Workflow Analysis for a Single Product and Finding Manufacturing Cost at the Workshop of Magnetic MRO AS

Mölder, Maria Kristiina (2020) Workflow Analysis for a Single Product and Finding Manufacturing Cost at the Workshop of Magnetic MRO AS. [thesis] [en] Workflow Analysis for a Single Product and Finding Manufacturing Cost at the Workshop of Magnetic MRO AS.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2030.

Download (753kB)

Abstract

Uurimistöö eesmärk oli leida ühe konkreetse tootenumbriga toote hoolduse keskmised ajad ja tootmiskulud, mõõtes ja analüüsides ühe kindla töökoja tööprotsesse ettevõttes Magnetic MRO AS. Vajadus selleks tekkis, kuna ettevõttel, kus uurimistööd tehti, puudus ülevaade töökoja tööprotsesside tegelikust kestusest ja tootmiskuludest. Selleks, et saavutada uurimistöö eesmärk, tegi autor järgmist: • Teostas Pareto analüüsi ja valis selle põhjal välja, SLIDE 2-1 tööprotsessid, mida mõõdeti ja analüüsiti; • kaardistas SLIDE 2-1 hooldusprotsessi teostamiseks vajalikud protsessid; • viis läbi tööprotsesside, seisakuaja ning puhkepauside mõõtmise, kasutades kronometraaži meetodit; • määras töövoo mõõdikud tegevuste kategoriseerimiseks ja tööprotsesside analüüsi lihtsustamiseks; • kasutas Lean metoodikat tegemaks ettepanekuid protsesside parandamiseks ning raiskamiste kõrvaldamiseks; • kaardistas väärtusvoo saamaks ülevaadet nendest tegevustest, mis loovad lisandväärtust ning mis ei loo lisandväärtust; • leidis SLIDE 2-1 hooldusega seotud tootmiskulud; • võrdles leitud tootmiskulusid fikseeritud tootmishinnaga. Kasutades kogutud andmeid ja teooriat, leidis autor päästeliugtee töökojas vaadeldud tööprotsessidele keskmised ajad ja tootmiskulud. Autor viis läbi Pareto analüüsi ja valis välja 18 erineva tootenumbriga tootest, mille kumulatiivne protsent oli kuni 80%, analüüsitavaks tooteks liugtee tootenumbriga SLIDE 2-1. Protsesside kaardistamine viidi läbi, et mõista tegevusi, seisakuid, informatsiooni, materjale ning liikumisi, mis on vajalikud selleks, et teostada liugtee hooldust. Erinevad protsessid jaotati erinevate tööjaamade vahel. Kõik liugtee hooldusega seotud materjalid, informatsioon, protsessid, viivitused, liikumised ning otsused kaardistati. Tootenumbriga SLIDE 2-1 liugtee tööprotsesse mõõdeti kolm korda, kasutades selleks kronometraaži meetodit. Tulemused registreeriti autori poolt loodud kindla vorminguga töölehel. Andmeid koguti töökäsu, protsessi, toote, tootegrupi, kuupäeva, seisakuaja, puhkepauside, algus- ja lõpuaja, inimeste arvu, ajakasutuse, tööaja/tööpäeva jaotuse, koguaja ja iga protsessi summa kohta. Tegevuste kategoriseerimiseks ja tööprotsesside analüüsi lihtsustamiseks valis autor erinevad töövoo mõõdikud. Ajakasutuse märkimiseks kasutati mõõdikuid nagu hooldus, ebanormaalne seisakuaeg, normaalne seisakuaeg, järjekorra aeg ja transpordiaeg. Lisaks kasutati mõõdikuid nagu tsükliaeg ja tööaeg, tegemaks arvutusi ja analüüsimaks töövoogu ja ajakasutust. Andmaks ettepanekuid protsesside parendamise ning raiskamiste eemaldamise osas, kasutati Lean metoodikal põhinevat kaheksat raiskamist. Tuvastamaks erinevaid raiskamisi, vaadati liugtee hooldusega seotud protsesse kliendi vaatenurgast. Kaheksast raiskamisest esines järgnevaid kuute tüüpi raiskamist: transport või liikumine, üleliigsed liigutused, ootamine, ületöötlemine, defektid, töötajate oskuste raiskamine. Päästeliugtee töökojas on kolm puhkepausi. Puhkepauside koguaeg on 75 minutit. Abiaja koefitsient on päästeliugtee töökojas 1,18. Seda koefitsienti ei kasutatud aga koos mõõdetud aegadega, et arvutada standardaegu, kuna töötajatel on võimalik puhkepause teha regulaarsetest hooldustöödest tekkivate seisakute ajal. Kõik vajalikud andmed, mis koguti kronometraaži meetodit kasutades, kaardistati spetsiaalse vorminguga lehel. Tööprotsesside ajad liigitati, kasutades erinevaid värve. Ajad jaotati vastavalt lisandväärtust andvaks ajaks, vajalikuks tööajaks, lisandväärtust mitte loovaks, kuid vajalikuks ajaks ja lisandväärtust mitte loovaks ajaks. Samuti leiti erinevaid aegu. Mõõdetud aegade ning eelnevalt fikseeritud teabe ja hindade põhjal leiti tööaja hind ning see seoti toote hooldamisega. Mõõdetud ajad koondati ühte tabelisse. Arvutamaks tootmiskulusid, kasutati erinevat liiki aegu nagu tsükliaeg (ilma ahjuajata), töötunnid ja tööaeg (ilma seisakuaja ja ahjuajata). Katmaks lisakulusid, määrati katteprotsent. Tuginedes arvutustele leidmaks planeeritud tootmisomahinna väärtust mõõdetud keskmiste töötundide põhjal ning võrreldes saadud väärtust fikseeritud tootmishinnaga, võib öelda, et fikseeritud tootmishind on õiglase hinnaga ning ettevõtte jaoks kasumlik. Kulud, mis tekivad tehnoloogilisest seisakust tuleneva aja tõttu peaksid aga siiski olema tootehinda sisse arvestatud. Seetõttu tuleks SLIDE 2-1 töötundide ja tootmiskulude määramisel kasutada planeeritud tootmisomahinna väärtust, mis on leitud keskmise tööaja (ilma seisakuaja ja ahjuajata) põhjal, ning autor soovitab fikseeritud töötundide ja tootmisomahinna väärtused üle vaadata ja muuta. Kokkuvõtteks võib öelda, et lõputöö annab ettevõttele Magnetic MRO AS ülevaate töökoja tööprotsesside tegelikust kestvusest. Samuti on lõputöö info sisendiks teiste töökoja tööprotsesside keskmiste aegade ja tootmiskulude leidmisel. Autori arvates oleks ettevõttel mõistlik kaaluda liugtee hoolduse SLIDE 2-1 fikseeritud töötundide ja tootmisomahinna muutmist.