Töökorralduse parendamine Farmi Piimatööstuse näitel

Nigul, Raili (2020) Töökorralduse parendamine Farmi Piimatööstuse näitel. [thesis] [en] Improving Work Organization on the Example of the Farmi Piimatööstus Ltd.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (819kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (72kB)

Abstract

Käesolev lõputöö keskendus nelja tootmismeistri töökorralduse parendamisele Farmi Piimatööstuses. Töö põhifookuses oli meistrite tööpäevade kaardistamine, leidmaks kõige ajamahukamad ülesanded kontoris ja nendele kuluvat aega vähendada ning tõsta tootmises viibimise ja selle jälgimise aega. Lõputööga käigus lahendatavaks probleemiks oli meistrite ajapuudus. See tulenes sisestamist vajavate andmete suurest hulgast, millele kulus suurem osa tööpäevast. Meistrid, kes oleksid pidanud tegelema tootmisega ja osalema selles protsessis rohkem, ei saanud seda teha, sest aega ei jätkunud. Autori ülesandeks oli vaadelda tööpäevi ja need kaardistada ning tulemusi analüüsides leida igale ülesandele kuluv aega ja kõige ajarohkemate kohustuste hulka kontoris vähendada. Eesmärgiks oli tõsta toomises ringkäikude ja kontrollide tegemise aega ning suurendada üldist tootmise jälgimist, olles ise kontoris või koosolekul. Meistritega läbiviidud individuaalsetest intervjuudest enne parendamiste läbiviimist selgus, tegemist on oma tööga rahulolevate ja motiveeritud töötajatega. Oma tööjuures soovisid nad muuta vaid tööpäevade pikkust. Kõige ajakulukamate ja keerulisemate ülesannetena nimetati andmete sisestamine, Kreeka jogurti valmistamine ning töögraafikute koostamine. Parendusprotsessidena viidi esmalt läbi palgatõusud, et lisandunud tööülesannetega koos tõsta meistrite motivatsiooni, nende tegemiseks. Lisaks suurendati kaasamist ning osatähtsust tootmise juhtimises, otsuste tegemises ja planeerimises, et näidata nende arvamuse vajalikkust. Värvati tööle andmesisestaja, et vähendada AX programmi andemete kandmisele kuluvat aega, mis varem võttis enda alla suurema osa päevast. Tootmise jälgimise suurendamiseks on kasutusele võetud kaamerad ja GlobalReaderi programm, et võimaldada kontrolli kontoris või mujal tootmisest eemal olles. Tööpäevade kaardistamisest selgub, et tootmises veedetud aeg ei muutunud väga palju. Algselt veetis meister hommikuses vahetuses tootmises päevasest ajakulust 29% ning pärast 26%. See tähendab, et tootmises veedetav aeg veidi vähenes, miks see nii oli, autor täpselt ei tea, üheks võimalikuks mõjutajaks võis olla Kreeka jogurti tootmise vähenemine ja seeläbi tootmises viibimise aja langus. Õhtuses vahetuses suudeti tootmises kuluvat aega tõsta 10%. Muutust võis põhjustada kontrollringkäikude tihedam tegemine. Eesmärk, milleks oli andmete sisestamise vähendamine, sai täidetud. Hommikuses vahetuses oli see ajakulu algselt 37% ning pärast 14%. Õhtusel meistril kulus aga esmalt 20% tööajast ja pärast parendusi vaid 5%. Aja jooksul see protsent tõenäoliselt väheneb veelgi, sest praegu on andmesisestajal õppeperiood ja ta ei tööta täiskoormusel ning vajab vahel meistrite abi, aga tema tööülesanded ja koormus edaspidi tõusevad ning seeläbi meistrite oma väheneb. Tootmise jälgimine ja kontroll läbi kaamerate ja GlobalReaderi programmi tõusis tänu andmete sisestamise aja vähenemine. Läbi nende jälgitakse masinate töötamist, seisakute aegu ja põhjusi ning masinate tootlikkust. Nende kasutamisele võtmine näitab, et meistrid said tootmisega kursis olemiseks aega juurde, mis omakorda kinnitab eesmärgi saavutamist. Palgatõus on kaasa toonud ka vastutuse suurenemise, juurde on meistrite ülesandeks tulnud hügieenilehtede igapäevane täitmine ja selle jaoks ka hügieeniringkäikude tegemine toomises, mille ajakulu tõusu hommikuses vahetuse, näitas ka ajakulu kaardistamine. Töökorralduse parendamine ja töö ajakulu kaardistamine aitab hästi välja tuua ülesanded, mille tegemisele kulub liiga palju aega ning samuti aitab see näha neid, mis on jäänud tahaplaanile ning vajaks rohkem kontrolli ja tähelepanu. Pärast parendusi saavad meistrid tegeleda rohkem tootmisega, mis ongi nende töö peamine eesmärk. Just seda aitaski käesolev töö Farmi Piimatööstuses saavutada ja rakendatud parendusi on võimalik kasutada igas ettevõttes kus esineb sarnaseid probleeme või mis soovib lihtsalt töökorraldust paremaks muuta. Tuginedes suurele andmesidestamise hulgale Farmi Piimatööstuses, oleks autoripoolne ettepanek võtta tootmises kasutusele skännerid, mis aitaksid lihtsustada tööd ja jälgida toodete liikumist igas etapis. Tulevikus soovib autor veelkord protsesside ja ajakulu kaardistuse läbi viia, et näha, kas pikemas perspektiivis parenduste mõju ja väärtus kasvab ning tekib võimalus lühendada meistrite tööpäevade pikkust.

