Toornahkade kokkuostu ja parkimisteenuse kontseptsiooni loomine Õngu Maheveis OÜ näitel

Suvi, Kleiri Liisa (2020) Toornahkade kokkuostu ja parkimisteenuse kontseptsiooni loomine Õngu Maheveis OÜ näitel. [thesis] [en] Creating a concept for purchasing raw hides and tanning services based on the example of Õngu Maheveis OÜ.

[thumbnail of 2020_Suvi_Kleiri_Liisa_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 13 May 2025.

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö „Toornahkade kokkuostu ja parkimisteenuse kontseptsiooni loomine Õngu Maheveis OÜ näitel“ eesmärk oli koostada toornahkade kokkuostu ja parkimisteenuse kontseptsioon toetudes turu-uuringu tulemustele. Teenuse sihtturg on Hiiumaa ning sihtrühmadeks on Hiiumaa loomakasvatajad, jahimehed ja seal asuv tapamaja. Hiiumaa loomakasvatajad kasvatavad lihaveiseid, lambaid, kitsi, piimaveiseid ja hobuseid. Hiiumaa jahimehed kütivad nii suurulukeid kui ka väikeulukeid, kelleks võivad olla põdrad, metskitsed, punahirved, metssead, kährikud, nugised, rebased ja koprad. Esimene peatükk koosneb teoreetilisest osast, milles töö autor käsitles teenuse olemust ja kontseptsiooni loomist; turu-uuringu olemust ja selle olulisust teenuse kontseptsiooni loomisel ning uurimismetoodikat. Töö teises peatükis keskenduti toornahkade kokkuostu ja parkimisteenuse kontseptsiooni loomisele. Kõigepealt tutvustati ettevõtet ning pakutava teenuse tagamaid. Seejärel kirjeldati kõiki sihtrühmi eraldi. Autor koostas läbi turu-uuringu, kogus andmeid ning analüüsis tulemusi. Tulemusi analüüsiti sihtrühmade kaupa. Turu-uuringu tulemuste põhjal koostas autor pakutavatele teenustele väärtuspakkumise ning disainis pakutavate teenuste protsessid lähtuvalt sihtrühmadest. Viimasena tegi autor ettepanekud teenuse kontseptsiooni loomiseks. Teenuse kontseptsioon koosneb turu-uuringule tuginedes tehtud väärtuspakkumisest ning protsesside disainist. Töö eesmärgi saavutamiseks viidi läbi turu-uuring. Läbi viidud turu-uuringuga tehti selgeks sihtrühma soovid, vajadused ja probleemid ning saadi ülevaade turu hetke olukorrast. Turu-uuringu raames viidi Hiiumaa loomakasvatajate ja jahimeeste seas läbi elektrooniline küsitlus. Hiiumaa Lihatööstus OÜ ehk Hiiumaa tapamaja juhatuse liikmega viidi läbi intervjuu. Uuringu tulemused tõestasid, et toornahkade kokkuost ja parkimisteenus on Hiiumaal nõutud ja sihtrühmadele väga vajalikud. Suurimaks takistuseks toornahkade realiseerimisel peeti asjaolu, et Hiiumaal puuduvad nii nahkade kokkuost kui ka parkimisteenus. Turu-uuringu käigus selgus, et toornahkade kokkuostu puudumine on üle Eestine probleem ning olemasolevad parkimisteenused on sithrrühmadele kas liiga kulukad või liiga kaugel. Pakkudes mõlemat teenust, lahendatakse sihtrühmade jaoks toornahkade realiseerimisega seonduvad probleemid. Mõlemat teenust kasutaksid nii jahimehed kui ka loomakasvatajad. Hiiumaa tapamaja kasutaks toornahkade kokkuostu teenust. Pakutavaks põhiteenuseks on nii toornahkade kokkuost kui ka parkimisteenus. Need teenused on eraldi seisvad ning neid on võimalik kasutada nii väikeste kui ka suurte nahkade puhul. Toornahkade kokkuost toimub väärilise tasu eest. Parkimiseks on võimalik tuua nii väikseid kui suuri loomanahkasid ning nahkade töötlemine toimub keskkonnasõbralikul viisil ehk nahkasid pargitakse taimpark tehnoloogial. Kõik nahad pargitakse Hiiumaal. Täiendavateks teenusteks on nahkade kokkukorjamine teenusepakkuja poolt, toornaha käitlemise kohta teavitustöö tegemine ning pargitud naha hooldus. Teiseseid teenuseid pakutakse põhiteenusest eraldi ning see jääb ettevõtte otsustada, kas nad on lisatasu eest või mitte.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis was to compose a concept for buying raw hides and tanning services based on the results of a market study. The target market of the service is Hiiumaa and the target groups are Hiiumaa livestock farmers, hunters and the slaughterhouse located there. Sheep, cattle, goats, dairy cows and horses are raised on the island by livestock farmers. Hunters hunt elk, red deer, roe deer, wild boar, foxses, raccoons, pine marten and beavers on the island The first chapter consists the theoretical part, in which the author of the work described the nature of the service and the creation of the concept; the nature of the market research and its importance in creating the concept of the service and the research methodology. The second chapter of the work focused on the concept of purchasing raw hides and tanning services. First, the company and the idea of the offered service were introduced. All target groups were then described separately. The author composed a market study, collected data and analyzed the results. The results were analyzed by target groups. Based on the results of the market research, the author composed a value proposition for the offered services and designed the processes of the offered services based on the target groups. Finally, the author made suggestions for the creation of a service concept. As a result, the concept of purchasing raw hides and tanning services was created. In order to achieve the goal of the work, a market study was conducted. The composed market research clarified the wishes, needs and problems of the target group and provided an overview of the current market situation. The results of the market research proved that the purchase of raw hides and tanning services is in demand in Hiiumaa and very necessary for the target groups. The biggest obstacle to the sale of raw hides was considered to be the fact that Hiiumaa does not have both the purchase of hides and the tanning service. In the course of the market research, it became clear that the lack of buying raw hides is a problem all over Estonia, and the existing tanning services are either too expensive or too far away for all target groups. By providing both services, the problems related to the sale of hides and skins for the target groups will be solved. Both services would be used by both hunters and livestock farmers. The Hiiumaa slaughterhouse would use the hides and skins purchase service. The main service offered is both the purchase of raw hides and tanning services. These services are stand-alone and can be used on both small and large skins. Raw hides and skins are bought for a decent fee. It is possible to bring both small and large animal skins for tanning, and the hides are processed in an environmentally friendly way, the hides are tanned using vegetable tanning technology. All skins will be tanned in Hiiumaa. Additional services include the collection of hides by the service provider, information work on the handling of hides and skins, and the care of tanned leather. Secondary services are provided separately from the main service and it is up to the company to decide whether they are for a surcharge or not.

Item Type: thesis
Advisor: Ülle Aasjõe
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Economy and Management > Process Modelling
Studies Related
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Kleiri Liisa Suvi
Date Deposited: 04 Jun 2020 12:06
Last Modified: 10 Jun 2020 10:36
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5175

Actions (login required)

View Item View Item