Protsesside kaardistamine Stora Enso Eesti AS Näpi saeveski näitel

Helm, Maarja (2020) Protsesside kaardistamine Stora Enso Eesti AS Näpi saeveski näitel. [thesis] [en] Process Mapping on the Example of Stora Enso Eesti AS Näpi Sawmill.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (77kB)

Abstract

Lõputöö teemaks oli „Protsesside kaardistamine Stora Enso Eesti AS Näpi saeveski näitel“. Lõputöö eesmärgiks oli Näpi saeveski tootmisprotsesside kaardistamine ning tootmisprotsessides esinevate kitsaskohtade väljaselgitamine, pakkuda välja omapoolseid parendusettepanekuid. Autori poolt püstitatud uurimisküsimused aitasid jõuda töö eesmärgini. Esimeses peatükis kirjutatud teooria, andmed ettevõtte andmebaasidest ning dokumentatsioonidest, struktureerimata intervjuu ning vaatluse tulemusena teostatud tootmisprotsesside kitsaskohtade analüüs aitasid vastata uurimisküsimustele. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks tuli autoril teostada tootmisprotsesside vaatlus ning kaardistamine, mis selgitab välja protsessides esinevad kitsaskohad ning toetudes neile saab autor pakkuda välja omapoolseid parendusettepanekuid. Esimeseks kitsaskohaks, mis autor vaatluse käigus leidis, oli see, et höövelliinide pakilammutuse osakonnas ei toimunud tooriku kvaliteedi kontrolli. Samuti puudus vastav juhend, kuidas peaks toimuma tooriku kontroll, selle registreerimine ning millised on tegevused kui toorik ei vasta nõuetele. Probleemne toorik tuleb liinil alles hiljem välja ning selle liinilt maha võtmine tekitab ettevõttele lisakulutusi, ajakadu ning liini efektiivsus langeb. Antud kitsaskoha eemaldamiseks pakkus autor välja koostada juhend tooriku kontrollmõõtmiseks. Kontrollida tuleb liinile toodud paki sildilt tooriku vastavust etteantud spetsifikatsioonile (paki number, mõõdud, puuliik) ning hindama visuaalselt paki vastavust etteantud kvaliteedinõuetele. Tooriku kontrollmõõtmise andmed tuleb kanda vastavasse tabelisse. Autor on antud töö raames koostanud tooriku kontrollmõõtmise juhendi ning vastava tabeli, kuhu tuleb kontrollmõõtmise andmed kirjutada, mis on välja toodud lisades 1 ja 2. Teiseks probleemseks kohaks oli toodangu kvaliteedi kontroll. Stora Enso Eesti AS Näpi saeveskis tekkis tihti olukord, kus ei teatud, miks mingisuguse toote praagi protsent väga kõrge on. Autor pakkus välja rakendada prakeeritavate toodete osakaalu jälgimist. Autori idee oli panna töökäsku kirja plaanitav maksimaalne B kvaliteedi protsent ning seadistada tootmises olevad ekraanid nii, et oleks tegeliku B kvaliteedi protsendi kõrval näha ka plaanitavat/ennustavat B kvaliteedi protsenti. Operaatoril on kohustus jälgida ennustavat/plaanitavat B kvaliteedi protsenti ning teavitada kvaliteedispetsialisti kui B kvaliteedi protsent on suurem töökäsus näidatud plaanitavast maksimaalsest B kvaliteedi protsendist. Kolmandaks kitsaskohaks leidis autor, et protsessiohje protseduuri ei ole hiljuti üle vaadatud ning seal võib olla erinevusi reaalsete tegevuste ja teiste juhenditega võrreldes ning protsesside voodiagrammid ei ole tootmistöölistele kättesaadavad. Antud kitsaskoha eemaldamiseks kaardistas autor höövelliinide ja värvimise osakonna uuesti, mis on välja toodud lisade 3 kuni 10. Kaardistatud protsessid lisati Näpi saeveski Sharepointi lehele, mille autor oli loonud. Autor lõi Sharepointi eraldi Näpi saeveski lehe, kuhu ta andis läbi meiliaadresside ligipääsu tootmistöölistele. Näpi saeveski Sharepointi lehele koostati igale osakonnale vastav koht. Vastavale osakonnale klikkides, näeb tootmistöötaja tema osakonnas kasutatavaid juhendeid ning vorme. Kokkuvõttes suudab ettevõtte tänu tooriku kontrollmõõtmisele, prakeeritavate toodete osakaalu jälgimisele ning uuesti kaardistatud protsessidele luua sujuvama ning efektiivsema tööprotsessi ning toota kvaliteetsemat toodangut. Ettevõte kulutab vähem ressursse tootmisprotsesside toimimiseks ning seeläbi muutub tootmisprotsess efektiivsemaks. Lõputöö täitis autori hinnangul oma eesmärgi, kuna välja pakutud parendusettepanekud tootmisprotsesside efektiivistamiseks on ettevõtte jaoks teostatavad ning põhjendatud. Ettepanekutest saadav kasu on arvestatava väärtusega ning ettevõtte ei pea ettepanekute elluviimiseks tegema suuri investeeringuid.

