Ladude liitmise mõju jaotusveo ja personali kuludele ettevõttes Via 3L OÜ

Kaare, Keijo (2020) Ladude liitmise mõju jaotusveo ja personali kuludele ettevõttes Via 3L OÜ. [thesis] [en] The impact of warehouses consolidation on distribution transport and staff costs in Via 3L OÜ.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] PDF (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (41kB)

Abstract

Lõputöö teemaks on „Ladude liitmise mõju jaotusveo ja personali kuludele ettevõttes Via 3L OÜ“. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, millise efekti annaks ettevõtte Via 3L OÜ kahe lao liitmine jaotusvedude ning tööjõukulude. Via 3L OÜ on Eesti üks suuremaid kolmanda osapoole logistika (3PL) teenuse pakkujaid, lisaks Eestile tegutsetakse ka Lätis ja Leedus. Ettevõtte pakub kõik traditsioonilisi logistikateenuseid (nt. kaupade komplekteerimine, jaotuslogistika, aktsiisilao- ja tolliteenus jne), aga ka erinevaid lisaväärtusteenuseid (etikettimine, kampaaniapakkide koostamine, kaupade kaalumine jne.) Antud lõputöös keskendutakse vaid Eesti üksuse logistikakeskustele. Teema pakuti välja ettevõtte juhtkonna poolt, et saada esmane sisend, kas ja mis määral oleks ladude majandamine efektiivsem juhul, kui need asuksid samas kohas. Hetkel asuvad ettevõtte tavakaubaladu ning jahe- ja külmladu erinevates kohtades Harjumaal. Tööjõuressursi osas oli autori eesmärk välja uurida võimalikku töötajate ristkasutust ladude vahel. Hetkel tuleb tihti ette olukordi, kus komplekteerijatel või tõstukijuhtidel on ühes laos alatunnid, aga teises laos ületunnid. Praeguses olukorras on vajadusel töötajate liigutamine ladude vahel üsna komplitseeritud. Autori kasutuses olevate ebapiisava töötundide info põhjal ei olnud paraku põhjalikku ristkasutuse analüüsi läbi viia, kuivõrd saadud andmete põhjal ei olnud võimalik tuvastada päevade lõikes üle- ega alatundide olemasolu. Sellega seoses andis autor ettevõttele lõputöö neljandas osas omapoolsed soovitused tarkvaralahenduste osas, et tulevikus oleks taoline info lihtsamini kättesaadav ja analüüsitav. Jaotusvedude osas on praeguses olukorras on suurimaks probleemiks sagedased ladudevahelised sõidud, samuti tuleb tihti ette, et sama klient tellib kaupa korraga nii tavalaost kui külmlaost ja nii sõidab kliendi juurde samal päeval kaks erinevat veovahendit. Antud lahendus ei ole kindlasti efektiivne ja nii püüdis autor Tallinna Tehnikakõrgkooli Logistikalaboris läbi viidud simulatsiooni abil teha kindlaks ladude koondamise korral kokkuhoiu määra jaotusvedude kilometraažis. Töö esimeses osas antakse ülevaade logistikateenuste sisseostu tasanditest üldisemalt ning iseloomustatakse täpsemalt 3PL tasandit. Samuti tehakse lühiülevaade jaotuslogistika ja laonduse 35 olemusest. Teises osas räägitakse lähemalt ettevõttest Via 3L OÜ ning tehakse ülevaade hetkeolukorrast. Selleks valis autor välja 11 veovahendit (3 külmlaost ning 8 tavalaost) ning analüüsis nende läbitud marsruute, tarnepunktide arvu ning läbitud kilometraaže nende tarnepunktide teenindamiseks. Vaatluse alla võeti marsruudid, kus olid tarnepunktid Tallinna linnas ja Harjumaal. Analüüsimiseks valiti kolme nädala sõidud aastal 2019. 11 veovahendi peale tuli kolme nädala jooksul tarnepunkte kokku 1996 (a.ü) ja kilometraaž kokku oli 10443 (a.ü) Kolmandas osas tutvustatakse simulatsiooniprogrammi, mida simulatsiooni läbiviimiseks kasutati ning analüüsitakse simulatsiooni tulemusi. Eesmärgiks oli teada saada optimaalseimad veoringid ning selleks vajaminevate veovahendite arv. Veoringide algus- ja lõpp-punkte muudeti selliselt, et need kõik väljuksid samast sihtkohast. Programmi sisestati kõik 1988 (a.ü) tarnepunkti koos täpsete aadresside ja kuupäevadega, millal antud vedu reaalselt toimus, samuti erinõue kellaajalise tarne kohta, kui see juhtus olemas olema. Simulatsiooniprogramm arvutas ja pakkus välja uued veoringid, mille tulemusena vähenes vaadeldava ajavahemiku jaotusvedude kilometraaž 31,13% ning need veod tehti ära kokku 7 veovahendiga tegeliku 11 asemel. Seega kokkuhoiumäär on arvestatav ning aasta lõikes ulatub see kümnetesse tuhandetesse kilomeetrites ainuüksi Tallinna ja Harjumaa jaotusvedudel. Kõike eelnevat võttes soovitab autor ettevõttel ladude liitmise mõtet edasi arendada, kuid teha põhjalikke lisaanalüüse tööjõukulude muutuse osas ning viia läbi tasuvusanalüüs jahe- ja külmlao juurdeehituse osas tavakaubalao külge.

