6S-meetodite rakendamine ettevõttes Nefab Packaging OÜ konteinerite laadimise teenuse näitel

Klausner, Janno (2020) 6S-meetodite rakendamine ettevõttes Nefab Packaging OÜ konteinerite laadimise teenuse näitel. [thesis] [en] Application of 6S methods in Nefab Packaging LTD on the example of container loading service.

[thumbnail of Janno Klausner_2020_lõputöö.asice] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli leida võimalused 6S-meetodi rakendamisega parendada ettevõtte Nefab Packaging OÜ logistikakeskuse ruumikasutust ja tööefektiivsust ning töötajate oskustaset tööprotsesside täitmisel ning läbi viia uuring kulusäästliku juhtimissüsteemi 6S-meetodi juurutamisega kaasnenud efektiivsusese kasvust Nefab Packaging OÜ logistikakeskuses konteinerilaadimise tööprotsessides. Eesmärgistatud tulemuseni jõudmiseks tutvus lõputöö autor mitmete võõrkeelsete teadusartiklite ning raamatutega, mis kajastavad Lean juhtimissüsteemi ning eelkõige 6S-meeotdite edukat juurutamist ning saavutatut tulemuste säilitamist organisatsioonides. Konsulteeris Nefab Packaging OÜ kvaliteedijuhiga, et mõista varasemalt tehases rakendatud 6S-meetodi mõju ning kasumlikkust ja lõpetuseks Nefab Grupis rakendatud ning välja arendatud IT-süsteemidega, et leida sobiv lahendus elektroonsele laohaldussüsteemile üleminekuks Nefab Packaging OÜ logistikakeskuses. Kulusäästliku juhtimissüsteemi 6S-meetodi juurutamise hindamisel viis lõputöö autor läbi kombineeritud uurimusmeetodi, kus autor analüüsis Nefab Packaging OÜ logistikakeskuses konteinerite laadimisteenuse võtmetulemusnäitajaid ning muutusi selle teenuse igapäevastes tööprotsessides. Teoreetilise osa ning võtmetulemusnäitajate analüüsi tulemusena koostas autor küsimustiku, et saada adekvaatne tagasiside ning hinnang logistikakeskuse töötajatelt kulusäästliku juhtimissüsteemi rakendamise efektiivsusest logistikakeskuse teistes tööprotsessides. Teoreetilises osas annab lõputöö autor ülevaate kulusäästliku juhtimissüsteemi olemusest ja ajaloost ning Nefab Packaging OÜ tootmisüksuses varasemalt rakendatud 6S-meetodist. Teoreetilisele osale tuginedes analüüsib lõputöö autor Nefab Packaging OÜ logistikakeskuse konteinerite laadimise teenuse võtmetulemusnäitajate põhjal muutusi teenuse tööprotsessides. Lisaks koostas ja viis läbi autor küsitluse logistikakeskuse töötajate hulgas, mõistmaks kulusäästliku juhtimissüsteemi rakendumisega kaasnenud muutuseid läbi nende pilgu. Autori koostatid lõputöö analüüside tulemused andsid selge ülevaate muutustest, mis on tehtud Nefab Packaging OÜ logistikakeskuse konteinerite laadimise teenuse tööprotsessides vahemikus 01.september 2018 - 29. veebruar 2020. Küsitluse tulemused selgitasid välja laotöötajate hinnangu kulusäästliku juhtimissüsteemi rakendamisega kaasnenud muutustest. Analüüside ning uurimuste tulemusel veendus lõputöö autor, et kulusäästliku juhtimissüsteemi juurutamine ning 6S-meetodi rakendamine on Nefab Packaging OÜ logistikakeskuse tööprotsessidesse lisanud efektiivsust ning eelkõige ka märgatavat kulude kokkuhoidu. Samuti saab väita, et kasvanud on ka töötajate üldine oskuste ja teadmiste tase kulusäästlikkuse ning keskkonna alastel teemadel üleüldiselt. Läbiviidud uuringud kinnitavad, et Lean juhtimissüsteemi rakendamisel Nefab Packaging OÜ logisitikakeskuses on tööprotsessid paranenud ning seda märgatavalt. Vähenenud on nii laopersonali vajadus, rahalised reklamatsioonid kui kogu laadimistele kuluv aeg. Lisaks on tänu 6S-meetodi rakendamisele vähenenud seisvad laovarud ning olemasolevad varud seisavad neile kindlaks määratud aladel. Küsimustiku vastuste põhjal saab veel väita, et logistikakeskuse töötajad hindasid kõrgelt kulusäästliku juhtimissüsteemi rakendamist ning jätkusuutlikust logistikakeskuse tasandil. Laotöötajate hinnang ning analüüsitulemused olid vastavuses, mis tähendab, et logistikakeskuse töötajad tunnetavad tehtud muudatusi edukalt täpselt nii nagu analüüsist selgus. Paraku polnud kõik logistikakeskuse töötjad rahul motivatsioonipaketiga ning tunnustamisega, mis kaasneb heade auditi tulemuste eest. 2020. aasta alguses Hiinast Wuhani provintsist levima hakanud koroonaviirus tabas Nefab Packaging OÜ logistikakeskuse teenuste üksust eriti valusalt 2020. aasta märtsi teises pooles. Keskmiselt laeti Nefab Packaging OÜ logistikakeskuses 46 kliendikonteinerit nädalas, kuid peamise teenusekliendi mahud kukkusid USA ekspordi kadumisega esialgu ligikaudu 60% ehk algse 46 konteineri asemel kukkusid mahud 19. konteinerini nädalas. Paraku tekkis Aprillis esimesel nädalal aga täielik ära kukkumine laadimisteenuse osas sest kliendi tehas suleti kolmeks nädalaks avastatud koroonaviiruse tõttu. Sellest tulenevalt on laeti kogu 2020. aasta aprillikuu jooksul kokku Nefab Packaging OÜ logistikakeskuses ainult viis kliendikaupade konteinerit. Kokkuvõtlikult saab väita, et 6S-meetod on ennast õigustanud Nefab Packaging OÜ logistikakeskuses. Autori koostaud lõputöö on küll pigem konteinerite laadimisteenuse suunitlusega, kuid lõputöö autori sõnul on 6S-meetodi rakendamisega kaasnenud efekti näha ka kõigis teistes läbiviidavates tööprotsessides. Kasvanud on kasumlikkus ning töötajate rahulolu ainuüksi juba tänu sellele, et asjad asetsevad loogilistes ning kiiresti kättesaadavates kohtades.

