Töötajate motivatsioon ja pühendumise uuring transpordi ettevõttes

Jõgis, Elena (2020) Töötajate motivatsioon ja pühendumise uuring transpordi ettevõttes. [thesis] [en] Employee motivation and commitment survey in a transport company.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (748kB)

Abstract

Töötajate motivatsiooni ja pühendumine on täna ettevõtetel väga aktuaalne, sest töötajate hoidmine ja leidmine on muutunud väga oluliseks küsimuseks ettevõtetel. Täna on töötaja ettevõtte kalleim vara millesse soovitakse üha rohkem panustada. Kuid ikka kurdavad inimesed vähesed motivatsiooni ja pühendumise üle. Sellepärast oli antud uuring väga oluline uuritavas ettevõttes, kuna ettevõttes pole keegi varem motivatsioonile ja pühendumisele sellises ulatuses keskendunud. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada transpordiettevõtte töötajate töömotivatsiooni ja pühendumuse taset muutunud tööturu tingimustes ja teha juhtkonnale ettepanekuid töömotivatsiooni ja pühendumise parandamiseks. Motivatsioon ja pühendumine on tihedalt seotud emotsioonidega. Motivatsioon ja pühendumine on positiivne emotsioon. Selle tekkimise jaoks on vajalikud eeldused on selle tekkimist soodustav töökeskkond ja kultuur ning rahulolu oma tööga. Erinevad uuringud on tõestanud töörahulolu on otsene positiivne mõju töötajate motivatsiooni ja pühendumisega. Selleks, et töötajal oleks kõrge motivatsioon ja pühendumine peab talle tema töö, töökaaslased ja juhid meeldima ning see tõttu on väga oluline, et ettevõttes oleks olemas töökeskkonda ja -kultuur, mis neid toetavad. Hea töökeskkond ja -kultuur mõjutavad töötajaid positiivselt motivatsiooni ja pühendumise tekkimisele. Selleks, et leida ettevõttes motiveeritud ja pühendunud töötajate tekkimise jaoks vajalik eelduste olemasolu ettevõttes, viis töö autor ettevõttes läbi küsitluse. Anonüümne küsitlus viidi läbi 2020. aastal. Kokku võttis uuringust osa 60 töötajat 94-st. Ankeetküsimustik jaotati individuaalselt igale vastajale kätte ning täidetud ankeedid lisatud ümbrikus pandi suletud kogumiskasti, mis garanteeris anonüümsuse. Selleks, et ei tekiks eetilist konflikti oli küsimustiku vastamine vabatahtlik ja kõikidele oli tagatud anonüümsus ning konfidentsiaalsus. Uuringu läbiviimisel garanteeriti vastajatele täielik anonüümsus selle abil, et ei küsitud vastajate nime, sugu ja elukoha andmeid. Analüüsi tulemustest selgus, et ettevõttes on töömotivatsioon ja pühendumine väga madal. Kõige kõrgem motivatsioon ja pühendumine oli kontori töötajate seas ja kõige madalam veoautojuhtide seas. Töörahulolu teemaplokis said kõige madalama hinnangu need väited mille keskmine jäi alla 2,92 „Te tunnete, et Te edenete oma töös“, „Teile antakse asjakohast tagasisidet, Teie pädevuse ja töö kvaliteedi kohta“, „Te tunnete, et te kuulute ühte ja saate suheldud oma töökaaslastega“. Töömotivatsiooni teemaplokis said kõige madalama hinnangu need väited mille keskmine jäi alla 2,86 „Ettevõttes tunnustatakse parimaid töötajaid“, „Ettevõttes kasvab igal aastal palk“. Töökultuuri teemaplokis said kõige madalama hinnangu need väited, mille keskmine jäi alla 2,91 „Teid tunnustatakse tehtud töö eest“. Töökeskkonna teemaplokis sai kõige madalama hinnangu need väited, mille keskmine jäi alla 1,87 „Teie tööalased eesmärgid ühilduvad ettevõtte omadega“, „Ettevõte tegeleb aktiivselt Teie ametialase arendamisega“, „Ettevõttesse värvatakse isikuid, kes on motiveeritud ja huvitatud oma töö tegemistesse“. Kõikide teemade standardhälbe ja keskväärtuste suhe oli üle 33% , mis viitab sellele et töötajatel puudub üksmeel. Selleks, et toetada töötajate motivatsiooni ja pühendumise tekkimist, tõi töö autor leheküljel 42 tabelis 2 parendusettepanekud keskmisest madalama hinnangu saanud väidetele. Töö eesmärk sai täidetud, parandusettepanekud on juhtkonnale esitatud, motivatsiooni ja pühendumise tekkimise jaoks vajalikud eeldused on ettevõttes olemas, aga need vajavad parendustegevusi.

Abstract [en]

The topic of the thesis is "Survey of employee motivation commitment in a transport company" The thesis consists of 57 pages and includes 2 tables and 18 charts. The thesis consists of three parts. In the first part of the thesis, the author describes different approaches to motivation and commitment, taking into account the changes in the labor market, which create a comprehensive survey of the nature of the theoretical framework and commitment. In the second part, the author gives an overview of the empirical research methodology which formulates the purpose of the research sample of the method, how the research was conducted. The third part of the thesis consists of the analysis of the results of the study in which the author summarizes and analyzes the collected data on the basis of which conclusions can be drawn. The study of motivation and commitment is very relevant in the transport company, as the turnover of staff has increased and there has been a lack of motivation and dissatisfaction of employees with their work. The aim of the thesis is to find out the possibilities of increasing the motivation and commitment of the employees of the transport company in the changed labor market conditions and to make proposals to the company to support motivation and commitment. In order to achieve the aim of the work, the following research tasks have been set: • Analyze different approaches to motivation and commitment, taking into account changes in the labor market, to provide a theoretical framework for research. • Design and conduct a survey to determine the level of motivation and commitment of the transport company's employees. • Based on the analysis of the survey, make proposals to support work motivation and commitment in the company. To determine the results, a quantitative study was conducted in the company using the deductive "Survey" method. A questionnaire was used to collect the data. The Survey method is a common method for collecting quantitative survey data. With this method, it is very important to develop a questionnaire as a research tool, which the participants fill in themselves or in the presence of the researcher. The advantage of the questionnaire developed by the researcher is to get accurate answers to the questions that interest the researcher. An anonymous survey was conducted in January and March 2020. In total, 60 out of 94 employees participated in the survey. The results of the analysis revealed that entrepreneurs have very low work motivation and commitment, the most important ones would support the emergence of motivation and commitment through motivators. The highest motivation and commitment was for the office in the seas and the lowest for truck drivers in the seas. In the former case, motivation and commitment are important for entrepreneurs. The coefficient of variation for all topics was over 33%, which indicates that there is no consensus among staff. In order to support the development of employees motivation and commitment, the author presented in table 2 on page 38 suggestions for improvement of the below-rated statements. The aim of the work was achieved because suggestions for improvement have been made to the management, the prerequisites for motivation and commitment are present in the company, but they need to be improved.

Item Type: thesis
Advisor: Virve Transtok
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Service Economy Institute > Information Management and Information Systems Organization - Administrative Assistant
Depositing User: Elena Jõgis
Date Deposited: 08 Jun 2020 07:19
Last Modified: 08 Jun 2020 07:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5024

Actions (login required)

View Item View Item