Ostujuhtimise optimeerimine Evelekt AS näitel

Baranov, Fred (2020) Ostujuhtimise optimeerimine Evelekt AS näitel. [thesis] [en] Purchasing Management Optimization on The Example of Evelekt Ltd.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (645kB)

Abstract

Uurimisel keskendus lõputöö autor Evelekt AS ostuprotsessi kirjeldamisele ja analüüsimisele, mille tulemusel lähtudes uurimisülesannetele esitas autor ettevõtte juhtkonnale ostujuhtimist puudutavaid parendusettepanekuid. Uurimise eel selgus, et ettevõtte ostutegevuste tagajärjel tekib saabuva kauba üleküllus ja laotöötajad ei suuda lühikese ajaperioodi jooksul jõudvat suurt kaubamahtu hallata. Koostöös ettevõtte juhtkonnaga leiti, et ostutegevuste kirjeldamise ja analüüsimise teel on võimalik ostujuhtimist optimeerida, sest kohati on ostmisega seotud riskid liiga suured. Töö koosneb kahest peatükist, kus esimeses peatükis toodi uurimise toetamiseks välja erialast kirjandust, mis koosnes ostmise strateegiatest, infotehnoloogia kasutamisest logistikas, nõudluse prognoosimisest ja transpordi kirjeldust toodete importimisel. Lõputöö empiirilises osas tutvustas autor näiteks olnud ettevõtet ja selle struktuuri, sortimendis olevate toodete segmenteerimise põhimõtteid, transpordi tähtsust Evelekt AS-i ostujuhtimisel, kirjeldas toodete hankimisega seotud protsessi ning analüüsis hankimise protsessiosi üksikasjalikult. Uurimisprobleemiga kooskõlas oleva teoreetilise kirjanduse ja empiirilise osa tulemusena järeldas autor ostujuhtimisega seotud kitsaskohtade parendamiseks järgmised ettepanekud: • sortimendi vahetumise tihenemisel värvata ostuosakonda töötajaid juurde, • müügi- ning ostuosakonna vaheline koostöö on vaja muuta operatiivsemaks, et muuta toodete läbimüük suuremaks, • suurendada eelmüüki, • jälgida krediidi andmist ning seda vähendada, • kaupade tihedamaks saabumiseks konsolideerida erinevate tarnijate kaupu, • tootevalikus olevate toodete arvu vähendamine, • infovahetuse kiirendamiseks ja vigade vältimiseks kasutusele võtta elektroonilisi tööriistu, • tarnijate tellimuse täitmise kvaliteedi kaardistamine, • kaardistada, kirjeldada, analüüsida ülejäänud ettevõtte tegevusega seotud protsessid. Lisaks eelnevalt nimetatud ettepanekutele, tuleb tooteid hankides olla kursis maailma majanduses toimuvaga, et hajutada ettevõtlusega seotud riske. Põhimõtteliselt kogu toodete valik imporditakse Aasia maadest, mis ülemaailmsete ümberkorralduste puhul võib muuta nendest riikidest kauba tellimise võimatuks. Mõistlik on omada alternatiivseid ostuturge. Autori arvates ettepanekute täide viimisel peaks kaduma vajadus lisalao järgi, millega ettevõte võidaks aastas vähemalt 30000 eurot, mida on võimalik investeerida uutesse tehnoloogiatesse töötajate koolitamisse või teiste ettevõtte majandustulemusi parendavatesse tegevustesse. Antud lõputöö raames välja toodud parendusettepanekud esitati ettevõtte juhtkonnale, mis kinnitab, et autori poolt püstitatud uurimiseesmärk sai täidetud. Samuti täideti seatud uurimisülesanded, millele toetuti käesoleva lõputöö struktuuri loomisel.

Abstract [en]

During the research, the author of the thesis focused on describing and analysing the purchasing process of Evelekt Ltd, as a result of which the author submitted suggestions for improvement to the company's management regarding purchasing management. The investigation revealed that the company's purchasing activities result in an oversupply of incoming goods and that warehouse workers are unable to manage the large volume of goods that will arrive in a short period of time. In cooperation with the company's management, it was found that by describing and analysing purchasing activities, it is possible to optimize purchasing management, because in some cases the risks associated with purchasing are too considerable. The work consists of two chapters, the first of which presented specialized literature to support the research, which consisted of purchasing strategies, the use of information technology in logistics, demand forecasting and description of transport in purchasing management. In the empirical part of the thesis, the author introduced the company and its structure, the principles of segmentation of products in the assortment, the importance of transport in the purchasing management of Evelekt Ltd, described the process related to product procurement and analysed the procurement process parts in detail. As a result of the theoretical literature and the empirical part in line with the research problem, the author concluded the following suggestions for improving the bottlenecks related to purchasing management: • when the assortment changes become more frequent, recruit additional employees for the purchasing department, • the cooperation between the sales and purchasing department needs to be made more operational in order to increase the sales of products, • increase pre-sales, • monitor and reduce credit, • consolidate the goods of different suppliers in order to increase the arrival times of goods, • reducing the number of products in the assortment, • introduce information technology tools to speed up the exchange of information and prevent errors, • chart the quality of suppliers' order fulfilment, • to map, describe, analyse the processes related to the rest of the company's activities. In addition to the above improvement proposals, company’s’ workers must be aware of global economy in order to diversify business risks. In principle, the full range of products is imported from Eastern world countries, which may make it impossible to order goods from these countries in the event of global restructuring. It makes sense to have alternative purchasing markets. According to the author, the implementation of the proposals should eliminate the need for an additional warehouse, which would allow the company to invest at least 30000 euros per year, which can be invested into new technologies, employees ́ trainings or other activities that improve the company’s financial performance. The improvement proposals presented in the thesis were submitted to the company's management, which confirms that the research goal set by the author was completed. The set research tasks were also fulfilled, which was used to create the structure of this dissertation.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Purchasing Management
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Supply Chain Management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Fred Baranov
Date Deposited: 04 Jun 2020 13:04
Last Modified: 04 Jun 2020 13:04
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5085

Actions (login required)

View Item View Item