Väärtusahela kaardistamine ettevõtte AS Harju Elekter Elektrotehnika näitel

Saar, Gerda (2020) Väärtusahela kaardistamine ettevõtte AS Harju Elekter Elektrotehnika näitel. [thesis] [en] Value Stream Mapping on the Example of AS Harju Elekter Elektrotehnika.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (851kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (76kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli Lean-juhtimise meetodite abil välja selgitada AS Harju Elekter Elektrotehnika alajaamade tootmisüksuses enim levinuimad raiskamistüübid, analüüsida nende põhjuseid ja teha parendusettepanekuid nende vältimiseks. Selleks, et tagada võimalikult täpset tarneaega, tuleb ettevõtetel üle vaadata oma protsesside korraldus. Kas kõik protsessid toimivad nii hästi ja efektiivselt kui võimalik. Kui leidub selliseid protsessiosi või tegevusi, mistõttu tarneajad ei vasta kliendi ootustele ja nõuetele, siis tuleb hakata tegelema nende juurpõhjustega. Kõigepealt on oluline on leida üles need parendamist vajavad protsessiosad, mille puhul on võimalik tulemusi saavutada vähima ressursi abil. Seejärel muuta need efektiivsemaks ja siis alles hakata suuremate protsessi väljakutsetega tegelema. Üheks populaarseimaks viisiks, kuidas tootmisprotsesse parendada ja efektiivsemaks muuta, on kasutada Lean-juhtimise meetodeid, mis viimastel aastatel järjest enam üle maailma populaarsust on kogunud. Lean-juhtimise meetodite abil on võimalik ettevõtetel oma tulemuslikkust tõsta ja seeläbi saavutada veelgi tugevama konkurentsieelise teiste organisatsioonide ees. Antud juhtimise peamiseks eesmärgiks on pakkuda klientidele maksimaalset väärtust, samal ajal minimeerides kõiki võimalikke raiskamisi. Meetodi põhimõtteks on aga leida üles kõik need protsessid ja tegevused, mis väärtust ei lisa ja muuta need võimalikult efektiivseks ja kulusäästlikuks. Kõik need ettevõtted, kes soovivad klientidele maksimaalset väätust pakkuda, peavad keskenduma just võtmeprotsessidele. Sellised ettevõtted ongi edukad, kus toetatakse Lean-juhtimise põhimõtete rakendamist. AS Harju Elekter Elektrotehnika on osa Harju Elekter kontsernist, mille põhitegevuseks on tootmine ning kinnisvara ja muud segmenteerimata tegevused. Enam, kui 50-aastase ajalooga kontsern on kasvanud olulise mõjuga ettevõtteks Eestis, Leedus, Soomes ja Rootsis. Rahvusvahelisel turul konkurentsis püsimise ja kasvamise eelduseks on jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimine. Jätkusuutlikkus ning aus ja eetiline äritegevus on saanud üha olulisemateks koostööfaktoriteks Kontserni huvigruppidele, mistõttu peetakse oluliseks juhinduda igapäevatöös just äritegevuses ausa ja läbipaistva ärikultuuri põhimõtetest. Selleks, et püstitatud uurimisküsimustele vastuseid leida, kasutas autor nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset uurimismeetodit. Kvalitatiivse uurimismeetod hõlmas endas vaatlust. Vaatlus seisnes alajaamade tootmisprotsessi jälgimist, kus märgiti ära kõikide protsessisammude tegemiseks kulunud aeg, misjärel analüüsiti põhjalikult raiskamisest tekkinud põhjuseid. Kvantitatiivse meetodiga analüüsiti juba olemasolevaid protsesse ning mõõdetud andmeid, mis võimaldas teha järeldusi. Töös leidis väga suurt tähelepanu Lean-juhtimise meetodid ja tööriistad, mida tutvustati töö teoreetilises osas ning empiirilises osas kasutati neid suurimate kitsaskohtade analüüsimiseks ja parendusettepanekute tegemisel.

Abstract [en]

The purpose of this thesis was to identify, using Lean-management techniques, the most common types of waste in the production unit of AS Harju Elekter Elektrotehnika, analyze their main causes and make improvement proposements to avoid them. In order to ensure the best possible delivery time, companies need to review the organization of their processes. Whether all processes work as well and efficiently as possible. If there are any such kind of process parts or activities, why the delivery times do not meet the customer’s expectations and requirements, then you must deal with the root causes. First, it is important to find those parts of the process that need improvement and where the results can be achieved by using the least resource. Then make them more effective and after that start to deal with the challenges of the larger process. One of the most popular ways to improve and make production processes more efficient is to use Lean management methods, which have increasingly gained popularity worldwide over the past few years. Lean management methods can help companies to increase their performance and thereby achieve even stronger competitive advantage over other organizations. The main purpose of this management is to provide customer with a maximum value while minimizing all possible waste. However, the principle of the method is to find all processes and activities that do not add value and make them as efficient and cost-effective as possible. Every company that wants to offer offer maximum value to their customers need to focus on key processes. These kinds of companies support the implementation of Lean management principles. AS Harju Elekter Elektrotehnika is part of the Harju Elekter group, whose main activity is production and real estate and other non-segmented activities. The group with more than 50 years of history has grown into a company that has a significant influence in Estonia, Lithuania, Finland and Sweden. In order to stay and grow in the international market it is important to follow to principles of sustainability. Sustainability, as well as honest and ethical business activity have become increasingly important collaborative factors for the group’s stakeholders, which is why it is considered essential to align their everyday work with the principles of fair and transparent business culture. In order to find answers to the questions raised, the author used both qualitative and quantitative research methods. The qualitative research method consisted of an observation. The observation consisted of monitoring the process of substation production, indicating the time taken to complete all the steps of the process, after which the causes of the waste were thoroughly analyzed. The quantitative method analyzed the data that was already existing and measured, allowing to make conclusions. The work was very much focused on the Lean management methods and tools that were presented in the theoretical part of the work and in the empirical part they were used to analyze the biggest bottlenecks and to make improvement proposals.

Item Type: thesis
Advisor: Lea Murumaa
Subjects: Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Gerda Saar
Date Deposited: 04 Jun 2020 11:22
Last Modified: 04 Jun 2020 11:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5191

Actions (login required)

View Item View Item