Soome suuna veoringide optimeerimise võimalused ettevõttes CF&S Estonia AS

Juus, Laura (2020) Soome suuna veoringide optimeerimise võimalused ettevõttes CF&S Estonia AS. [thesis] [en] Options for Transportation Roundtrip Optimization between Estonia and Finland – A Case Study at CF&S Estonia AS.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 11 May 2030.

Download (980kB)
[thumbnail of avaldus] PDF (avaldus) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (96kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli leida võimalused vähemalt 12% kasumimarginaali teenimiseks, maanteetranspordi osakonna Soome suuna veoringidelt, ettevõttes CF&S Estonia AS. Analüüsimise käigus, tuvastas autor, kui suure osa veoringide kulust moodustavad laevapiletid, vedaja transpordikulu ning muud kulud. Lähtudes eelnimetatud kuluartiklite osakaalust, leidis autor vajaminevad muudatused, et optimeerida kulusid kaootilises turuseisus transpordisektoris. Lõputöös kasutatud andmed saadi ettevõtte maanteetranspordi osakonnajuhilt, ettevõtte transpordisüsteemist ning autori enda igapäevatöö analüüsidest. Lõputöö oli projektipõhine kvantitatiivne juhtumiuuring. Optimeeritud kulude leidmiseks, analüüsis autor 2019. aasta kahe perioodi, juuni-juuli ja oktoober-november, veoringide kuludes olevaid muudatusi. Antud perioodide tulemusi analüüsides, leidis autor, et langetades transpordihindu vedajatega ja piletihindu laevafirmadega, tõusis müügikate 15%. Uute hindade prognoosimisel võttis autor aluseks, et kaubaveomaht jääb samaks, mis oli analüüsitud perioodidel ja suuremat muutust kaupade transpordihinnas ei toimu. Samuti jäävad enam-vähem samaks kulude osakaalud protsentuaalselt. Uueks perioodiks on veoringe planeeritud 90. Uute hindade arvutamiseks leidis autor, mis oli perioodide juuni-juuli ning oktoober-november kasumiprotsent. Samuti tuli selleks rakendada eesmärgiks seatud kasumimarginaali 12%. Prognoositava perioodi 2020. aasta mai-juuni tõenäoliseks veoringide müügituluks saab olema 123 000 eurot. Kasumimarginaal on lõputöö eesmärgiks seatud 12% ehk müügikate peab olema vähemalt 14 760 eurot. Veoringide kulud ei tohi sellisel juhul ületada 108 240 eurot. Veoringide kulude optimeerimiseks tegi autor kolm stsenaariumi, analüüsides nende tulemusel kasumimarginaali. Antud analüüsist selgus, et marginaal oleks kõige suurem siis, kui langenud vedaja ja laevapileti kulude juures oleksid säilinud samad müügihinnad. Kuid eriolukorra ajal valitsev kaootiline majanduslik seisund on loonud olukorra, kus hindu langetavad kõik osapooled, nii vedajad, kui ka kliendid. Lõputöö autor analüüsis 2020. aasta aprilli esimese poole veoringe, tuues välja kõige suurema ja kõige väiksema kasumiga veoringid. Antud analüüsist selgus, et hetkel on kõige suurem kuluallikas vedaja transpordikulu, kuna kaootilises turuolukorras, ei ole kindlaid klienditellimusi ning autodel tekivad seisupäevad ja lisakilomeetrid. 12% müügimarginaali saavutamiseks pakkus autor välja erinevaid lahendusi. Transpordikulude optimeerimiseks saab langetada hindu vedajatega. Eriolukorras oli sunnitud ettevõtte langetama hindu 9% võrra kõikide vedajatega. Praeguseks on ettevõte saavutanud alltöövõtjatega suhteliselt madalal tasemel olevad hinnad, kuid tõenäoliselt langetatakse veel 4%. Teise variandina tuleb võimalikult täpselt planeerima veoringe. Võimalusel tuleb vältida koormaid, mis asuvad kaugemal, kui 300 km Helsingist. Veoringid tuleb hoida kiired ja lühikesed. Laevapileti hinnad on ettevõttel samuti piisavalt madalal tasemel ning praeguses olukorras neid madaldada ei ole võimalik. Võimalusel tuleb valida odavam laev ja vedada kaupa, mis kaalub vähe. Lisaks jälgida autode liikumisgraafikut, et jõutaks täpselt õigel ajal sadamasse vältimaks hilinemise või mitte laevaleilmumise lisatasu. Autoripoolne soovitus on võimalusel lisada Soome marsruudile vähemalt üks termohaagis, et oleks võimalik vedada ka toiduained, erinevaid kemikaale ning meditsiinitooteid, mis nõuavad reguleeritud temperatuuriga transporti. Eriolukorra valguses peab olema esmatarbekaupade transport iga ettevõtte jaoks primaarne tegevus.