Ettevõtte Timbeco Woodhouse OÜ hetkeolukorra analüüs ja digipöörde teekaardi koostamine

Rak, Daniel; Miilits, Karl-Johannes (2020) Ettevõtte Timbeco Woodhouse OÜ hetkeolukorra analüüs ja digipöörde teekaardi koostamine. [thesis] [en] Timbeco Woodhouse OÜ Analysis of Current Situation and Compilation of a Digital Revolution Road Map.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 19 May 2025.

Download (2MB)
[thumbnail of retsensioon - digidoc] Other (retsensioon - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (19kB)

Abstract

Antud töös käsitleti puitmajatootja näitel ehitusprotsesside digipöördeks vajalike lähtekohtade täpsustamist, vajaduste kaardistamist ja teekaardi koostamist. Töö on oluline laiemalt, kuna Eesti puitmajatootjad kokku on üks suurimaid Euroopa puitmajade eksportööre ja soovides seda trendi hoida, peavad need ettevõtted muutuma teadus- ja teadmispõhiseks. See nõuab igapäevast arendustöö tegemist, et pakkuda tihedas konkurentsis paremaid teenuseid ja tooteid ning seeläbi arendada sektorit tervikuna. Konkreetsemalt, käesoleva lõputöö eesmärgiks oli puitmajatootja Timbeco Woodhouse OÜ äriprotsesside kaardistamine ja analüüsimine, ettevõtte digitaliseerimise taseme hindamine ning digipöörde teekaardi väljatöötamine tuleviku eesmärke silmas pidades. Antud töö lähtekoht oli, et see töö peab olema kasulik ettevõttele järgmiste sammude teostamiseks digipöörde läbitegemisel. Eesmärgi täitmiseks sõnastati neli küsimust, millele otsiti läbi nelja peatüki vastuseid. Selleks kasutati juhtumiuuringu meetodit koos mitmete teiste erinevate meetoditega, näiteks kirjanduse ülevaadet, fookusgrupi intervjuusid, dokumentide analüüsi jms. Lõputöö esimeses osas, kirjanduse ülevaates käsitleti ehitusvaldkonna olulisemaid trende, industrialiseeritud ehituse põhimõtteid ja eeliseid. Lisaks kirjeldati ehitusinformatsiooni modelleerimise ning teabehalduse protsesse. Samuti uuriti ehitusmaksumuse kujunemist ja sellega kaasnevaid protsesse. Teises peatükis analüüsiti hetkeolukorda. Selleks vaadeldi Timbeco äriprotsessist müügi ja projekteerimise staadiumeid ning projektijuhtimise valdkonda. Analüüsi käigus selgusid lisaks ülevaatele olulisemad kitsaskohad, mis takistavad ettevõttel saavutada visiooniks seatud tuleviku väljavaateid. Kolmandas peatükis viidi läbi intervjuud Eesti puitmajasektori erinevates organisatsioonides ja valdkondades töötavate spetsialistidega, mis võimaldas teha valdkonna kohta käivaid üldistusi. Täpsemalt uuriti industrialiseerimise ning digitaliseerimise üldiseid trende: hetkeolukorda Eesti puitmajasektoris, valdkonna suurimaid väljakutseid ja olulisemaid arengusuundasid. Kolm esimest peatükki olid sisendiks neljandas peatükis ettevõttele digipöörde teekaardi väljatöötamiseks. Järgnevalt esitatakse uurimistöö alguses püstitatud küsimustele kokkuvõtlikud vastused: 1. Millised on valitud ettevõtte kasutusele olevad protsessid, tööviisid ja töövahendid? Viisime ettevõttes läbi fookusgrupi intervjuusid ja tegime dokumendi analüüsi protsesside määratlemiseks. Näiteks kasutasime olukorra hindamiseks konsultatsiooniettevõtte poolt koostatud protsessikaarte, mille põhjal tuletasime ülevaate hetkeolukorrast, millised on põhiprotsessid, tegevused, sisendid ning väljundid, milliseid tarkvarasid nendest tegevustes ja kelle poolt kasutatakse. 2. Millised on suurimad väljakutsed? Fookusgrupi intervjuude käigus, kus küsitleti erinevaid osapooli tulid välja ettevõtte kontekstis suurimad väljakutsed müügi ja projekteerimise etapis ning projektijuhtimisevaldkonnas. 3. Millised on puitmajatootjate trendid ja digitaliseerimise suunad laiemalt ning Eestis? Sellele küsimusele vastamiseks tehti põhjalik kirjanduse ülevaade ja samuti küsiti viielt spetsialistilt intervjuudes nende arvamust. Eesti puitmajade sektoris on hetkel olukord hea, sest Eesti on oma geograafilise asukoha tõttu avatud suurematele turgudele ning see annab hea võimaluse ekspordiks. See omakorda kasvatab majandust ja loob väljakutseid pakkuvaid töökohti. Üheks oluliseks kasvusuunaks hetkel on puidust kõrghooned, mis on alles väljakujunev uus turg. Samuti nähakse ka olemasolevate hoonete renoveerimisel kasu puidust, mis on sektori jaoks uus oluline väljakutse. Uuringu tulemusel selgus, et digitaliseerimise tase Eesti puitmajatootjate sektoris on hetkel veel madal. Samas saadi kinnitust, et enamus ettevõtted on hakanud sellega juba tegelema ning igapäevaselt tehakse arendustööd, selleks et langetada paremaid otsuseid tulevikus. Samuti uuritakse ning testitakse erinevaid tarkvaralisi lahendusi, mis peaksid aitama tõhustada tööviise. Lisaks on hakatud rohkem rõhku pöörama automatiseerimisele ehk ettevõtted on tellimas endale tehastesse roboteid, mis muudavad senise töötegemise efektiivsust ja see annab neile konkurentsieelise. Samuti hindasime töös väljakutseid puitmajasektoris laiemalt. Selleks viisime läbi intervjuusid valdkonna viie spetsialistiga. Nende hinnangul suurimaks väljakutseks on ühise standardi puudumine, iga riik võib esitada omapoolseid seadusandlusest tulenevaid nõudeid, mis muudab kogu protsessi keeruliseks. Samuti tuleb turul püsimiseks tegeleda tootearendusega, mis paljudele ettevõtetele pole harjumuspärane tegevus. Tootearendusega tegelevad pigem puitmajatootjad ja -ettevõtted, mis annab neile konkurentsieelise. Samuti on väljakutseks oskamatus läheneda ning majandada tööstuslikult ehitades. Tehases toimuvat ei osata hinnata kinnisvara hindajate ja pankade poolt, mille tõttu on eeltoodetud sektori finantseerimine raskendatud. Probleemiks on ka pädevuste dubleerimine, mis muudab tööstusliku ehitamise lõppkliendile kalliks. Majatehasel on kompetents pakkuda võtmeid kätte lahendust, ehk ehituse peatöövõtjal ei ole vaja endal üleval hoida inimressurssi. Lisaks on väljakutseks kujunenud kasvavad tööjõu kulutused, mis raskendavad kasumlikult toimetamist. 