Autodetailide projekteerimisettevõtte tasuvusanalüüs

Savvin, Georgy (2020) Autodetailide projekteerimisettevõtte tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost-Effectiveness Analysis of Car Parts Design Company.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lithtlitsents - digidoc] PDF (lithtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (114kB)

Abstract

Lõputöö kirjutamise käigus autor on õppinud projekteerimist nii iseseisvalt, kui ka lisa koolituste abil. Soetatud 3D printer ning tehtud palju trükkimisega seotud katsetusi. Sealhulgas ka tarkvarade uurimine ning seadistamine. Projekteeritud palju eskiisprojekte. Kogutud palju uut infot nii ettevõtte asutamiseks, kui ka projekteerimise, 3D printimise, materjalide ja tehnoloogiate osas. Uuritud autotootjate lisavarustuste pakkumised Eesti autoturul nii uute mudelite, kui ka vana auto põhjal ja kogutud andmete baasil on tehtud võrdlus. Sealt selgus, mis suunas edasi liikuda, interjööri plastiku detaile valmistamise poole. Võrdletud 3D printimistehnoloogiad ja valitud üks neist, mis sobib kõige rohkem esimesel firma tegevuse aastal - FDM trükkimistehnoloogia. Sai tehtud plastmassi töötlemise firmade ülevaade ja nende võrdlus. Arvutuste abil on uuritud ja määratud autori ettevõtte toodangu hinnakõrgend. Tehtud arvutustest on selgunud seadmete elektritarbimise hinnad. Äriplaani käigus tehtud tabelite ja arvutuste põhjal on kogutud info ettevõtte kasumlikkuse kohta. Tehtud teenuse nõudluse küsitlus Eesti autofoorumites, kust tuli kasulik info. Püstitatud turunduse strateegia, uuritud reklaami valik ja hinnad. Tehtud swot analüüsi ja finantseerimise uuringu põhjal kassavoogude ja müügiprognoos. Projekterimise käigus olid kindlad materjalid ja seadmed valitud, mida esimesel etapil kasutusse võtta. Projekteeritud ja valmistatud detailid on füüsiliselt katsetatud. Sobivus oli täpne. Arvutuste abil on uuritud toodangu omahind ja müügihind. Kui kasumlik ning jätkusuutlik see ettevõte on? Selgus, et firma strateegia töötab vaid sellisel juhul, kui piisavalt kliente on. Samas, et pikaajalises perspektiivis kindlat kasumit saada, peab palju lisa investeeringuid tegema. FDM printimistehnoloogia on madalama kvaliteediga, võrreldes SLA- või SLS-iga. Probleemi osaliselt lahendab järeltöötlus, kuid see kõik võtab lisa ressursse nii aega kui raha ekvivalendis. Samas mõnede detailide valmistamine ei ole üldse antud tehnoloogia abil teostatav. Et parema tulemust saada, peab kvaliteetsemaid seadmeid firma töö käigus juurde ostma. Antud juhul kvaliteetse tööstusele orienteeruva FDM printeri hind on alates 2000 eurot, SLA – 3500 eurot ning SLS – 10 000 eurot. Neid on kindlasti vaja mitu , kuid investeerida võib vaid siis, kui tellimuste voog hakkab geomeetrilises progressioonis kasvama. Prognoositud kasumile vaadates, selline kasv on teostatav. Tähelepanu pöörates, masstoodangule FDM printimistehnoloogia ei sobi. Paremal juhul, 47 ostes kolm printerit korraga, kõrge kvaliteediga tootmisvõimsus tehtud nagi näidisel on üheksa detaili ööpäevas. Väikestele tellimustele sobib küll aga masstoodangu puhul on mõistlik partnerite abil ostuteenuse võimalust kasutada. Seega tootmismaht suureneb 50 – 100 tk ööpäevas ja müügihind on sellisel juhul oluliselt (kaks – neli korda, olenevalt kogusest) odavam, mis on suurele kliendile