Hansarent OÜ ärisuundade teenuste parendamine läbi haldussüsteemide arenduste

Kalmer, Kaurit (2020) Hansarent OÜ ärisuundade teenuste parendamine läbi haldussüsteemide arenduste. [thesis] [en] Improvement of Hansarent OÜ Business Directions Services through Administration System Developments.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 January 2028.

Download (2MB)

Abstract

Ettevõte Hansarent OÜ tegutseb turul kui sõidukite teenusliisingu ja lühirendi pakkujana. Olenevalt kliendi vajadusest on võimalik tal valida sobiv ärisuund ning võimalusel ka endale sobivaim sõiduk. Teenusliisingu ja lühirendi ärisuuna masinapark on koostatud lähtudes kliendi vajadustest ja sõiduki halduse efektiivusest ning parimast kulu ja kvaliteedi suhtest vastaval ajahetkel. Analüüsides ettevõtte kulusid ja tulusid leiab autor, et kulud liiguvad pigem tõusutrendis ning vaja on leida lahendusi kulude alandamiseks. Kulude osas lühirendi suunal võimalik kulusid alandada vaid sõidukiga seotud lisakuludelt neid optimeerides, mitte aga finantskulude puhul, mis liiguvad tõusutrendis ning mis tuleneb globaalselt turusituatsioonist ja on vältimatud. Teine osa on kaudsetel kuludel, mille alla kuuluvad infotehnoloogia ning detailsemalt haldussüsteemidega seotud kulud. Kuna need on liikunud samuti tõusutrendis ja ei vasta oma efektiivsuse ja kulude osas kvaliteedile, leiab autor lahendused uute haldussüsteemide osas. Tulude osas peab ettevõte leidma lahendusi tulubaasi tõstmiseks, mille peamine eesmärk on masinapargi mahu tõstmine. See on võimalik juhul kui tõsta ettevõtte väärtust uute ja efektiivsete haldussüsteemide näol, mis pakuvad kliendile kiiret ja head lahendust. Lisaks annavad uued autori poolt väljapakutud haldussüsteemide lahendused võimaluse alandada kulusid rahaliselt. Tähtis asjaolu on ka uute haldussüsteemide kasutuselevõtu osas ajavõit tööprotsesside teostamisel Hansarent OÜ töötaja puhul, mis jätab lühirendi suunal keskenduda lisatulu tõstmisele lisakindlustuste ja -varustuse osas. Teenusliisingu puhul tekitab see võimaluse efektiivsemale kulude optimeerimisele sõidukiga seotud lisakulude osas. Kulukeskuse töötajal tekib täpsem ülevaade sõiduki kuludest, mis tekitab võimaluse tulu tõstmiseks tulevikus kogu masinapargi osas. Teenusliisingu puhul on uue haldussüsteemi kasutuselevõtuga tekkiv ajakulu võit kulukeskuse töötajale 20 minutit päevas väljatoodud arvete sisestuse osas. Ajaline võit taandatuna rahalise võiduna on aastas 907 EUR. Süsteemi tasuvusanalüüsi ja ettevõtte viimase kahe aasta majandusaasta tulemuste põhjal on projekt mõistlik ja turvaline. Autor leiab, et uus haldussüsteem tekitab võimaluse pakkuda kliendile veelgi paremaid teenuseid. Parem teenus saab olema kiirem, efektiivsem ning arvestab eelkõige tuleviku digitaalseid lahendusi. Lühirendi osas tekitab uus haldussüsteem kogu rendiprotsessis parema kiiruse ja paberivabaduse. Klient säästab aega sõiduki rentimisel, Hansarent OÜ töötaja saab keskenduda rohkem lisateenuste müügile ehk ettevõtte tulubaasi tõstmisele. Samuti arvestab uus haldussüsteem tänapäeva ja tuleviku digitaalsete lahenduste sünergiat tööprotsesside haldamisel ja teenuste pakkumisel. Autor leiab, et haldussüsteemi vahetus on mõistlik, sest sellega kaasneb nii ajaline kui ka rahaline võit. Ajaline võit tekitab lisaks Hansarent OÜ töötajal võimaluse keskenduda rohkem tööprotsessidele, millega kaasneb ettevõttele suurem tulubaas ehk lisakindlustuste ja -varustuse müük. Lühirendi uus haldussüsteem säästab nii kliendile kui ka teenusepakkujale ehk Hansarent OÜ renditöötajale 11 minutit ühe rendi kohta. Päevapõhiselt on keskmiselt 16 renti ehk ettevõtte võit päevas ajaliselt on 176 minutit ehk ümardatuna 2,9 tundi üleeestiliste kontorite põhjal, mida autor peab piisavalt suureks ajaliseks võiduks. Lisaks võidab aastas lühirendi suunal Hansarent OÜ 8592 EUR haldussüsteemi halduskuludelt. Autor leiab, et mõlemal ärisuunal on uute väljapakutud haldussüsteemide kasutuselvõtt mõistlik ning põhjendatud. Mõlemal suunal tekib nii ajaline kui rahaline võit ning klient saab tulevikus paremat teenust. Lisaks tekitab see võimaluse ettevõttel Hansarent OÜ püsida paremini turukonkurentsis ning kasvatada edaspidi masinapargi mahtu. Kindlasti mõjutab ettevõtet ka 2020 a algusest aset leidev COVID-19 koroonaviiruse kriis. Eelkõige tuleb negatiivne tagajärg lühirendi suunal, mis sõltub suures osas turismist. Suvist ehk kõrghooaja (juuni-august) mahtu võib antud kriis kõigi ennustuste kohaselt mõjutada protsentuaalselt kuni 80%. Sügist, talve ja kevadet puudutav maht jääb hetke ennustuste kohaselt samaks. Teenusliisingu suunal saab kriisist lähtuvalt tulevikus tähtsaks digitaalne lähenemine, millele käesolevas lõputöös autor keskendunud on. Autor on arvestanud teenusliisingu suunal väljapakutud investeeringu osas majandusest tulenevate riskidega ning väljapakutud haldussüsteemi tasuvusanalüüs on tagasihoidlik ning mõistlik. Autor leiab, et püstitatud uurimisülesanded said lahendatud ning eesmärgid on täidetud.