Abstract [en]

This thesis focused on improving the work organization of four production masters in Farmi Piimatööstus. The aim of final thesis was to map the working days of the masters in order to find the most time-consuming tasks in the office and to reduce the time spent on them, and to increase the time spent in production and monitoring it. The problem to be solved during the thesis was the lack of time for the masters. This was due to the large amount of data to be entered, which took up most of the working day. The masters, who would have had to engage in production and participate in this process more, could not do so because there was no time. The author's task was to look at working days and map them, and by analyzing the results, to find the time required for each task and to reduce the amount of the most time-consuming responsibilities in the office. The aim was to increase the time spent on production tours and inspections and to increase the overall monitoring of production, whether in the office or in a meeting. The individual interviews conducted with the masters before the improvements revealed that they are satisfied and motivated employees. In their work, they only wanted to change the length of working days. The most time-consuming and complicated tasks in their opinion are work schedules ang making Greek yogurt As improvement processes, salary increases were first carried out in order to increase the motivation of masters to do them together with the additional work tasks. In addition, involvement in production management, decision-making and planning were increased to demonstrate the need for their opinion. A data linker was hired to reduce the time it took to enter AX program data, which used to take up most of the day. To increase production monitoring, cameras and the GlobalReader program have been introduced to enable control in the office or somewhere else. The mapping of working days shows that the time spent in production did not change drastically. Initially, the master spent 29% of the daily time in production in the morning shift and then 26%. This means that the time spent in production decreased slightly, why this was the case, the author does not know exactly, one of the possible factors could be the decrease in the production of Greek yoghurt and thus the decrease in the time spent in production. In the evening shift, the time spent in production was increased by 10%. The change may have been caused by more frequent inspections. The goal of reducing data entry was met. In the morning, this time was initially 37% and after 14%. However, the evening master spent first 20% of his working time and after improvements only 5%. Over time, this percentage is likely to decrease further, as the data linker is currently in training and does not work full time and sometimes needs the help of masters, but his tasks and workload will increase in the future and thus the masters' will decrease. Production monitoring and control through cameras and the GlobalReader program increased due to reduced data entry time. Through them, the operation of the machines, the times and causes of downtimes and the productivity of the machines are monitored. Their introduction shows that the masters gained more time to keep up with the production, which in turn confirms the achievement of the goal. The increase in salaries has also led to an increase in responsibility, and the masters have been tasked with filling in the daily hygiene sheets and, for this purpose, making hygiene rounds in the production, the increase in time spent in the morning was shown by time mapping. Improving work organization and time mapping helps to identify tasks that take too long to complete, as well as to see those that are left behind and need more control and attention. After the improvements, the masters can engage in more production, which is the main goal of their work. This is exactly what this work helped to achieve in Farmi Piimatööstus, and the implemented improvements can be used in any company where there are similar problems or which simply wants to improve the work organization. Based on the large amount of data communication in Farmi Piimatööstus, the author's proposal would be to use scanners in production, which would help to simplify the work and monitor the movement of products at each stage. In the future, the author wants to carry out a process and time mapping once again to see if the impact and value of improvements will increase in the long run and to see if there will be an opportunity to shorten the length of working days of masters.

Item Type: thesis
Advisor: Anneli Reinok
Subjects: Economy and Management > Process Modelling
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Raili Nigul
Date Deposited: 12 Jun 2020 12:57
Last Modified: 12 Jun 2020 12:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5237

Actions (login required)

View Item View Item