4. Mida, miks ja kuidas peaks ettevõte digipöörde läbimiseks tegema? Digipööre on protsess, mis nõuab aega ning ei ole pelgalt uue tarkvara kasutusele võtmine. Digipöörde sammud peavad olema läbi mõeldud, põhjalikult analüüsitud ja kaalutletud. Erinevad staadiumid peavad olema kirjeldatud ning ajaga määratletud, sest digipööre on investeering ettevõtte tulevikku. Lisaks on inimestel vaja aega uute harjumuste juurutamiseks, proovimiseks ja kohandumiseks. Digipöörde eduka läbiviimise aluseks on visualiseeritud teekaart, mis sisaldab endas ajaga määratletud eesmärke, konkreetseid tegevusi ja samme. Samuti on määratletud erinevad vaheetapid valdkondade kaupa ning lõpptulemus kuhu poole püüeldakse.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis Timbeco Woodhouse OÜ Analysis of Current Situation and Compilation of a Digital Revolution Road Map is to analyze the business processes of Timbeco Woodhouse OÜ, to determine the level of digitization of existing processes and to develop a roadmap for the digital transformation in the organization. In particular, the work focused on the mapping and analysis of information processes in sales (including budgeting), design, and project management. The thesis is also relevant in a broader context because Estonian wooden house producers together are one of the largest exporters of wooden houses in Europe, and if they want to maintain this trend, these companies must become more science and knowledge based. This requires day-to-day development to provide better services and products in the face of intense competition and to develop the sector as a whole. To achieve our goals, four questions were formulated, and the answers were searched through four chapters. The case study method was used together with several other different methods, such as literature review, focus group interviews, document analysis etc. Interviews were conducted with five members of the Estonian Woodhouse Association. The first chapter of this thesis, literature review, dealt with the most critical trends in the field of construction, the principles, and the advantages of industrialized construction. Also, construction information modelling and information management processes were described. Lastly, the formation of construction costs and the accompanying processes were studied. In the second chapter, authors analyzed the current situation. For this, business processes related to information processes were examined, namely the sales and design stages and the project management area. In addition to the overview, the analysis revealed the most important bottlenecks that prevent the company from achieving the envisioned prospects. In the third chapter, interviews were conducted with five specialists working in various organizations and fields of the Estonian wooden house sector, which made it possible to make limited generalizations about the field. The general trends of industrialization and digitalization were studied in more detail: the current situation in the Estonian wooden house sector, biggest challenges in the field, and important development trends. The first three chapters were then input to the fourth chapter to develop a digital revolution roadmap for Timbeco Woodhouse OÜ. In this thesis, the developments and challenges in the wooden house sector were assessed more broadly. According to the interviews, the biggest challenge is the lack of a common standard to stay in the market; they also must deal with product development, which is not a habitual activity for many companies. Another challenge is the inability to approach and manage industrial construction. Duplication of competencies is also a problem, which makes industrial building expensive for the end customer. The survey revealed that the level of digitization in the Estonian wooden house manufacturers sector is low. At the same time, it was confirmed that most companies have already started to deal with digitalization, and development work is carried out daily. In addition, more emphasis has been placed on automation. The situation in the Estonian wooden house sector is currently good; due to its geographical location Estonia is open to larger markets, and this provides an excellent opportunity for exporting. One of the vital growth directions now is wooden high-rise buildings, which are still an emerging new market. The use of wood in the renovation of existing buildings is also envisaged. Digitization is a time-consuming process and is not just about introducing new software. The steps of the digital revolution must be well thought out, thoroughly analyzed, and considered. The different stages must be described and defined over time, due to it being an investment in the company's future. In addition, people need time to learn, practice and adapt to new habits. The basis for the successful implementation of the digital revolution is a visualized roadmap that includes time-bound goals, specific actions, and steps. It also defines the various intermediate stages by subject fields and the result to be pursue.

Item Type: thesis
Advisor: Pikas Ergo
Co-advisor: Kerdt Karl
Subjects: Construction > Building Construction > Building Construction and Design > Modelling of Construction Information (BIM)
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Daniel Rak
Date Deposited: 04 Jun 2020 08:02
Last Modified: 04 Jun 2020 08:02
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5435

Actions (login required)

View Item View Item