Termoveo logistilise protsessi kaardistus ja ettepanekud veoprotsessi efektiivsuse tõstmiseks

Tammar, Triin (2020) Termoveo logistilise protsessi kaardistus ja ettepanekud veoprotsessi efektiivsuse tõstmiseks. [thesis] [en] Mapping the Logistics Process of Thermal Transport and Proposals for Improving the Efficiency of the Transport Process.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] PDF (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (428kB)

Abstract

Käesoleva töö autor püstitas töö eesmärgiks koostada ettevõtte Florest Transport OÜ põhjal termovedude logistilise protsessi kaardistus, analüüsides seda erinevate logistiliste etappide põhjal. Töö autor teeb, tehtud järeldustes välja toodud kitsas kohtadele, ettepanekud veo protsesside efektiivsuse tõstmiseks digitaliseerimise kaudu.. Käesolevas uurimistöös viidi läbi kvalitatiivne uurimus eelnevalt mainitud ettevõte termoveo logistilise protsessi import suuna põhjal. Andmete kogumist teostati struktueerimata intervjuu käigus. Logistiliste protsesside teoreetilistes alustes oli välja toodud, termovedude vaatepunktist, veondusega seonduvad üldised põhimõtted. Antud teoreetilistele alustele tugineb valitud ettevõtte oma logistilise protsessi toimimises. Täna kasutusel olev transpordisüsteem kiiresti riknevate kaupade tarnimiseks minimaalse tarneajaga on võimalik tänu Euroopa Liidu sisesele kaupadevabaleliikumisele. Eelmainitud liidu sisene vabakaubandus annab eelise eelkõige liikmesriikide kodanikele ja nende äritegevusele. CMR konvensiooni loomine ja kasutusel võtt võimaldab antud ettevõttel kaupa vedada ilma lisa lepinguid sõlmimata. Veo protsessi jooksul teekonna osaliselt meritsi läbimine on kooskõlas CMR konventsiooniga. CMR kui veodokument peab olema kogu kauba transportimise vältel kaubaga kaasas ning selle kliendi poolt allkirjastatud versioon võetakse aluseks arve väljastamisel. Termovedude tarnimisel on osade kiiresti riknevate kaupade puhul eraldi välja toodud juhud, millal tarnija ei vastuta konvensiooni alusel kauba riknemise eest, kui ta on suutnud tagada kaubale sobilikud veo tingimused. Ettevõte töö protsesside ülesehitus tugineb autojuhtide töö- ja puhkeaja seadusandlusele, mis kohustab sõiduki valdajat tööd planeerima ette antud tööaja piirides. Järgides seadusandlusest tulenevaid nõudeid saavutatakse kvaliteetne teenus ja jätkusuutlik transpordi protsessi toimimine. Kiiresti riknevate kaupade tranportimise puhul on oluline võimalikult lühike tarneaeg, mida pikendab töö- ja puhkeaja seadusandlusest tulenev autojuhtide tööaja ja liikumispiirangud. Seadlusandluse eesmärk on tagada tööjõu jätkusuutlik võime tarne protsessi läbi viia efektiivselt, kuid see seab piirangud veo protsesside läbi viimis kiirusele. Kauba säilitamiseks ja edasiseks turustamiseks on vaja teada kaubale esitatud transpordi tingimusi, mis peavad olema tagatud kogu tarneprotsessi jooksul. Transporditeenuse osutajale langeb suur vastutus, et temepratuuritundlikud kaubad säilitaksid oma kvaliteedi. Protsessi analüüsi käigus tehti järeldused termoveo protsessi iga etappi toimimisest ja nende puudusest. Töö autor tõi analüüsi põhjal antud protsessi kitsakohti. Tellimuse edastamise viis võiks olla koondatud ühte suhtluskanalisse vätlimaks informatsiooni kadu. Tänases toimivas süsteemis koondub kogu oluline kliendi käest saadud informatsioon logistiku kätte, kuid teistel protessi osapooltel puudub teabele ligipääs ilma logistiku vahenduseta. Informatsiooni mitte õige aegne edastamine vajalikele osapootele tekitab protessi toimimises tõrkeid, mistõttu võib tekkida ettevõtele majaduslik kahju. Logistiku poolt hallatav Googel Drive’i Exceli tabeli täiustamine võimaldaks teabe kohese sissekandmise puhul selle jõudmist ka teiste protsessi osapoolteni. Veo korralduslikul poolel on logistikul loodud enda vajaduste põhine Googel Drive’i Exceli tabel, millele on ligipääs võimaldatud ka teistele protsessi osapooltele, kuid nende töö paremaks organiseerimiseks peaks tabel sisaldama täpsemat informatsiooni. Tänases toimivas süsteemis on Googel Drive’i Exceli tabel üles ehitatud toetudes logistiku vajadusetele ja andmete lihtsale haldamisele. Tarkvara lahenduse kasutusele võtmine võimaldaks terve protsesside ahela haldamist ühest kohast ning lisa liidesed võimalaksid tööd veelgi mugavdada. Laadimis, transpordi ja terminali protsessid on kõik logistiku hallata tänu millele liigub informatsioon vastavate ospoolteni vahetult või hilinemisega. Nendes kolmes etappis ei toimu töö planeerimist, sest protsessid on pidevas muutumises ja neid organiseeritakse operatiivselt vastvalt olukorrale. Sellest tulenevalt aitaks rohkema ja täpsema teabe olemasolu Googel Drive’i Exceli tabelis teisi protsessi osapooli, kes saaksid informatsiooni logistiku poolt kliendiga kokku lepitud tingimustest, mis võimaldaks oletusliku töö planeerimist. Sobiliku tarkvara kasutusele võtul oleks võimalik antud protsesse korraldada planeeritumalt. Laiali vedudeon täna korraldatud vahetu suhtlemise kaudu terminali ja logistiku vahel.Tarkvara lahendus võimaldaks terminalil juba varem teada saada kaupade laiali veo toimumise vajadusest ja tarne aegadest. Arvete väljastamise ja statistika pidamine oleks lihtsam rohkema teabe olemasolul. Protsessi automatiseerimine ja raamatupidamis tarkvaraga ühendamine vähendaks töö mahtu. Kõikide protsessi etappide läbivaks probleemiks on ühise teabekanali puudumine, millele oleks kõigil osapooltel ligipääs. Üheks lahenduseks oleks praegu kastusel oleva Googel Drive’i exceli tabelisse detailsema teabe lisamine. Järelduste põhjal võib öelda, et investeering logistikatarkvarasse muudaks ettevõte jaoks töö kordineerimist lihtsamaks ja vähendaks inimteguri mõjutusi. Logistilise protssesi automatseerimisega väheneks vigade tegemise tõenäosus võrreldes tänase süsteemiga, kus inimtegur on määravaks osaks teabe edastamisel ja organiseerimisel. Tarkvaralahenduse kasutusele võtul jõuaksid andmed vajalike osapoolteni automaatselt tarkvara teabevahetuse kaudu.

