Tegevuspõhise kulude juhtimise põhiprobleemid ettevõtte Mest Food OÜ näitel

Protsak, Ksenja (2020) Tegevuspõhise kulude juhtimise põhiprobleemid ettevõtte Mest Food OÜ näitel. [thesis] [en] Main problems of activity-based cost management on the example of Mest Food Ltd.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Tänapäeval on turumajanduses majandusarengu aluseks on kasum, mis on ettevõtte tõhususe üks olulisemaid näitajaid ning selle tegevuste teostamiseks peamiseks allikaks. Kasumi abil saab ettevõte täita oma kohustusi ja eesmärke. Samal ajal, paljude väikeste ja suurte ettevõtete peamiseks eesmärgiks on kasumi maksimeerimine oma tegevuses. Seetõttu peavad firmajuhid ja finantsjuhid edendada oma äritegevuses kasumi moodustamise ja jaotamise juhtimismudeleid.. Seda, et kasum on kõige olulisem finantsnäitaja arvavad paljud ettevõtjad. Üldiselt on see tõe poolest hea näitaja kuid ei ole ainuke. Kasvav konkurents nii Eestis kui ka üleüldse maailmas paneb ettevõtete juhtkondi otsima uusi kohti ja võimalusi oma firmade hoopis kulude juhtimiseks ja kärpimiseks. Kulude juhtimine on organisatsiooni juhtkonna sihikindel tegevus, mis keskendub kõigi firma tegevuste tõhususe parandamisele, mõjutades sellega seotud ressursse ja nende lõpptulemuseks ümberkujundamise protsessi. Tuleb tunnistada, et viimastel aastatel määrab kulude juhtimise kvaliteet kindlaks organisatsiooni konkurentsivõimet. Käesoleva lõputöö uuritavaks ettevõtteks sai 2006 aastal loodud Mest Food OÜ firma, mis tegeleb külmutatud ja jahutatud toiduainete, peamiselt liha ja lihatoodete müügiga Euroopas ja teistel kontinentidel. Autori töötamise ajal logistikuna selles ettevõttes selgus, et Mest Food OÜ’s puudub välja töötatud kulude juhtimise süsteem. See omakorda sundis üle vaatama ja uurida ettevõtte tegevuse põhilisi majandusnäitajaid. Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida tegevuskulude dünaamikat ning selgitada välja: • Kas ettevõtte tegevuskulud on mõistliku suurusega eesmärkide saavutamiseks? • Kas ettevõttes on väärtust mittelisavaid kulusid? • Millised võiksid olla ettepanekud nende vähendamiseks? Selleks, uuris autor antud töö esimeses ehk teoreetilises osas kulu mõistet, kulude liigitamise ja juhtimise võimalusi ning hinnakujundust ja hinnapoliitikat. Eraldi tutvustas tegevuspõhist kuluarvetus- ja juhtimismeetodit. Teises osas andis töö autor esmalt ülevaadet ettevõttest ja selle tegevusest. Seejärel tõi välja põhilisi majandusnäitajaid, et anda hinnangu ettevõtte tegevuse tõhusust. Empiirilise osa kirjutamise ajal selgus, et Mest Food OÜ on üsna edukas ettevõtte, mis on viimaste 3 aasta jooksul lõpetanud kasumis ning on teinud ka dividendide väljamakseid. Lähtudes tegevuskulude teostatud analüüsist, mis on kajastatud lisades 1. ja 2., võib väita, et tegevuskulud moodustavad ettevõttes väga väikse osa. Praegusel ajal ettevõtte tegevuskulud on seatud eesmärkide kohaselt ning on mõistliku suurusega. Samal ajal selgus, et ettevõtte kulude arvestusel ja juhtimisel on olemas ka nüansse, mis võivad mõjuda ettevõtte edaspidise äritegevuse edukust. Nimelt, selgus, et ettevõttes ei teostata kvaliteetset kulude arvestust vaid teostatakse kaubandust. Samas, üsna ilmne, et ilma tõhusa kulude arvestuse ja juhtimise süsteemi, väga raske teha pikaajalist planeerimist ja logistikat. Kulusid peab mõistlikult liigitada selleks, et tekkiks võrdlusbaas. Seni, kuni ettevõttes puudub läbimõeldud kuluarvestussüsteem, on väga raske eeldada, millega tuleb ettevõttele tegeleda ja mida parandada. Niipea kui ettevõtte võtab kasutusele mingisugust süsteemi, kohe saab selgemaks ka kulude probleemkohti, kust saab neid kulusid vajadusel kärpida. Tänapäeval teostatakse ettevõtte äritegevust peamiselt n.ö. „kaootilises režiimis“. Vaatamata heale tulemuslikkusele, peab ettevõtte juhtkond pöörama rohkem tähelepanu kuludele, juhtides andmeid ja kasutades konkreetset metoodikat. Ettevõtte nii tegevuskulusid kui ka teisi kulusid saab hallata siis, kui saab teavet nende algandmete kohta. Selleks on ilmtingimata vajalik tõhus kulude juhtimise ja arvestuse süsteem, milleks võiks, autori meelest, olla just ABC ja ABM süsteemid. Viimased võimaldavad mõistlikult ja metoodiliselt avaldada kuludele n.ö. „survet“, sest kulud on tekkivad ettevõtte tegevustest, õigupoolest on vaja kulude tekkepõhjused esmalt avastada selleks, et neid saaks juhtida. Intervjuu käigus selgus, et ettevõtte juhtkond igati toetab autori poolt tehtud ettepanekuid kuid pööras tähelepanu ka sellele, et autori poolt pakutud viisid probleemide elimineerimiseks vajavad kindlasti aega ning ka lisaressursse. Igal juhul, autori arvates, ABC ja ABM meetodite rakendamise abil võib firma leida võimalusi, kuidas teha oma äritegevust paremini, kiiremini, odavamalt ning leida finantskahju allikaid. Võib öelda, tuginedes praegusele ettevõtte edukusele, et tänu sellele saab ettevõtte olla mitte lihtsalt kasumlik vaid superkasumlik.

