Lean meetodi juurutamine Rimi Eesti Food AS kauplustes

Sohranitš, Janely (2020) Lean meetodi juurutamine Rimi Eesti Food AS kauplustes. [thesis] [en] Implementation of the Lean method in the stores of Rimi Eesti Food AS.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (964kB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, milline on olnud lean rakendamise mõju ning efektiivsus kolme kaupluse näitajate põhjal, analüüsides lean tegevusmõõdikuid ning olulisi võtmenäitajaid. Analüüsitud tulemuste põhjal anda ülevaade antud perioodi jooksul toimunud muudatustest kauplustes ning vastavalt tulemustele teha parendusettepanekuid. Töö teoreetilises osas andis autor ülevaate lean teoreetilisest käsitlusest, milles kirjeldas lean filosoofiat ja põhimõtteid, kirjeldas kuidas sai lean alguse ning kuidas see on mõjutanud tootlikkust. Samuti tõi autor välja käsitöönduslikku, masstootmise ja lean tootmise võrdluse töötajate, töövahendite, puuduste, tootevaliku, organisatsiooni ning nende eesmärkide näol, millest tuli selgelt välja, et lean tootmise eesmärgiks on olla täiuslik. Järgnevas alapeatükis tõi autor välja lean juhtimise rakendamise, tööriistad ning tehnikad. Antud alapeatüki alt võib tuua välja olulise illustratsiooni, House of Lean, ehk siis ühed olulisemad lean tööriistad on pandud majakujulisele joonisele (Joonis 1). Esimese peatüki viimases alapeatükis on välja toodud lean puudused ning kriitika. Teises peatükis toodi välja empiirilise uuringu eesmärk ja metoodika ning kirjeldati ettevõtet. Kolmandas peatükis kirjeldatakse lean meetodi juurutamist Rimi Eesti Food AS kauplustes, analüüsitakse tulemusi vastavalt andmetele ja tulemuste põhjal tehakse järeldused ning ettepanekud. Analüüsid andsid ülevaate 11 kuu kohta ehk siis millised muutused on toimunud alates 2019. aasta aprillist kuni 2020. veebruarini. Antud tulemused andsid ülevaate lean juurutamise mõjust kaubarullikute arvule laos, riiuliaukude arvu, negatiivsete saldode ridade arvust, 6S auditi tulemustest ning töötajate poolt tehtud parendusettepanekute arvust. Samuti analüüsis käesoleva lõputöö autor müügi tulemusi eesmärgist, muude kaupluste kulude tulemust eesmärgist kui ka laopäevade arvu kolme kaupluse lõikes. Erinevate tegevusmõõdikutega tegelemine ning protsesside pidev parendamine aitab kaasa mitmetele olulistele võtmenäitajatele. Erinevate eesmärkide täitmine ja ületamine sõltub erinevatest teguritest, kuid väga palju saavad kaupluse töötajad ise ära teha. Tööaega ei tohiks kulutada ebaproduktiivsetele tegevustele, seega on oluline roll ka protsessides, näiteks tööpäeva õige planeerimine, et kõik vajalikud toimingud saaksid tehtud. Kui tundub, et mõni tööprotsess ei toimi, tuleks see üle vaadata, sest pidev parendamine toob tulemusi. Selleks, et leani juurutamine toimiks, peab lean kasulikkust mõistma kogu kaupluse meeskond. Seega on oluline, et kõik töötajad saaksid koolitustel osaleda ning samuti tõi töö autor välja ettepaneku, et töötajatele võiks teha korduskoolitusi korra aasta jooksul, et kinnistada lean põhimõtteid. Väga oluline roll on 6S audititel, mis toovad välja kaupluse kitsaskohad ning millele peaks rohkem rõhku panema. Hea töökeskkonnaga kaasnev kasu seisneb erinevate raiskamiste elimineerimisel. Kokkuvõtteks on lean mõtteviisi eesmärgiks luua ettevõttes sellised tingimused tänu millele suureneb efektiivsus, vähenevad kulud, paraneb kvaliteet ning suureneb kliendi rahulolu. Lean juurutamist soodustab järjepidevus ja pidev mõõtmine. Mõõtmine on esimeseks sammuks kontrolli, parendamise ning jätkusuutlikkuse suunas.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to find out the effects and impact of lean implementation based on indicators from three stores, while analysing performance indicators and key indicators. On the basis of the results analysed, provide an overview of changes in stores, and according to the result, offer ideas for improvement. In the theoretical part of the thesis, the author gave an overview of the theoretical approach to lean while describing lean philosophy and principles. The author also gave provided insight into how lean was started and how it has influenced productivity. Also described is the comparison between craft production, mass production and lean manufacturing, in the form of employees, tools, shortcomings, product range, organization and their goals, which clearly showed that the goal of lean production is to be perfect. In the following sub-chapter the focus is shifted to lean management tools, implementation and tehniques. From the mention sub-chapter and important illustration can be highlighted – the House of Lean i.e. the most important lean tools have been put on a houselike drawing. The last sub-chapter of the first chapter outlines lean deficiencies and criticisms. The second chapter of this thesis described the purpose and methodology of the research, the measures used to collect and analyse the data and compiled a brief introduction of the company. The third chapter of this thesis described lean method implementation in the company and a thorough analysis of results according to data and metrics. The chapter ends with consists of conclusions and proposals. The analyses gave an overview of 11 months, i.e. what changes occurred since the beginning of April in 2019 until February of 2020. The results provided and overview of the impact of lean deployment on the number of freight wagers in the warehouse, the number of shelf openings, negative balances, results of 6S audits and the number of proposals for improvement made by employees. The author also analysed sales results compared to targets, the result of other expenses done by stores and the number of stock days based on three stores. Addressing the different performance metrics and continuously improving processes will contribute to several key indicators. The achievement and exceedance of different objectives depends on a number of factors, but very much can be done by the store staff themselves. Working hours should not be spent on unproductive activities, which means there is an important role in the processes, such as proper planning of the workday, so that all the necessary operations will be completed. If a work process seems not to be working as desires, it should be reviewed, because continuous improvement provides results. In order for the lean deployment to work the entire store team needs to understand the usefulness of lean. Therefore, it is important that all employees can participate in the training sessions. The author of the thesis also suggests that the employees should be retrained once a year to embed lean principles. 6S audits have a very important role in the process, as they bring out the areas that either need improvement or a bigger focus. The benefits of a good working environment are the elimination of different kinds of “waste”. In summary, the purpose of lean mindset, is to create such conditions in company which will increase efficiency, decrease costs, improve quality and increase customer satisfaction. Implementation of lean is strengthened by continuity and continuous measurement. Measurement is the first step towards control, improvement and sustainability.

Item Type: thesis
Advisor: Heve Kirikal
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Economy and Management
Economy and Management > Strategic Management
Divisions: Service Economy Institute > Commercial Economics
Depositing User: Janely Sohranitš
Date Deposited: 11 Jun 2020 12:58
Last Modified: 11 Jun 2020 12:58
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5046

Actions (login required)

View Item View Item