Abstract [en]

The purpose of this work is to map the logistics processes of temperature-controlled transport and make proposals to improve the efficiency of the transport process. The author of this work has set out the following research questions: - -How does today's thermal logistics process work? - -What are the bottlenecks for thermal transport? - -how can you increase the efficiency of thermal transport? In order to succeed in the road transport market, new solutions are needed to make the organization’s work more effective and innovative One of the possible solutions is to digitalize the planning of the road transport logistics process. It allows you to increase the quality of services offered to clients. This work analyzes the processes of Florest Transport OÜ offering thermal transportation service to importers of perishable goods. Florest Transport OÜ is a small company offering road transport and freight forwarding services in Estonia. The company wanted to know which parts of the logistical process would require automation and where lay the risks for the company. This work consists of the theoretical parts of the logistical process and the analysis of the process. Theoretical parts first deal with three legislation acts that directly affects the logistical processes mentioned in this work. It then outlines the theoretical bases that must be taken into account when transport of the temperature sensitive goods is used, in order to maintain their maximum quality of life during the transport process. This research is built on a qualitative study. During the analysis of the processes of the work, the author has analysed one company's import transport process .This describes how the movement of the item and information is used, from the customer's transport order, to the point of delivery, and then to issuing the invoice. The system mapping has been made from monitoring the system from different perspectives of the participants in the process and taken into account observations of deficiencies that have been noticed during this process. The data collection was carried out during unstructured interviews During the analysis of the process, conclusions were drawn from the functioning of each stage of the thermo transport process and their shortage. On the basis of the analysis, the author of the work identified shortages of this process. The way the order is forwarded could be put into one communication channel to avoid the loss of information. In today's functioning system, all important information received from the customer is sent to the logistics, but other parties of the process do not have access to information without the logistics mediation. The non-correct transmission of information to the necessary part poses errors in the process, which may result in economic losses to the companies. On the transport management side, the Logistics team has created a Googel Drive Excel table, based on its own needs, which is accessible to parties in the transport process, but to better organize their work, the table should contain more detailed information. Loading, transport and terminal processes are all managed by the logistics, thanks to which the information travels to the corresponding parties often with delays. There is no planning of work process in these three phases, as processes are constantly changing and are organized operationally, as the situation is. Consequently, the presence of more accurate information in the Googel Drive Excel table would help other parties to the process, who would have an idea of the conditions agreed by the logistics company with the customer, which would allow for the planning of hypothetical work. It is possible to organise the given processes in a more planned way by introducing suitable software. The problem of all phases of the process is the absence of a common information sharing channel. One way to solve this is to fill out more detailed information in the Googel Drive Excel spreadsheet currently in the box. On the basis of the conclusions, it can be said that the investment in the logistics software would make it easier for the company to reconsider the work and reduce the impact of the human factor. By automating the logistic process, the probability of mistakes being reduced compared to today's system, where human factors are decisive for the transmission and organisation of information.

Item Type: thesis
Advisor: Saremat Tarmo
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Triin Tammar
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:32
Last Modified: 08 Jun 2020 06:32
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5124

Actions (login required)

View Item View Item