Soome-Eesti importkauba veo arendamine ettevõtte Transpoint International (EST) AS näitel

Talimaa, Kevin (2020) Soome-Eesti importkauba veo arendamine ettevõtte Transpoint International (EST) AS näitel. [thesis] [en] Development of the Finnish-Estonian Freight Transport on the Example of Transpoint International (EST) Ltd.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (790kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli Soome-Eesti vaheliste kaubavedude veohindade analüüs ja uue hinnakirja väljatöötamine tuginedes kaubavedude hinnastrateegiate hindamisele Transpoint International (EST) AS näitel. Eesmärgi saavutamiseks kaardistas autor ettevõtte Soome impordisuuna hetkeolukorra, analüüsis Soome impordisuuna kasumlikkust ja töötas välja uued hinnakirjad kasumi tõstmiseks. Lõputöö esimeses osas andis autor ülevaate teema teoreetilistest lähtekohtadest, andes ülevaate Eestis kasutavatest transpordiliikidest, tarneahelast, logistika rollist tarneahelas, ekspedeerimisest ja ekspedeerijast. Teises osas tutvustas ettevõtet ning selle omanikku, ettevõtte põhitegevust ja Eesti-Soome majandussuhteid ja kaubandust. Kolmandas osas andis ülevaate uurimuse metoodikast ja andmeanalüüsist. Autor analüüsis kolme piirkonna impordikauba täiskoormate omahinda ja kasumlikkust 2019. aasta neljanda kvartali põhjal. Analüüsimiseks valis autor kliendid, kelle maht on stabiilne ning iganädalane. Täiskoormate omahind koosneb Eestis vedajale makstavast kilomeetritasust/tunnitasust, Soomes vedajale makstavast kilomeetritasust/tunnitasust, haagise päevahinnast, laevapileti hinnast ning ohtliku kauba puhul laeva lisatasust. Töös andis autor ülevaate järgmistest piirkondadest: Kemi/Oulu, Nokia/Renko ja Vantaa. Need piirkonnad omakorda jagunevad erinevateks veomarsruutideks: Kemi-Jüri, Kemi-Tartu, Oulu-Jüri, Oulu-Tartu; Nokia-Jüri, Nokia-Tartu, Renko-Lääne-Virumaa, Renko-Tartumaa, Renko-Valga; Vantaa-Tallinn. Analüüsi käigus selgus, et kõik suunad peale Kemi/Oulu olid kahjumis 31-83 eurot koorma kohta. Uurimuse käigus töötas autor välja uue allvedaja hinnakirja, tuginedes 2020. aasta teise kvartali üldisele ellukalliduse muutusele. Vastavalt hetkel kehtivatele kütuse hinnakirjale ning majandusolukorrale on võimalus maksta vedajatele väiksemaid tasusid. Sellele tuginedes on võimalus vähendada proportsionaalselt ka tunnitöö hinda nii Eestis kui ka Soomes. Kõik arvutused KOKKUVÕTE 37 on tehtud eeldusel, et kasutatakse kõige odavamat laevaväljumist ning veosuuna ajaline kestus on minimaalne, seega omahinna alandamiseks selliste tariifidega töötades võimalusi ei ole. Analüüsi aluseks oli 2019. aasta neljas kvartal. Kuna Kemi/Oulu piirkonna tulemus oli juba peale uute veohindade kehtestamisest vedajatele kasumis, siis selle piirkonna klientidele autor uut hinnakirja ei koostanud. Kemi/Oulu piirkond oli enne uute vedajate hindade koostamist kasumis 1434 eurot ning peale seda 3564 eurot. Kuna Nokia/Renko ning Vantaa piirkonnad jäid kahjumisse ka peale vedajatele uue hinna kehtestamist, siis tuli neile teha uued hinnapakkumised. Uute hinnapakkumiste tulemusel viidi Nokia/Renko piirkonna kvartali -8038 eurone kahjum 468 eurose kasumini. Vantaa piirkonna -2439 eurone kvartali kahjum viidi uue hinnakirjal alusel 33 eurose kasumini kvartalis. Uute veohindade juurutamise tulemusel kasum aastas, eeldusel, et mahud jäävad samaks, tõuseb 145% impordisuunal. Kui varem oli kahjum aastas -36169 eurot, siis peale uute hinnakirjade juurutamise tulemusel tõuseb kasum 16262 euroni. Seega uue hinnakirja tulemusel on kasumi muutus 52431 eurot aastas. Lõputööga selgitas autor välja ettevõtte Transpoint International (EST) AS kolme põhipiirkonna Soome-Eesti impordi täiskoormate veomarsruudi kulude ja tulude vahe ning pakkus välja uued võimalikud lahendused kasumi maksimeerimiseks tuginedes lõputöö raames välja töötatud uuele hinnakirjale. Lõputöö kirjutamise ajal puhkes kogu maailmas, kaasaarvatud Eestis, koroonaviiruse pandeemia. Viirus on mõjutanud väga tugevasti kogu transpordisektorit. Esialgu oli väga järsk mahtude tõus ning viimasel kuul on olnud väga suur mahtude langus, samuti on tarnekiirus mõjutatud, sest on kehtestatud piirikontrollid ning eritingimused laadimistel. Kogu kriis mõjutab ka negatiivselt hindasid. Seoses lõputöö kirjutamise ajal puhkenud pandeemiaga on uue hinnakirja juurutamine pandud ootele kuni transpordituru taastumiseni.