Mitmekanalilise kaubanduse areng ettevõttes Põldma Kaubanduse AS

Rääk, Kristel (2020) Mitmekanalilise kaubanduse areng ettevõttes Põldma Kaubanduse AS. [thesis] [en] Omnichannel commerce development in company Põldma Kaubanduse AS.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (550kB)

Abstract

Mitmekanaliga kaubandus on turundusstrateegia, mis pakub erinevaid valikuvõimalusi tarbijatele toodete ostmisel. Mitmekanalilise kaubanduse eesmärk on maksimeerida tulusid ja tagada kliendi lojaalsus, pakkudes valikut ja kasutusmugavust. Mitmekanaliline kaubandus on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud. Mitmekanalilises kaubanduses on oluline e-kaubandus, mis on vajalik traditsioonilise kaubanduse täiendamiseks. Mitmekanalilistel kauplejatel on suured eelised veebipõhiste kauplejate ees. Enne e-kaupluse avamist on olemas kindel kaubamärk. Tooteid saab reklaamida mitme müügikanali kaudu ning neid omavahel ühendada. Mitmekanalilisel jaemüüjal on tellimuste täitmise ja klienditeeninduse juhtimiseks olemas turustus- ja äriprotsessid. Jaemüügis on oluline kasutada mitut kanalit, et muuta tooted tarbijatele kättesaadavaks rohkem kui ühes müügikanalis. Uuringu objektiks oli ettevõte Põldma Kaubanduse AS. Empiiriline uuring viidi läbi kvantitatiivse uuringuna. Kasutati deduktiivset ehk üldiselt üksikule lähenemisviisi. Andmekogumismeetodiks oli dokumendivaatlus ja andmeanalüüsimeetodiks statistiline analüüs. Valimi moodustasid müügiaruanded. Lõputöö uuringu raames kaardistati ettevõtte Põldma Kaubanduse AS müügitulemused ajavahemikul 2012-2018, milleks olid netokäive ja klientide arv. Nende põhjal arvutas töö autor välja ostukorvi suuruse ja võrdles seda traditsioonilise ja e-kanali osas vaadeldavate aastate lõikes. Lisaks vaadeldi töös kahe kaubagrupi, T-särkide ja teksapükste müügi arengutrende müügitulemuste alusel ettevõttes tervikuna ja kahes müügikanalis eraldi. Uuringutulemustest selgus, et mitmekanalilise kaubanduse arendamisega pole ettevõttes Põldma Kaubanduse AS piisavalt tegeletud, kas teadmatusest, nõudluse või ressursi puudumise tõttu. Teoreetilistele lähtekohtadele ja uuringutulemustele tuginedes peaks ettevõte keskenduma traditsioonilise ja e-kaubanduse kui mitmekanalilise ühenduse loomisele, arendamaks mõlemat kauplemisvormi üheaegselt pakkudes vastastikku turunduslikku tuge. Teoreetilistele lähtekohtadele ja uuringutulemustele tuginedes tegi töö autor veel teisigi järeldusi ja ettepanekuid ettevõttele Põldma Kaubanduse AS mitmekanalilise kaubanduse arendamiseks. Lõputöö ülesanded said täidetud ning töö eesmärk saavutatud.

Abstract [en]

Omnichannel commerce is a marketing strategy that offers consumers a variety of options when purchasing products. The goal of omnichannel commerce is to maximize revenue and ensure customer loyalty by offering choice and ease of use. Omnichannel trade has grown exponentially in recent years. In omnichannel commerce, e-commerce is important and needs to complement traditional commerce. Omnichannel traders have great advantages over online traders. Before opening an e-shop, there is a certain brand name in place. Products can be advertised through several sales channels and connected to each other. Omnichannel retailer has marketing and business processes to manage order fulfillment and customer service. In retail it is important to use multiple channels to make products available to consumers in more than one sales channel. The object of the study was the company Põldma Kaubanduse AS. The empirical study was conducted as a quantitative study. A deductive approach was used. The data collection method was document review and the data analysis method was statistical analysis. The sample consisted of sales reports. As part of the dissertation survey, the sales results of Põldma Kaubanduse AS in the period 2012-2018 were mapped, which were net turnover and number of customers. Based on these, the author calculated the size of the shopping cart and compared it for the traditional and e-channel by the observed years. In addition, the development trends of the sales of two product groups, T-shirts and jeans, were examined in the work on the basis of the sales results of the company as a whole and separately in the two sales channels. The results of the research revealed that the development of omnichannel trade in Põldma Kaubanduse AS has not been sufficiently addressed, either due to ignorance, demand or lack of resources. Based on theoretical starting points and research results, the company should focus on creating traditional and e-commerce as a multi-channel connection, to develop both forms of trading while providing mutual marketing support. Based on the theoretical starting points and research results, the author of the work made other conclusions and suggestions for the company Põldma Kaubanduse AS for the development of multichannel trade. The tasks of the dissertation were completed and the aim of the dissertation was achieved.

Item Type: thesis
Advisor: Heve Kirikal
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Divisions: Service Economy Institute > Commercial Economics
Depositing User: Kristel Rääk
Date Deposited: 11 Jun 2020 13:08
Last Modified: 11 Jun 2020 13:08
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5049

Actions (login required)

View Item View Item