Abstract [en]

The company Hansarent OÜ operates in the market as a provider of vehicle service leasing and short-term rental. Depending on the customer's needs, he or she can choose a suitable business direction and, if possible, also the most suitable vehicle. The fleet of service leasing and short term business has been compiled based on the customer's needs and the efficiency of vehicle management and the best cost-quality ratio at the respective time. Analyzing the company's costs and revenues, the author finds that costs are on an upward trend and it is necessary to find solutions to reduce costs. In terms of short-term costs, it is only possible to reduce costs by optimizing them for additional vehicle-related costs, and not for financial costs, which are on the rise and which are due to the global market situation and are unavoidable. The second part is indirect costs, which include costs related to information technology and, more specifically, administrative systems. As they have also moved upwards and do not correspond to quality in terms of efficiency and cost, the author finds solutions for new management systems. In terms of revenue, the company must find solutions to increase the revenue base, the main purpose of which is to increase the volume of the fleet. This is possible if you increase the value of the company in the form of new and efficient management systems that offer the customer a fast and good solution. In addition, the new management system solutions proposed by the author provide an opportunity to reduce costs financially. Another important fact is the time savings in the implementation of new administrative systems in the performance of work processes for the employee of Hansarent OÜ, which leaves the focus on short-term leasing to increase additional income in terms of additional insurance and equipment. In the case of service leasing, this creates an opportunity for more efficient cost optimization in terms of additional vehicle-related costs. The employee of the cost center will have a more detailed overview of the costs of the vehicle, which will create an opportunity to increase revenue in the future for the entire fleet. In the case of full service leasing, the time saved by start using the new management system for the cost center employee in entering the invoices issued is 20 minutes per day and the time win, reduced by the cash win, is 907 EUR per year. It is reasonable and secure based on the cost-benefit analysis of the system and the company's results for the last two years. The author finds that the new management system creates an opportunity to offer even better services to the customer. A better service will be faster, more efficient and, above all, take into account the digital solutions of the future. In terms of short-term leasing, the new management system creates better speed and paperless documents throughout the leasing process. The customer saves time when renting a vehicle, the employee of Hansarent OÜ can focus more on selling additional services, through this raising the company's revenue base. The new management system also takes into account the synergy of today's and tomorrow's digital solutions in the management of work processes and the provision of services. The author considers that the change of the administrative system is reasonable, because it involves both time and money saving. The victory over time also creates an opportunity for the employee of Hansarent OÜ to focus more on work processes, which entails a larger revenue base for the company, i.e. the sale of additional insurances and equipment. The new short-term lease management system saves both the customer and the service provider, i.e. the rental employee of Hansarent OÜ, 11 minutes per lease. On an average basis, there are 16 rents per day, i.e. the company's time won per day is 176 minutes or 2.9 hours, rounded on the basis of all-Estonian offices, which the author considers to be a large enough time gain. In addition, Hansarent OÜ will have cost reduce 8592 EUR from the administrative costs per year of the administrative system in the direction of a short lease. The author considers that the introduction of the new proposed management systems in both business lines is reasonable and justified. In both directions, there will be reduced both time and finance, and the customer will receive better service in the future. In addition, this creates an opportunity for Hansarent OÜ to better compete in the market and further increase the volume of its total fleet. The company will certainly be affected by the COVID-19 coronavirus crisis that takes place from the beginning of 2020. In particular, there will be negative consequences in the direction of short-term rental, which largely depends on tourism. According to all forecasts, the volume of summer, ie the peak season (june-august), may be affected by up to 80% in percentage terms. According to current forecasts, the autumn, winter and spring volume will remain the same. Due to the crisis, the digital approach will become important in the field of service leasing in the future, on which the author has focused in this dissertation. The author has taken into account the economic risks of the proposed investment in service leasing, and the cost-benefit analysis of the proposed management system is modest and reasonable. The author finds that the research tasks were solved and the goals were accomplished.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kalmer Kaurit
Date Deposited: 04 Jun 2020 13:10
Last Modified: 04 Jun 2020 13:10
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5009

Actions (login required)

View Item View Item