Väikeettevõtte strateegiline juhtimine Kvaliteetuks OÜ näitel

Tõeväli, Liisi (2020) Väikeettevõtte strateegiline juhtimine Kvaliteetuks OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic Management of a Small Company on the Example of Kvaliteetuks OÜ.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (851kB)

Abstract

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhtimisvaldkonna uuringus (2015, lk 2021) on välja toodud, et 88,00% Eesti ettevõtete juhte peab tuleviku kavandamist kas oluliseks või väga oluliseks tegevuseks. Samas tunnistasid 20,00% küsitletutest, et neil pole kavandamisel toimivat süsteemi. Ettevõtted, kus otsest süsteemi ei olnud olid pigem väikesed või keskmise suurusega ettevõtted (kuni 70 töötajat). Leiti, et kuna töötatakse ainult siseturule ja mahud ei ole väga suured, siis süsteemset lähenemist vaja ei ole. Eestis oli 2018. aastal mikro- ja väikeettevõtete osakaal 98,96% ettevõtete koguarvust (Statistikaamet, 2019), seega väga suur osa väiksematest ettevõtetest ei pea strateegilist juhtimist tähtsaks. Uuringud on aga tõestanud, et väikeettevõtted, kelle juhte iseloomustab strateegiline mõtlemine, on teiste ettevõtetega võrreldes edukamad (Leimann, Skärvad, & Teder, 2003, lk 101; Alas, 2005, lk 157; David, 2005, p. 187; Brinckmann, Grichnik, & Kapsa, 2008). Lõputöö uuringu objektiks on väikeettevõte Kvaliteetuks OÜ. Ettevõttes ei ole tegeletud tuleviku kavandamisega, kuid juhtkonna hinnangul on ettevõtte areng seisma jäänud ning edasise tegevuse planeerimiseks oleks vajalik viia läbi ettevõtte analüüs ja paika panna uued suunad. Lõputöö eesmärk on uurida strateegilise juhtimise põhimõtteid väikeettevõttes, viia läbi strateegiline analüüs ettevõttes Kvaliteetuks OÜ ning teha ettepanekud ettevõtte juhile strateegiliste eesmärkide seadmiseks. Teoreetilise raamistiku loomiseks kirjeldati töö esimeses osas väikeettevõtte strateegilise juhtimise ja analüüsi teoreetilisi põhimõtteid ja meetodeid. Empiirilise uuringuna viidi läbi juhtumiuuring, kus andmeid koguti mitmest allikast nagu intervjuu, vaatlus, finantsaruanded, artiklid, uuringud, läbi viidi ettevõtte välis- ja sisekeskkonna analüüs. Läbiviidud uuringus ettevõtte tegevust analüüsides jõudis autor järeldusele, et Kvaliteetuks OÜ on oma ärimudeli üles ehitanud eristumisstrateegiast lähtudes. Autor soovitab ettevõttele ka edaspidises tegevuses seda suunda jätkata. Lähtuvalt läbiviidud uuringust soovitab autor Kvaliteetuks OÜ strateegilised instrumendid sõnastada järgmiselt: • visioon – „Oleme tunnustatud ja usaldusväärne avatäidete müüja/koostööpartner ja paigaldusteenuse osutaja Eestis“; • missioon – „Kvaliteetsed tooted ja parimad terviklahendused igale kliendile“. Uuringust lähtudes soovitab autor strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja ettevõtte edasise tegevuse parendamiseks suurendada ettevõtte tuntust ja erakliendi turuosa, pöörata tähelepanu kõrgekvaliteedilisele teenindusele ja toodetele, pakkuda kõige laiemat uksevalikut Eestis otsides selleks võimalusi ka väljastpoolt Eestit. Kvaliteetuks OÜ-s läbiviidud empiiriline uuring näitas, et strateegiline juhtimine on oluline ka väikeses ettevõttes ja aitab mõista ja hinnata ettevõtte seisundit ning pöörata tähelepanu aspektidele, millele muidu ei keskendutaks.

Abstract [en]

The thesis consists of 40 pages and is divided into 3 chapters. The thesis includes 8 figures, 10 tables, 3 appendixes and is based on 37 sources. A survey of the management area shows that 88.00% of Estonian business leaders consider future planning to be either an important or a very important activity. At the same time, 20.00% of the respondents admitted that they do not have a functioning system in planning. Companies where there was no direct system were rather small or medium-sized enterprises. It was considered as they are working in internal market on and the volumes are not very large, no systematic approach is needed. In 2018, 98.96% of the total number of enterprises were micro and small enterprises, so a very large part of smaller enterprises do not consider strategic management important. Research has shown that small businesses with strategic thinking are more successful than other businesses. The object of the thesis is the small company Kvaliteetuks OÜ. The company has not been planning for the future, but in the opinion of the management, the growth of the company has stalled and in order to plan further activities, it would be necessary to conduct an analysis of the company and establish new directions. The aim of the thesis is to study the principles of strategic management in a small company, to carry out a strategic analysis in the company Kvaliteetuks OÜ and to make suggestions to the company's manager for setting strategic goals. The first part of the work describes the theoretical principles and methods of strategic management and analysis of a small company. As an empirical study, a case study was conducted, where data was collected from several sources such as interview, surveys, financial statements, articles, studies, and an analysis of the company's external and internal environment was performed. Analyzing the company's activities in the study, the author came to the conclusion that Kvaliteetuks OÜ has built its business model based on differentiation strategy. The author recommends the company to continue this direction in future activities as well. Based on the research, the author recommends to formulate the strategic instruments of Kvaliteetuks OÜ as follows: • vision - “We are a recognized and reliable seller/cooperation partner of door solutions and door installation service provider in Estonia”; • mission - "High quality products and the best complete solutions for every customer". Based on the study, the author recommends to increase the company's reputation and market share of private customers, pay attention to high-quality service and products, offer the widest range of doors in Estonia, looking for opportunities outside Estonia to achieve strategic goals and improve the company's future operations. Empirical research conducted at Kvaliteetuks OÜ showed that strategic management is important in a small company and helps to understand and assess the company's condition and pay attention to aspects that would not otherwise be focused on.

Item Type: thesis
Advisor: Heli Freienthal
Subjects: Economy and Management > Strategic Management
Divisions: Service Economy Institute > Management of Business Information Systems
Depositing User: Liisi Tõeväli
Date Deposited: 15 Jun 2020 10:50
Last Modified: 15 Jun 2020 10:50
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5020

Actions (login required)

View Item View Item