Paindlike töövormide rakendamine juhiabi töös

Pabstel, Marika (2020) Paindlike töövormide rakendamine juhiabi töös. [thesis] [en] Implementation of flexible work arrangements in assistant manager work.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (456kB)

Abstract

Paindlike töövormide kasutamine on muutunud tänapäeval järjest aktuaalsemaks. Uued tehnoloogilised lahendused on teinud võimalikuks lisaks traditsioonilistele töösuhetele võtta kasutusele paindlikumad töövormid. Tööandjad näevad selles võimalust olla töötajate jaoks rohkem atraktiivne ning töötajad saavad paindliku töökorralduse abil leida tasakaalu töö- ja eraelu vahel. Võimalus pakkuda töötajatele operatiivselt paindlikke lahendusi oma töö korraldamisel annab ettevõtetele eelise toime tulla kiiresti muutuvates oludes ning kohaneda paremini võimalike kriiside ja eriolukordadega. Samas on juhiabide ja teiste assisteerivaid töid tegevate töötajate kohta levinud arvamus, et nad saavad oma tööd teha ainult kindlaksmääratud kellaaegadel ja tööandja ruumides. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada juhiabide valmisolek ja võimalused kasutada paindlikke töövorme. Lõputöö teoreetilises osas anti ülevaade levinumatest paindlikest töövormidest, millest põhilisemad on lepinguline, funktsionaalne, aja- ja kohapaindlikkus. Lepingulist paindlikkust iseloomustavad uut tüüpi töösuhted, kus töötajad ei tee tööd tavapärase töölepingu alusel. Funktsionaalne paindlikkus annab töötajatele võimaluse täita mitmekesiseid ja muutuvaid tööülesandeid. Ajapaindlikkus võimaldab kohandada tavapärast tööaega vastavalt töötaja vajadustele, näiteks nihutades tööletuleku ja töölt lahkumise aega või kasutades kokkusurutud töönädalat, kus pikemate tööpäevade tegemisel on tööpäevade arv nädalas väiksem. Kohapaindlikkus annab töötajale võimaluse täita oma tööülesandeid väljaspool tavapäraseid tööruume, kui tal on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil ligipääs oma tööle ning saab olla tööandjaga ühenduses. Paindlikud töövormid võimaldavad töötajatel paremini ühildada töö- ja eraelu ning kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite abil töötada just neile sobival ajal, kohas ja mahus. Lõputöös püstitatud eesmärgi täitmiseks viidi läbi empiiriline uuring kvantitatiivsel meetodil kasutades survey uurimisstrateegiat. Uuritava sihtgrupi moodustasid juhiabid, kelle üldkogumist valimi moodustamiseks kasutati mugavusvalimi meetodit. Andmete analüüsimiseks kasutati kirjeldavat statistikat. Tulemused esitati graafiliselt andmetöötlusprogrammi MS Excel abil. Tulemusi tõlgendati neid analüüsides ja teoreetiliste lähtekohtadega võrreldes. Uurimistulemuste analüüs näitas, et juhiabid ei saa üldjuhul kasutada oma töös paindlikku tööaega. Kaugtööd saavad juhiabid teha pigem harva ning 25% vastajaist täidavad oma tööülesandeid ainult tööandja ruumides. Analüüsist selgusid juhiabide ootused paindlike töövormide kasutamise kohta. Juhiabid tunnevad suurt vajadust kasutada paindlikku tööaega tulenevalt oma elukorraldusest ja eluviisist ning mõnes vanusegrupis on see vajadus seotud perekondlike kohustustega. Tulemuste analüüs näitas, et ettevõtted kasutavad erineval määral paindlikku töökorraldust võimaldavat asjaajamist ja dokumendihaldust. Uuringu tulemuste analüüsile ning järeldustele tuginedes koostas autor soovitused tööandjatele, kuidas muuta juhiabide töökorraldus paindlikumaks.

Abstract [en]

The title of this thesis is „Implementation of flexible work arrangements in assistant manager work“. The thesis consists of 43 pages, 13 figures and 36 references - 10 of them in English and 1 in Finnish. The use of flexible work arrangements has become increasingly topical nowadays. New technological solutions make it possible to start using more flexible arrangements. Employers, who offer such opportunities are more attractive to employees, and employees can find a better work-life balance through flexible work arrangements. The aim of the thesis is to find out the willingness and opportunities of assistant manager to use the flexible work arrangements. To achieve the aim the following research questions were set: 1. Which are the most common flexible work arrangements and their advantages and disadvantages? 2. How to apply flexible working arrangements in companies? 3. How much can assistant managers use flexible working arrangements? 4. What are the expectations of assistant managers for using flexible working arrangements? 5. How to make the working arrangements of assistant managers more flexible? The method of the empirical study is quantitative. The sample consisted of 146 assistant managers, who responded to the survey. Descriptive statistics were used to analyze the data. The results show that assistant managers generally cannot use their working time flexibly. They can telework rather rarely. The results show that assistant managers wish to use their working time flexibly. Assistant managers see in teleworkig the opporunity to better organize their work and also to balance work and family life.

Item Type: thesis
Advisor: Merje Õun
Subjects: Working Life > Labor Law and Occupational Health and Safety
Other
Divisions: Service Economy Institute > Information Management and Information Systems Organization - Administrative Assistant
Depositing User: Marika Pabstel
Date Deposited: 08 Jun 2020 07:56
Last Modified: 08 Jun 2020 07:56
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5054

Actions (login required)

View Item View Item