huvi tekitab. Planeeritud firma kasum on 30 000 eurot aastas ning see on prognoositav alates teisest firma tegevuse aastast. Suurema kasumi teenimiseks, peab juba töölisi tööle võtma, kuid seda autoril plaanis ei ole. Kui firma aastane kasum jääb 30 000 euro piiril, see vastab ootusele ja viieaastasele plaanile. Stabiilset arengut toetab põhiliste huvigruppide vajadused, kulude vähendamine ning tehnoloogiate areng. Jätkusuutlik ettevõte investeerib turunduse strateegiasse (reklaam), tehnilise arengusse ning personali pädevusse. Tehtud prognooside pärast firma suudab kasumit teenida rahaga säästlikult ümber käimas, seega ta on autori arvamusel jätkusuutlik. Missugused teenused, mis hinnaga pakkuda? Teenuste valik peab olema lai. Ei tohiks piirduda vaid autodetailide tootmisega. Tellimuse võttes, peab lähtuma oma oskustest ning pädevusest. Näiteks ei saa niisama hoone projekteerida aga lihtsamaid asju nagu kodus kasutatavaid esemeid – tolmuimeja toru pikendust või mähkimislaua konksu, saab. Inimestele peab sellist teenust pakkuda mida nad vajavad. Tihtipeale on inimestel erinevad asjad kasutusel, mis on mingisugusel põhjusel katki läinud. Varuosasid enam müügis ei ole aga kasutamine on väga vajalik. Näiteks prill - laua plastikust kinnitus. Uus komplekt maksab 30 eurot, varuosa – 10 eurot mida on vähemalt kolm korda vähem. Mis tehnoloogiad, mis materjalid kasutusse võtta? Esimesel etapil on kasutusse võetav FDM tehnoloogia ning CNC freesimine ostuteenuste abil. Teisel – SLA ja SLS tehnoloogia. Need on parema resolutsiooniga, täpsusega, pinnaga, läbilaskevõimega, komplekse kujundiga. Samas materjalid on kaks – kolm korda kallimad ja tööprotsess on keerulisem. Seega kliendile saab parema kvaliteediga teenust pakkuda. Loomulikult, et teenuse hind siinkohal muutub ka. Kliendile on lai valik – kas odavama hinnaga keskmise kvaliteediga või kõrgema hinnaga teisel tasemel kvaliteet. Mida on ettevõtte asutamiseks tarvis? Kõigepealt soov ja kapital mida saab ka liisingu abil saada. Omakapitalist ettevõtte rajamisega seotud kulud lähevad maksmisele (osakapital, riigilõiv j, n, e). Samuti ka mõned seadmed ning materjalid, mis edaspidi ostetakse saadud tulust. Väga olulised on haridus, pädevus, oskused, tehniline taip ja ettevõtluse alused. Alati saab täienduskoolitust läbida, et püstitatud eesmärke kiiremini saavutada. Üldiselt investeerimist peab alustama endasse. See on kõige kindlam tulemus lähitulevikus. 48 Arvutuslik projekti tasuvus on üldjuhul hea. Hetkeseisuga autor planeerib keskenduda kõigepealt projekteerimisele. Siin on kaks põhjust. Esimene – majanduslik olukord seoses koroonaviiruse levikuga ehk mitte keegi ei oska ette näha mida meid ootab homme, palju kliente on j, n, e. Teine põhjus – üle maailma äri tegemine. Kui teisest riigist kliendil on projekteeritud 3D mudel käes, ta võib ise pöörduda lähedal oleva firmasse, et prinditud detaili kiiremini kätte saada. Täisteenuse korral on alati postiteenused kättesaadaval. Siin on teenuste lai valik – kas täisteenus või ainult projekteerimine. Sellele ka vastav hinnapakkumine. Enne kliendile valmismudeli saatmist, peab prototüübi välja printida, et mõõtmete sobivust kontrollida. Seda saab käes oleva seadmete abil teha. Kui majanduslik olukord hakkab stabiliseeruma on lõputöö põhjal teenusega võimalik turule tulla.