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to find opportunities to earn at least a 12% profit margin from the roundtrips of the Finnish Department of Road Transport in CF&S Estonia AS. In the course of the analysis, the author identified the share of ferry tickets, the carrier's transport costs and other costs. Based on the share of the mentioned cost items, the author found the necessary changes to optimize costs in a chaotic market situation in the transport sector. The data used in the thesis were obtained from the head of the company's road transport department, the company's transport system and the author's own daily work analyzes. The thesis was a project-based quantitative case study. In order to find the optimized costs, the author analyzed the changes in the costs of transport rounds for the two periods of 2019, June-July and October-November. Analyzing the results of the two periods June-July and October-November 2019, the author found that by lowering transport prices with carriers and ferry ticket prices, the sales margin increased by 15%. When forecasting the new prices, the author assumed that the volume of freight transport would remain the same as in the analyzed periods and that there would be no major changes in the transport cost of goods. The percentages of expenditure also remain more or less the same. 90 rounds have been planned for this period. To calculate the new prices, the author found the profit percentage for the periods June-July and October-November 2019. The target profit margin of 12% must also be applied for this purpose. The probable roundtrips sales revenue for the period May-June 2020 is 123 000 euros. The profit margin is set at 12%, i.e the sales margin must be at least 14 760 euros. The roundtrip costs in this case may not exceed 108 240 euros. In order to optimize the costs of transport routes, the author made three scenarios, analyzing the profit margin as a result. This analysis showed that the margin would be highest if the same sales prices had been maintained with the reduced carrier and ferry ticket costs. However, the chaotic economic situation that prevailed during the emergency has created a situation where prices are lowered by all parties, both carriers and customers. The author of the thesis analyzed the roundtrips in the first half of April 2020, highlighting the trips with the highest and lowest profits. This analysis revealed that at the moment the biggest source of costs is the carrier's transport cost, because in a chaotic market situation, there are no certain customer orders and trucks have waiting days. In order to achieve a sales margin of 12%, the author proposed various solutions. Prices can be lowered with carriers to optimize transport costs. In an emergency, the company is forced to lower prices by 9% with all the carriers, but is likely to be reduced by another 4%. To date, the company has achieved relatively low prices with the carriers. Alternatively, the gauges must be planned as precisely as possible. Where possible, loads located more than 300 km from Helsinki should be avoided. The steering wheels must be kept fast and short. The company's ferry ticket prices are also low enough and it is not possible to lower them in the current situation. If possible, light goods should be transported. In addition, monitor the schedule of trucks in order to arrive at the port on time in order to avoid delays or non-arrival surcharges. The author's recommendation is to add at least one thermo trailer to the Finnish route, if possible, so that foodstuffs, various chemicals and medical products that require temperature-controlled trailer can also be transported. In the light of the special situation, the transport of basic goods must be a primary activity for every company.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Laura Juus
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:17
Last Modified: 08 Jun 2020 06:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5086

Actions (login required)

View Item View Item