Abstract [en]

Process mapping on the example of Stora Enso Eesti AS Näpi sawmill The aim of this dissertation is to map the production processes of the Näpi sawmill, identify bottlenecks in the production process and offering suggestions for improvement. The research questions raised by the author help to reach the goal of the work. Theory written in the first chapter, data from the company's databases and documentatries, the analysis of unstructured interviews and the bottlenecks in the production processes carried out as a result of the survey, helped to answer the research questions. In order to achieve the goal of the study, the author carried out an observation and mapping of production processes, which identifies the bottlenecks in the processes and, based on them, the author can propose her own suggestions for improvement. The first bottleneck that the author found during the observation are that there was no raw material quality control measures in the planing line packaging department. There was also a lack of guidance on how the raw material should be checked, registered, or what activities are required if raw material do not meet the requirements. The problematic raw material only comes out later on in the line, and taking it off the line creates additional costs for the company, resulting in time loss and decreased efficiency. To remove this bottleneck, the author proposed a guide to the raw material control measurement. The integrity of the raw material (batch number, measures, tree type) must be checked from the label of the package supplied to the line and the conformity of the package with the specified quality requirements must be visually assessed. The raw material control measurement data shall be entered in the corresponding table. In the framework of this work, the author has prepared a guide for the raw material control measurement and a corresponding table in which the control measurement data must be written, as set out in appendices 1 and 2. Production quality control has been identified as an additional bottleneck area. There is often no indication of why the percentage of scrap of any product is very high at the Stora Enso Eesti AS Näpi Sawmill. The author proposes to implement monitoring of the proportion of scrap products. By implemented a recording procedure whereby a job order is written down with a planned maximum B quality percentage, supported by production screens so that a planned/predictive B quality percentage can be seen alongside the actual B quality percentage, better monitoring can be established. The operator has an obligation to monitor the predicted/planned B quality percentage and to inform the quality specialist if the B quality percentage is higher than the maximum B quality percentage indicated in the work order. As the third bottleneck, process control procedures are not reviewed regularly. In addition, there are differences between real activities and other manuals, and process part flow diagrams are not available to production workers. To remove this bottleneck, the author mapped the planing lines and painting department again, which is outlined appendices 3 to 10. The mapped processes were added to the Sharepoint of Näpi Sawmill, which was created by the author. The author created a separate Näpi Sawmill page in Sharepoint, where she gave access to manufacturing workers through e-mail addresses. A site was created for each department on the SharePoint page of the Näpi Sawmill. By clicking on the relevant department, the production worker will see the manuals and forms used in his department. The company will be able to create a smoother, more efficient working process and produce higher quality products as a result of the measurement, monitoring, re-mapping processes detailed herein. The company will spend less resources to operate the production processes and thus the production process becomes more efficient. According to the author, the thesis fulfilled its purpose, because the proposed improvement proposals to improve the efficiency of production processes are justified and feasible for the company. The benefits of the proposals are of considerable value and the company does not have to make large investment to implement the proposals.

Item Type: thesis
Advisor: Lea Murumaa
Subjects: Economy and Management > Process Modelling
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Maarja Helm
Date Deposited: 12 Jun 2020 12:49
Last Modified: 12 Jun 2020 12:49
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5228

Actions (login required)

View Item View Item