theoretical analysis and the results of the surveys it is proposed that the production support unit should create and administrate the manuals and instructions, analyze production data and publish reports. Also, the production unit should have a leading role in the production digitalization process. Production support unit should give IT support with different production applications and help with general small problems during the production process. The value of the thesis is the result of surveys and data analysis, it’s results, and proposed amendments. There is a need to: • equalize the workload of production planners; • deal with strategic production planning; • digitalize working methods and parts of the production process. In conclusion, the aim of the thesis was reached. Author recommends to deal with encountered problems in company level. Also to investigate the main causes of the problems in a more detailed level.

Item Type: thesis
Advisor: Anneli Reinok
Subjects: Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Rebeka Kütt
Date Deposited: 25 Aug 2020 11:33
Last Modified: 25 Aug 2020 11:33
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5618

Actions (login required)

View Item View Item