Kultuurimägi

Angeelika, Kaja (2020) Kultuurimägi. [thesis] [en] Culture Hill.

[thumbnail of lõputöö] PDF (lõputöö) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)
[thumbnail of graafiline osa] Archive (ZIP) (graafiline osa) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (3GB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (221kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö raames käsitleti ajaloolise Skoone bastioni ja selle lähialade korrastamist ning multifunktsionaalse külastuspaviljoni rajamist lähtuvalt koha spetsiifikast. Läbi aegade on Skoone alal välja kujunenud killustatud iseloom ja nõrk seotus ümberkaudse linnaga. Seetõttu oli diplomitöö lähteülesandeks leida parim terviklik lahendus koha puudujääkide vähendamiseks: luues toimivad ühendused Skoone bastioni ümbritsevate alade vahel, muutes ala kergesti kättesaadavaks ja turvaliseks kergliiklejatele ning tuues laialipaisatud funktsioonid ühte kohta kokku. Juhtumiuuringu raames vaadeldi lõputöö konseptsiooniga sarnaseid hooneid nii Türgis (Anamur Cultural Center), Hiinas (Garden Hotspot Restaurant) kui ka Soomes (Oodi Central Library). Lahenduse koostamisel lähtuti planeeritava ala asukohast, tema ajaloost ning arvesse võeti muinsuskaitsetingimusi. Skoone bastionile loodava lahendusega sai ala omale värske ilme ning see mõjub mõnusa ajaveetmiskohana, kuhu saab tulla ilma nautima, jalutama, pikniku pidama, sportima, harima, kultuurilisi elamusi omandama ja palju muud. Projekti käigus keskenduti võimalikult suures osas miljöö säilitamisele ja antud asukoha väärtustamisele. Lisaks olemasolevale eskarpmüüriosale Skoone bastioni paremal küljel toodi maa seest välja vasakpoolne müür. Uue multifunktsionaalse külastuspaviljoni püsitamiseks säilitati kogu olemasolev haljastus, mille hulka kuuluvad ka Skoone bastioni vanimad ja väärtuslikud pärnapuud. Lõputöö asendiplaaniline lahendus jaguneb mitmeks erinevaks osaks, milleks on vallikraav, Skoone bastioni pealne ehk uus Kultuurimägi, Rannamäe tee uus kergliiklustee ning vallikraavist kõrgemale jääv ala ehk glassii, mis ühisel koosmõjul on lahendatud toimima ühtse tervikuna. Projektlahenduse üheks eesmärgiks oli ala muuta võimalikult jalakäijasõbralikuks ning minimeerida sõiduliiklust, mistõttu olemasolev Rannamäe sõidutee tehti kergliiklusteeks. Kergliiklustee kohale on projekteeritud jalakäijate sild loomaks ühenduse ajaloolise muldkehandi ning vanalinna vahele. Bastioni peale rajati ühe maapealse ning kahe maa-aluse korrusega ühiskondlik multifunktsionaalne külastuspaviljon, mille vorm tekib ümber olemasoleva mäepealse haljastuse. Hoonel on kaks peasissepääsu, kuhu ette on rajatud tiheda betoonkivikatendiga platsid. Hoone katusele on rajatud erinevad istutuskastid kogukonnale ja teemaaiad mitmekesiste taimekooslustega, mille vahele integreeritakse vaateplatvormid ja muud tegevused nagu lauatennis. Maapealne osa on enamasti mõeldud avalikuks kasutuseks, mille teekond algab sissepääsust liikudes mööda galeriikäiku Skoone bastioni ajaloonäituse alale, kus eksponeeritakse Skoone bastionit läbi aegade eksklusiivse fotokogu näol. Maa-alustele korrustele jaotatud ruumid on rohkem teenindavaks otstarbeks. Korrustele lisanduvad samuti poolavalikud funktsioonid – äripinnad, mis on paigutatud hoonemahu lõunapoolsesse otsa. Teeninduseks mõeldud sissepääsud on ette nähtud Rannamäe teelt. Esimese maa-aluse korruse ruumid jaotuvad enamasti maapealsete ruumiosade järgi. Planeeritaval alal on tegemist peamiselt kõrghaljastusega, sealhulgas ajalooliselt väärtuslikud puud, mis täielikult oma kõrguselt ja asukohalt säilitatakse. Projekteeritava hoone välispiirded tagavad pikaajalise õhu- ja helipidavuse ning on varustatud piisava soojustusega. Hoone energiatõhususeks on katusele projekteeritud käidav murukatus, mille omadused säästavad katuse eluiga ning hoolduskulusid, kaitstes UV-kiirguse ja sademete eest. Projekteeritava hoone püstitamisel on lähtutud pigem kultuurilistest kui traditsioonilistest säästva arengu printsiipidest, mis loob seoseid inimese, hoone ja keskkonna vahel. Projekteeritava ala kujundamisel on maksimaalselt kaasatud loodust, võimendamaks keskkonnaellu naasmist ning aidata meil hoida looduskeskkonda, millest saab osa võtta nii kohalik tööjõud kui ka kogukond.