Abstract [en]

In today's market economy, economic development is based on profit, which is one of the most important indicators of company's efficiency and also the main source for carrying out its activities. Profits can help a company meet its responsibilities and goals. At the same time, the main goal of many small and large companies is to maximize profits from their operations. Therefore, both company managers and financial managers determine the need to improve the management methods of forming and distributing the profits within their business. Furthermore, many entrepreneurs think, that profit is the most important financial indicator. Generally speaking, it is quite good, but it is hardly the only one. Growing competition both in Estonia and in the world in general forces companies’ executives to look for new opportunities to control and reduce the costs of business operations. Basically, cost management is a certain activity carried out by organization's management, which focuses on improving the efficiency of company's business performance in order to help cut expenses. It also must be acknowledged that in recent years, the quality of cost management has started to determine organization's competitiveness. The subject of the research in this thesis was the Mest Food OÜ, a company established in 2006, which sells frozen and chilled foodstuffs (mainly meat and meat products) in Europe and worldwide. During the author's work as a logistician in this company, it was discovered, that Mest Food OÜ does not possess a developed cost management system. This, in turn, forced to examine and review the main economic indicators of the company. The aim of this thesis was to study the dynamics of carrying costs of the company and find out the following: • Are the carrying costs reasonable in order to achieve the company's objectives? • Are there non-value-added costs in the company? • What could be the proposals to reduce them? To this end, in the first – i.e. theoretical - part of this thesis, the author examines the concept of cost, the possibilities of cost classification and management, and the concept of price formation and pricing policy. The activity-based costing (ABC) and activity-based management (ABM) methods are introduced separately. In the second part, the author gives an overview of the entire company and its activities. It then outlines key economic indicators to assess the company's performance. At the time of writing the empirical part, it became clear that Mest Food OÜ is indeed a successful company that over the last 3 years has been ending up in profit each year and has also made dividend payments. Based on the operating cost analysis, which is reflected in appendices 1 and 2, it can be stated that operating costs make up a very small part of the overall company’s expenditure. At present, the company's operating costs are set in accordance with the objectives and are of a reasonable size. At the same time, it became clear that there are nuances in the calculation and management of the company's costs that may affect the positivity of the company's future business. It notably turned out that the company does not perform high-quality cost accounting, but just carries out trade. However, it seems quite obvious that without an effective cost accounting and management system, there will be difficulties in carrying out long-term planning and logistics. Costs must be reasonably classified in order to have a reference base. As long as the company does not have a well-thought-out cost accounting system, it is very hard to predict what company needs to do and what needs to be improved. As soon as company introduces a modernized system, the problem areas of costs will become clearer and it will be easy to identify, where these costs can be cut if necessary. Today, the company's business activities are mainly carried out in the so-called "crisis mode". Despite good performance, company’s management needs to pay more attention to expenses by managing data and using specific methodologies. Both operating and non-operating costs of a company can be dealt with when information about their raw data is available. This necessarily requires an effective cost management and accounting system, which, in the author's view, could be the ABC and ABM systems. The latter makes it possible to reasonably and methodically publish the so-called "Pressure" because costs are generated by activities that need to be detected in order to change the number of costs. During the interview, it also became clear, that company's management fully supports the proposals made by the author; in fact, it also drew its attention to the fact that the introduced ways to eliminate current problems definitely need some time and some additional resources. However, author is convinced that implementing ABC and ABM systems will allow a company to find ways to do its business better, faster, cheaper and to find the sources of financial loss. It can be said, based on the current success of the company, that due to this, the company can not only be profitable, but super-profitable.

Item Type: thesis
Advisor: Enno Lend
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Other
Working Life > Sales
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Ksenja Solovjova
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:48
Last Modified: 08 Jun 2020 06:48
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5075

Actions (login required)

View Item View Item