Abstract [en]

During the writing of the graduation thesis Cost – Effectiveness Analysis of Car Parts Design Company, the author has participated in the Autodesk Inventor Basic course and Autodesk Inventor strength calculation training. Acquired a 3D printer and performed many printing tests. Including software research and configuration. Designed many sketch projects. A lot of new information has been collected for founding a company as well as for design, 3D printing, materials and technologies. The researched car manufacturers' accessories offers on the Estonian car market are based on new models as well as old cars and a comparison made on the basis of collected data. From there, it became clear in which direction to move, towards the production of plastic details for the interior. Compared 3D printing technologies and selected one of them that is most suitable for the first year of operation of the company - FDM production technology. An overview of plastic processing companies and their comparison was made. The price increase of the author's production has been studied and selected with the help of calculations. The calculations show the electricity consumption prices of the equipment. Based on the tables and calculations made during the business plan, information on the company's profitability has been collected. A survey of the demand for the service was conducted in Estonian car forums, where useful information came from. Set up a marketing strategy, researched advertising selection and prices. Performed swot analysis and financing study based on cash flow and sales forecast. During the design process, specific materials and equipment were selected for use in the first phase. The designed and manufactured parts are physically tested. The match was accurate. The cost and sales price of the products have been examined using calculations. How profitable and sustainable is this company? It turned out that the company’s strategy only works if there are enough customers. At the same time, in order to make a definite profit in the long run, a lot of additional investments must be made. FDM printing technology is of lower quality than SLA or SLS. Post – processing partially solves the problem, but it all takes additional resources in terms of time and money. However, the production of some parts is not feasible at all with this technology. In order to get a better result, the company must purchase more high quality industry – oriented FDM printer is from 2000 euros, SLA – 3500 euros and SLS – over 10 000 euros. Several of them are 50 definitely needed, but can only be invested in the flow of orders starts to grow in a geometric progression. Looking at the projected profit, such an increase is feasible. Note that FDM printing technology is not suitable for mass production. In the best case, by buying 3 printers at a time, the high quality production capacity is 9 pieces per day. It is suitable for small orders, but in the case of mass production, it is reasonable to use the possibility of purchasing services from the partners. Thus, the production volume increases by 50 – 100 pieces per day and sales price in this case is significantly (2 – 4 times, depending on the quantity) cheaper, which is on interest to a large customer. The planned profit of the company is 30,000 euros per year and it is expected from the second year of the company's operation. In order to make more profit, workers must already be hired, but the author does not plan to do so. If the company's annual profit remains at 30,000 euros, it is in line with expectations and a five-year plan. Stable development is supported by the needs of key stakeholders, cost reduction and technological development. A sustainable company invests in marketing strategy (advertising), technical development and staff competence. Due to the forecasts made, the company is able to make a profit by making money, so in the author's opinion it is sustainable. What services at what price to offer? The range of services must be wide, It should not be limited to the production of car parts. When taking an order, you must be guided by your skills and competence. For example, the same building cannot be designed with simpler things like objects used at home – a vacuum cleaner tube extension or a changing table hook, you can. People need to be provided with the kind of service they need. Often we have different things in use that are broken for some reason. Spare parts are no longer for sale, but use is very necessary. For example – toilet seat. A new set costs 30 euros, a spare part – 10 euros, which is at least three times less. What technologies, what materials to use? In the first stage, FDM technology and CNC milling using purchasing services will be introduced. In the second - SLA and SLS technology. They have better resolution, accuracy, surface, throughput, complex shape. However, materials are two to three times more expensive and the work process is more complicated. Thus, a better quality service can be provided to the customer. Of course, the price of the service here also changes. Again, a wide selection - either a cheaper price of medium quality or a higher price of another level of quality. What do you need to start a business? First of all, the desire and equity capital that can also be obtained through bank credit. Expenses related to the establishment of an equity company will be paid (share capital, state fee and so on). Also some equipment and materials that will be purchased from the proceeds. Education, competence, skills, technical knowledge and business fundamentals are very 51 important. In – service training can always be completed in order to achieve the set goal faster. In general, you have to start investing in yourself. This is the surest result in the near future. The calculated profitability of the project is generally good. The current author plans to focus on design first. There are two reasons for this. The first is the economic situation regarding the spread of the coronavirus covid – 19, because no one can predict what awaits us tomorrow, how many customers we have and so on. Another reason - doing business around the world. If the customer has a designed 3D model in his hand, he can contact a nearby company to get the printed part faster. Postal services are always available if you request a full service. Here is a wide range of services - either full service or partial. However, before sending the finished model to the customer, the prototype should be printed out to check the fit of the dimensions. This can be done with this Creality Ender 3 device. If the economic situation begins to stabilize, based on the graduation thesis service may enter the market.

Item Type: thesis
Advisor: Inna Gorislavskaja
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Georgy Savvin
Date Deposited: 05 Jun 2020 11:08
Last Modified: 05 Jun 2020 11:08
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5279

Actions (login required)

View Item View Item