Abstract [en]

In this dissertation, the construction of multifuntional visitor pavilion was designed and arranged in the historical area of Skoone fortress and its surrounding areas. Over time, the area of Skoone fortress or Skoone bastion has developed a fragmented character and a weak connection to the surrounding city. Therefore, the initial task of the diploma thesis was to find the best comprehensive solution to reduce the deficiencies of the place: by creating functional connections between the areas around the Skoone bastion, making the area easily accessible and safe for pedestrians, and bringing distributed functions together in one place. The case study looked at buildings similar to the thesis concept in Turkey (Anamur Cultural Center), China (Garden Hotspot Restaurant) and Finland (Oodi Central Library). The solution was prepared based on the location of the planned area, its history and the conditions of heritage protection. With the solution created for the Skoone bastion, the area got a fresh look and it acts as a pleasant place to spend leisure time, where you can enjoy the weather, walk, have a picnic, do sports, educate, gain cultural experiences and much more. The project focused as much as possible on preserving the environment and valuing the historical location. In addition to the existing wall on the right side of the Skoone bastion, a left-hand wall was brought out of the ground. In order to maintain the new multifunctional visitor pavilion, all the existing landscape was preserved, including the oldest and most valuable lime trees on top of Skoone bastion. The position plan is divided into several different parts, which are the moat, the new Culture hill (Kultuurimägi) above the Skoone bastion, the new light traffic road on Rannamäe tee and the area above the moat (Põhja puiestee alley), which is solved to work as a whole. One of the goals of the project solution was to make the area as pedestrian-friendly as possible and to minimize traffic, which is why the existing Rannamäe road was designed as a light traffic road. A pedestrian bridge was designed above the Rannamäe road to create a connection between the historic embankment and the Old Town. A public multifunctional visitor pavilion with one above-ground and two underground floors was built on top of the bastion. The building has two main entrances. Various planting boxes for the community and theme gardens with diverse plant communities were built on the roof of the building, between viewing platforms and other activities (such as table tennis) are integrated. The above-ground part is mostly intended for public use, the journey of which begins by moving from the entrance along the gallery walk to the Skoone bastion history exhibition area. The rooms allocated to the underground floors are designed for public service purposes. Public functions are also added to the floors - commercial premises located at the southern end of the building. Entrances for the public service premises are designed to Rannamäe road. The rooms on the first underground floor are mostly divided into above-ground parts. The planned area has mainly tall landscape, including historical trees, which will be fully preserved in height and location. The external fences of the designed building ensure longterm air and sound tightness and are equipped with adequate insulation. The energy efficiency of the building is green roof, protecting it from UV radiation and precipitation. The construction of the projected building was based on cultural rather than traditional principles of sustainable development, which creates connections between people, the building and the environment. Nature has been involved as much as possible in the design of the project area, in order to enhance the return to environmental life and help us preserve the natural environment, in which both the local workforce and the community can participate.

Item Type: thesis
Advisor: Ott Kadarik
Co-advisor: Mihkel Tüür
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Architecture > Applied Architecture > Town Planning Analysis
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Angeelika Kaja
Date Deposited: 11 Jun 2020 07:25
Last Modified: 15 Jun 2020 12:53
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5518

Actions (login required)

View Item View Item