Projektidel esinevate probleemide juurpõhjused ABB AS Komplektalajaamade tehase näitel

Pärnamäe, Rakell (2020) Projektidel esinevate probleemide juurpõhjused ABB AS Komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] Root Causes of Problems in Projects on the Example of ABB Compact Secondary Substations Factory.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (79kB)

Abstract

Igas protsessis võib esineda tagasilööke, kuid oluline on leida nende aspektide juurpõhjused. Ettevõtete eesmärk on edu saavutamine ning see eeldab protsessivoo efektiivsust. Sellest tulenevalt on organisatsiooni produktiivsuses oluline roll projektijuhtimisel. Projektijuhtimise läbi seotakse ettevõtte protsessid, töötajate oskused ning vahendid ühtseks tervikuks, mille tulemusena saavutatakse ebaefektiivsete tegevuste vähendamine. Käesolev lõputöö uuris ABB AS Komplektalajaamade tehase projektijuhtimise siseprotsessi kaardistust ning selle seost näiteprojekti läbiviimisega. Töö tulemusena pakutakse ettevõttele projektide kõrvalekallete vähendamiseks sobivad lahendused. Lõputöö teostamiseks püstitati neli uurimisküsimust, andmed koguti ettevõtte süsteemide ning autori poolt läbi viidud intervjuude alusel. Töö teoreetilises osas käsitleti probleemide juurpõhjuste leidmise olulisust, ebaefektiivsuse viise tootmisettevõttes ning nende mõju organisatsioonile. Seejärel toodi välja metoodikad juurpõhjuste tuvastamiseks ning ebaefektiivsuse võimalikud algallikad. Diplomitöö praktiline sisu seisnes näidisprojekti protsessi kirjelduses ning kaardistamises. Töös on välja toodud protsessi etappide kaardistused ning tulemusena teostas autor kolmest osast koosneva analüüsi. Analüüsi osadeks on protsessivoo hinnang, näidisprojekti ja kaardistatud siseprotsessi ajakava võrdlus ning intervjuud. Protsessivoo hinnangu tulemusena leidis autor, et kõige nõrgem ülevaade reaalsest protsessist on kaardistatud hankimise ning tootmise faasis. Teises analüüsi osas teostatud ajakava võrdlus tõendas siseprotsessivoo kaardistuse mõju, sest näiteprojekti ajaskaala eristus siseprotsessi kaardistusest alates hankimise faasist. Intervjuude käigus selgus, et protsessivoost puudub selge ning ühtne arusaam ka projektijuhtidel endil, mis põhjendab täiendatud siseprotsessi diagrammi loomist. Tulemusena leidis töö autor projektijuhtimise siseprotsessis neli tellimuste täitmist takistavat juurpõhjust. Nendeks on strateegilise planeerimise puudumine, ettevõttesisese imago kuvand, majandustarkvara kasutamisoskuse tase ning siseprotsessi kaardistuse osaline ebatäpsus. Parendusettepanekute loomisel lähtus töö autor tehases reaalselt teostatavatest viisidest. Välja on toodud ka prognoositav aeg tulemuste saavutamiseks ning vastutavad isikud või osakonnad. Juurpõhjuste lahendusteks on välja toodud tiimipõhise strateegiaplaani loomine, töötajate tunnustamine ja lähedasema meeskonna loomine ning majandustarkvara SAP koolituse läbiviimine. Viimase parendusena leidis autor lahenduseks täiendatud siseprotsessi kaardistamise, mille teostas käesoleva diplomitöö raames ise (Lisa 2 – Lisa 6). Lõputöö raames sooviti leida projektijuhtimise protsessivoogu takistavad tegurid ning leida nende juurpõhjused. Autori hinnangul töö eesmärk saavutati. Lisaks ABB AS Komplektalajaamade tehasele on võimalik antud töö tulemusi seostada ka teiste ettevõtetega, kelle protsessis esineb samasuguseid tagasilööke. Teemat on võimalik edasi uurida kui pakutud protsessiparendused on ettevõttes realiseeritud ning on teada saavutatud tulemused.

Abstract [en]

There can be setbacks in any process, but it is important to find the root causes of these aspects. The company's goal is to achieve success, and this presupposes the efficiency of the process flow. Consequently, project management plays an important role in an organization's productivity. Through project management, the company's processes, employees' skills and resources are integrated into a unified whole, as a result of which the reduction of inefficient activities is achieved. This dissertation investigated the mapping of the internal project management process of ABB AS Compact Secondary Substations factory and its connection with the implementation of the demonstration project. As a result of the work, the company is provided with suitable solutions to reduce project deviations. To carry out the work, four research questions were asked, data were collected on the basis of the company's systems and interviews conducted by the author. The theoretical part of the work dealt with the importance of finding the root causes of problems, ways of inefficiency in the production company and their impact on the organization. Methodologies for identifying the root causes and possible sources of inefficiency were then identified. The practical content of the diploma thesis consisted of the description and mapping of the demonstration project process. The work presents the mapping of the process stages and as a result the author performed a three-part analysis. The analysis includes a process flow assessment, a comparison of the sample project and the mapped internal process schedule, and interviews. As a result of the process flow assessment, the author found that the weakest overview of the real process is mapped in the procurement and production phase. The comparison of the schedule performed in the second part of the analysis proved the effect of the internal process flow mapping, because the time scale of the sample project differed from the internal process mapping from the procurement phase. During the interviews, it became clear that the project managers themselves do not have a clear and unified understanding of the process flow, which justifies the creation of an improved internal process diagram. As a result, the author found four root causes in the internal project management process that hinder the fulfillment of orders. These are the lack of strategic planning, the image of the company's internal image, the level of proficiency in the use of business software and the partial inaccuracy of the mapping of the internal process. When creating improvement proposals, the author of the work proceeded from the methods actually performed in the factory. The estimated time to achieve the results and the responsible persons or departments are also indicated. Solutions to the root causes include the creation of a team-based strategy plan, the recognition of employees and the creation of a closer team, and the implementation of SAP training in business software. As a last improvement, the author found an improved mapping of the internal process, which he carried out within the framework of this diploma thesis himself (Appendix 2 - Appendix 6). In the framework of the dissertation, the aim was to find the factors hindering the project management process flow and to find their root causes. According to the author, the aim of the work was achieved. In addition to the ABB AS Compact Secondary Substations factory, it is possible to relate the results of this work to other companies whose processes have similar setbacks. The topic can be further investigated if the proposed process improvements have been implemented in the company and the results achieved are known.

Item Type: thesis
Advisor: Ülle Aasjõe
Subjects: Economy and Management > Project Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Rakell Pärnamäe
Date Deposited: 04 Jun 2020 11:35
Last Modified: 04 Jun 2020 11:35
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5346

Actions (login required)

View Item View Item