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to analyze freight transport prices between Finland and Estonia and to develop new tariffs on the example of Transpoint International (EST) AS. To achieve this goal, author mapped current situation on the company’s Finnish import direction and analyzed profitability of the Finnish import direction and develiped new tariffs to increase it’s profit. In the first part of the dissertation, the author gave an overview of the theoretical starting points of the topic, giving an overview of the modes of transport used in Estonia, the supply chain, the role of logistics in the supply chain, forwarding and forwarder. In the second part, he introduced the company and its owner, the company's main business activities and Estonian-Finnish economic relations and trade. The third part provided an overview of the research methodology and data analysis. The author analyzed the cost price and profitability of full trailer loads of imported goods from the three regions on the basis of the fourth quarter of 2019. For the analysis, the author selected clients whose volume is stable and weekly. The cost price of full loads consists of the kilometer charge / hourly rate paid to the carrier in Estonia, the kilometer charge / hourly rate paid to the carrier in Finland, the daily rental price of the trailer, the price of the ship ticket and in the case of dangerous goods, the ship's surcharge. In the work, the author gave an overview of the following regions: Kemi / Oulu, Nokia / Renko and Vantaa. These areas are divided into different transport routes: Kemi-Jüri, Kemi-Tartu, Oulu-Jüri, Oulu-Tartu; Nokia-Jüri, Nokia-Tartu, Renko-Lääne-Virumaa, Renko-Tartumaa, Renko-Valga; Vantaa-Tallinn. The analysis revealed that all routes except Kemi / Oulu were at a loss of 31-83 euros per load. In the course of the study, the author developed a new subcontractor's price list, based on the general change in the cost of living in the second quarter of 2020. According to the currently valid fuel price list and the economic situation, it is possible to pay lower fees to carriers. Based on this, it is possible to reduce the price of hourly work proportionally in both Estonia and Finland. All calculations have been made on the assumption that the cheapest departure of the ship is used and SUMMARY 39 the time duration of the transport direction is minimal, so there is no possibility to reduce the cost price when working with such tariffs. The analysis was based on the fourth quarter of 2019. As the result of the Kemi / Oulu region was already profitable for carriers after the introduction of new transport prices, the author did not compile a new price list for customers in this region. The Kemi / Oulu region made a profit of 1434 euros before compiling the prices of new carriers and then 3564 euros in profit. As Nokia / Renko and the Vantaa regions remained loss-making even after the new price was set for the carriers, new price offers had to be made to them. As a result of the new price offers, the Nokia / Renko region's quarterly loss of -8038 euros was increased to a profit of 468 euros. The quarter loss of -2439 euros in the Vantaa region was increased to a profit of 33 euros per quarter on the basis of the new price list. As a result of the introduction of the new transport prices, the annual profit will increase by 145% on the import side, provided that the volumes remain the same. Previously, the loss was -36169 euros per year, then after the introduction of new price lists, the profit will increase to 16262 euros. Thus as a result of the new price list, the change in profit is 52,431 euros per year.In the dissertation, the author found out the difference between the costs and revenues of the full-load Finnish-Estonian import route in the three main regions of Transpoint International (EST) AS and proposed new possible solutions for maximizing profit based on the new price list developed within the dissertation. At the time of writing, the coronavirus pandemic broke out around the world, including in Estonia. The virus has hit the entire transport sector very hard. Initially, there was a very sharp increase in volumes and there has been a very sharp decline in volumes in the last month, and the speed of delivery has also been affected due to the introduction of border controls and special conditions for loading. The whole crisis is also having a negative effect on prices. Due to the pandemic that broke out during the writing of the dissertation, the introduction of the new price list has been delayed until the transport market recovers.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnu Mägi
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kevin Talimaa
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:30
Last Modified: 08 Jun 2020 06:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5032

Actions (login required)

View Item View Item