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to find average times and manufacturing costs for a single product with a specific part number by measuring and analysing the work processes in one certain workshop in the overall workshop at the Magnetic MRO AS. The need for the thesis with such aim arose, because the company, where research was conducted, had no overview of the actual duration of workshop work processes and manufacturing costs. The author did the following to achieve the goal of the research: • performed Pareto analysis and based on that chose the work processes of SLIDE 2-1 to be measured and analysed; • mapped various processes of SLIDE 2-1 maintenance process; • conducted stopwatch time study and registered time of work processes, idle time and rest pauses; • determined workflow metrics to categorize activities and simplify the analysis of the work processes; • used Lean methodology to give suggestions for improving processes and eliminating wastes; • mapped the value stream to have an overview of value-added or non-value-added processes; • found manufacturing costs for the maintenance of SLIDE 2-1; • compared manufacturing costs with fixed manufacturing price. Based on the gathered data and presented theory, the author found average times and manufacturing costs for the processes and product observed in the escape slide workshop. The author performed Pareto analysis and out of 18 products with different part numbers, which have the cumulative percentage up to 80%, chose slide product with the part number SLIDE 2-1 to be analysed. The process mapping was performed to understand all of the tasks, downtime, information, materials and movements, which are needed to perform slide maintenance. Different processes were divided between different work stations. The materials, information, processes, delays, movements, decisions were all mapped. The work processes of a slide with part number SLIDE 2-1 were measured three times, using stopwatch time study. The results were recorded on a special form that was created by the author. Data about the work order, process, product, product group, date, idle time, rest pauses, start and end time, the number of people, time usage, distribution of worktime/workday, total time and the sum of each process was gathered. Various workflow metrics were elected to sort activities and make the analysis of the work processes easier. Metrics such as maintenance, abnormal idle time, normal idle time, queue time and transit time were used to indicate the time usage. Additionally, metrics such as cycle time and work time were used with calculations and analysing workflow and time usage. Eight wastes of Lean methodology were used to find give recommendations on improving processes and eliminating wastes. The processes of slide maintenance were viewed from the customer´s aspect to recognize wastes. The following six types of wastes out of eight wastes were found: transportation or movement, motion, waiting, overprocessing, defects or errors, underutilization of employees. There are three rest pauses in the escape slide workshop. The total time for rest pauses is 75 minutes. The coefficient of allowance time is 1,18 in the escape slide workshop. However, this coefficient was not used with measured times and standard times were not calculated, as employees can take breaks during the downtime for regular maintenance activities. All the necessary data gathered through stopwatch time study was mapped on the special form. Operation times were categorized by using different colours. Times were divided into value added time, required work time, required work time, which is non-value added or non-value added time. Different times were also found. Manufacturing costs were found based on the measured times as the cost of working time was linked to the production of the product and the previously fixed information and prices. Measured times were combined into one table. Types of times such as of cycle time (without oven time), man-hours time and work time (no idle time and oven time) were used to calculate manufacturing costs. The cover percentage was determined to cover additional costs. Based on the calculations for finding the value for the planned inhouse price of measured average man-hours and comparing it with fixed manufacturing price, it can be said that fixed manufacturing price is fairly priced and profitable for the company. However, costs that occur due to the time needed for the technological standstill should be included in the product price. Thus, the value of planned inhouse price of average work time (no idle time and oven time) should be considered, when determining the man-hours and manufacturing cost for the SLIDE 2-1 and the author suggests reviewing and changing the value for fixed man-hours and inhouse price. In summary, the thesis provides an overview to the Magnetic MRO AS about the actual duration of workshop work processes. It serves as an input when finding average times and manufacturing costs of other work processes in the overall workshop. In the author's opinion, it would be reasonable for the company to consider changing the fixed man-hours and inhouse price for the slide maintenance of SLIDE 2-1.

Item Type: thesis
Advisor: Inga Stelmak
Subjects: Economy and Management > Production Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Production and Production Management
Depositing User: Maria Kristiina Mölder
Date Deposited: 04 Jun 2020 11:21
Last Modified: 04 Jun 2020 11:21
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5174

Actions (login required)

View Item View Item