Abstract [en]

The topic of the dissertation is: “The impact of warehouses consolidation on distribution transport and staff costs in Via 3L OÜ”. The aim of this dissertation was to analyze the impact of combining the two Via 3L OÜ warehouses on traffic and labor distribution in the company. Via 3L OÜ is one of the largest third-party logistics service providers (3PL) in Estonia and they also operate in Latvia and Lithuania. The company offers all traditional logistics services (for example, assembly of goods, distribution logistics, excise warehouse and customs services, etc.), as well as various additional services (labeling, advertising packaging, weighing of goods, etc.). Only the Estonian division logistics centers are considered in the dissertation. The topic was proposed by the company's management to get initial information on whether the warehouse management will be more effective if it was in one place. Now, the company's regular warehouse, as well as a refrigerator warehouse and a cold warehouse are in different places in Harju County. Regarding labor resources, the author’s goal was to investigate the possible cross-use of workers between warehouses. Currently, there are often situations where pickers or forklift drivers are underutilized in one warehouse and over utilized in another. In this situation, if necessary, the movement of workers between warehouses is quite difficult. Unfortunately, due to the lack of personnel work time information available to the author, it was impossible to conduct a thorough analysis of cross-use, since based on the data obtained it was impossible to determine the presence of overtime or idle hours per day. In this regard, the author gave the company his recommendations on software solutions in the fourth part of this thesis, so that in the future it would be easier to receive and analyze such information. Regarding to the distribution of vehicles, the biggest problem in the current situation was the frequent travel between the warehouses, and it often happened that the same customer ordered goods from both a conventional warehouse and a cold warehouse at the same time, therefore there were two different types of transport visits to the client on the same day. This solution, of course, is ineffective, therefore, the author tried to determine the potential rate of saving of mileage of 37 distribution vehicles due to redundancy using the simulation performed in the Laboratory of Logistics of the University of Applied Sciences TTK. The first part of the work gives a general overview of the logistics services procurement levels in more general terms and describes in more detail the 3PL level. A brief overview of the distribution logistics and warehousing concepts is also provided. In the second part Via 3L OÜ is described in more detail and an overview of the current situation is given. For this, the author chose 11 modes of transport (3 from cold warehouses and 8 from ordinary warehouses) and analyzed the routes traveled, the number of delivery points and the mileage traveled to service these delivery points. Routes with delivery points in Tallinn and Harju County were considered. For three weeks, the number of delivery points for 11 vehicles was 1996, and the total mileage was 10.443 km. The third part of the dissertation describes a program that was used to perform modeling and analysis of simulation results. The goal here was to find out the most optimal transportation routes and the number of vehicles needed for the routes. The starting and ending points of the transport routes have been changed so that they all depart from the same point. All 1988 delivery points were entered into the program with the actual addresses and dates at which the goods were sent, as well as special requirements for delivery times, if needed. The simulation program calculated and proposed new transport routes, as a result of which the distribution transport mileage for the observed period decreased by 31,13% and instead of the actual 11 it took 7 vehicles. Thus, the savings are significant, and, in a year, it reaches tens of thousands of kilometers only in Tallinn and Harju County. Taking into account all of the above, the author recommends that the company further develop the idea of combining warehouses, but to do this, conduct a thorough additional analysis of changes in labor costs and analyze the costs and benefits of adding refrigerated and cold warehouses to ordinary warehouses.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Keijo Kaare
Date Deposited: 04 Jun 2020 13:09
Last Modified: 04 Jun 2020 13:09
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5111

Actions (login required)

View Item View Item