Pooltoodete planeerimine ABB AS Komplektalajaama tehase näitel

Süld, Janar (2020) Pooltoodete planeerimine ABB AS Komplektalajaama tehase näitel. [thesis] [en] Planning of Semi-Finished Products on the Example of ABB AS Compact Secondary Substations Factory.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (79kB)

Abstract

Lõputöö on teostatud ABB AS Komplektalajaama tehase näitel, mille käigus analüüsiti ühe kliendi 2019. aastal toodetud alajaamadele planeeritud töötunde ja tarnekindlust mõjutanud tegureid. Autori püstitatud eesmärk oli analüüsida ja leida lahendusi tootmise efektiivsemaks planeerimiseks, et hoida klientidele soovitud tarnekuupäeva. Analüüsi tulemusena selgus asjaolu, et tööetappide teostamiseks määratud normtunnid erinevate alajaamade lõikes ei pea paika. LVS-i tootmine on muutunud efektiivsemaks ja selletõttu on tegelikud töötunnid ka väiksemad. Kahel alajaamal E ja F oli analüüsi käigus töötunnid küll kõrgemad, mis võib olla põhjustatud madalast valimi arvust ja perioodil, kus uusi töötajaid koolitati. Kaablite tootmine oli eelmine aasta stabiilne ja püstitatud töötunnid pidasid paika. Tulemust on mõjutanud asjaolu, et antud osakonnas on töötajad suurema kogemusega, sest töötajate voolavus on väike. Materjalide puudujääk oli minimaalne ja sellest tulenevaid seisakuid praktiliselt ei esinenud. 2019. aastal oli tarnekindlus mõjutatud teguritest, mida ei suudetud õigeaegselt teostada. Kõige rohkem kannatasid tellimused, kus disaini muudatus oli valesti planeeritud ja ei arvestatud ka tellimuste kõrgenenud mahuga. Tootmise ülekoormus oli põhjustatud tellimuste kiirest kasvust ja suuremast nõudlusest GRP alajaamade järgi, mille tootmine on raskem ja nõuab rohkem ressurssi. Materjalide poolest jäid hiljaks tellimused, mis olid seotud vundamendi tarne hilinemisega ja praak materjalide esinemisega tootmises. Eelnevalt mainitud tegurid olid otseselt seotud tarnijatega ja neid võib kategoriseerida kui mitte meist sõltuv hilinemine. Kõikidele välja toodud põhjustele teostati osakonna siseselt juurpõhjuste analüüs, mille tulemusena leiti parendusettepanekud protsessi muutmiseks. Seoses suurenenud GRP tellimuste mahuga, milletõttu on liinid rohkem koormatud, tuleb leida lahendusi nii efektiivsemaks planeerimiseks, kui ka koostöö osakondade vaheliselt. Siit järgnevad etapid on normtundide muutmine vastavalt analüüsitud tulemustele, et tootmise planeerimine oleks täpsem ja tööetapid efektiivselt koormatud. Infovahetuse parendamiseks on eesmärk luua digitaalne süsteem, kus reaalajas tootmisprotsessi jälgida. Selle tulemusena osakondade vaheline koostöö suureneb tagades tootmisprotsessis seisakute tuvastamise ja kiire infoliikumise kõikide osapoolte vahel. Protsessis tekkinud seisakud mõjutavad tarnekindlust olulisel määral.

Abstract [en]

Thesis has been carried out on the example of the ABB AS Compact Secondary Substations factory. which analysed the factors affecting planned hours and on-time delivery produced for one customer in 2019. The aim set by the author was to analyse and find solutions for more efficient production planning in order to keep the delivery date desired for customers. As a result of the analysis, it was found that the standard hours assigned to perform the working stages by different substations were not correct. The production of LVS has become more efficient and, as a result, the actual working hours are also lower. Two substations E and F had higher working hours durning the analysis, which may be due to the low number of samples and the periood in which the new workers were trained. Cable production was stable last year and the established working hours held steady. The result has been influenced by the fact that in this department the workers are more experienced because the worker’s flow is low. The shortage of materials was minimal and the resulting outage was virtually non-exsistent. In 2019, on-time delivery was affected by factors that could not be carried out on time. The orderes that suffered the most where the ones where the design change was incorrectly planned and also did not take into account the increased volume of orders. The overload in production was caused by the fast growth in ordres and increased demand by GRP substations whose production is more difficult and requires more resources. By material issuses there were delay of the foundation delivery and defective materials in production. The factors mentioned before were directly related to suppliers and could be categorised as not a delay dependent on us. An analysis was carried out within the department for all of the reasons, resulting in improvement proposals to modify the process. On time delivery is important for all orders and the fact that all orders are equal. Due to the increased volume of GRP orders, which makes the lines more loaded, solutions need to be found both for more efficient planning and for cooperation between departments. The next steps are to change the normal hours according to the results analysed so that production planning is more accurate and the work stages are effectively loaded. To improve information exchange, the aim is to create a digital system where real-time production processes are monitored. Delays in the process have a significant impact on on-time delivery. As a result, cooperation between departments will increase by ensuring that outage detection and fast flow of information between all parties in the production process.

Item Type: thesis
Advisor: Lea Murumaa
Subjects: Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Janar Süld
Date Deposited: 04 Jun 2020 11:10
Last Modified: 04 Jun 2020 11:10
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5213

Actions (login required)

View Item View Item