Abstract [en]

The aim of the dissertation was to find ways to improve the space utilization and work efficiency of Nefab Packaging OÜ logistics center and the skill level of employees in performing work processes by applying the 6S method and to conduct a study on the increase in efficiency in container loading work processes in Nefab Packaging OÜ logistics center. In order to achieve the targeted result, the author of the dissertation read several research articles and books in foreign languages, which reflect the successful implementation of the Lean management system and, in particular, the 6S methods and the preservation of the results in organizations. Consulted with the quality manager of Nefab Packaging OÜ to understand the impact and profitability of the 6S method previously applied in the factory and finally with the IT systems implemented and developed in the Nefab Group to find a suitable solution for the transition to an electronic warehouse management system in Nefab Packaging OÜ logistics center. In evaluating the introduction of the cost-effective management system 6S method, the author of the dissertation conducted a combined research method, where the author analyzed the key performance indicators of the container loading service in Nefab Packaging OÜ logistics center and changes in the daily work processes of this service. As a result of the analysis of the theoretical part and key performance indicators, the author compiled a questionnaire to obtain adequate feedback and assessment from the logistics center staff on the effectiveness of implementing a cost-effective management system in other logistics center work processes. In the theoretical part, the author of the dissertation gives an overview of the nature and history of a cost-effective management system and the 6S method previously applied in the production unit of Nefab Packaging OÜ. Based on the theoretical part, the author of the dissertation analyzes the changes in the work processes of the service on the basis of the key performance indicators of the container loading service of the logistics center Nefab Packaging OÜ. In addition, the author conducted and conducted a survey among the employees of the logistics center to understand the changes brought about by the implementation of a cost-effective management system. The results of the dissertation analyzes compiled by the author gave a clear overview of the changes made in the work processes of the container loading service of Nefab Packaging OÜ logistics center between September 1, 2018 - February 29, 2020. The results of the survey revealed the As a result of analyzes and research, the author of the dissertation was convinced that the introduction of a cost-effective management system and the application of the 6S method have added efficiency to the work processes of the Nefab Packaging OÜ logistics center and, above all, significant cost savings. It can also be said that the general level of skills and knowledge of employees on cost-effectiveness and environmental issues in general has also increased. The conducted research confirms that the work processes have improved significantly in the implementation of the Lean management system in the logistics center of Nefab Packaging OÜ. The need for warehouse staff, financial complaints and the total time spent on loading have decreased. In addition, the application of the 6S method has led to a reduction in stocks and the availability of stocks in designated areas. Based on the answers to the questionnaire, it can also be stated that the staff of the logistics center highly appreciated the implementation of a cost-effective management system and sustainability at the level of the logistics center. The evaluation of the warehouse staff and the results of the analysis were in line, which means that the employees of the logistics center successfully feel the changes made exactly as the analysis showed. Unfortunately, not all employees of the logistics center were satisfied with the motivation package and the recognition that comes with good audit results. The coronavirus, which started spreading from Wuhan Province, China at the beginning of 2020, hit the services unit of the logistics center of Nefab Packaging OÜ especially painfully in the second half of March 2020. On average, 46 customer containers were loaded per week in the logistics center of Nefab Packaging OÜ, but the volumes of the main service customer initially fell by about 60% due to the loss of US exports, ie instead of the original 46 containers, the volumes fell to 19 containers per week. Unfortunately, in the first week of April, there was a complete drop in the loading service because the customer's factory was closed for three weeks due to the detected coronavirus. As a result, only five containers of customer goods were loaded in the logistics center of Nefab Packaging OÜ throughout April 2020. In summary, it can be stated that the 6S method has proved its worth in the logistics center of Nefab Packaging OÜ. Although the dissertation compiled by the author is more focused on the container loading service, according to the author of the dissertation, the effect of applying the 6S method can also be seen in all other work processes. Profitability and employee satisfaction have increased simply because things are in logical and quickly accessible places.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Logistics > Information Systems in Logistics
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Supply Chain Management
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Systems Theory
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Janno Klausner
Date Deposited: 04 Jun 2020 13:13
Last Modified: 04 Jun 2020 13:13
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5027

Actions (login required)

View Item View Item