Multikultuurse meeskonna juhtimine Päästeametis

Matrossov, Aleksander (2020) Multikultuurse meeskonna juhtimine Päästeametis. [thesis] [en] Leading a multicultural team at the Rescue Board.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Updated Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Multikultuur ja sellega seonduvad teemad on veel lõpuni uurimata. Valdkond on veel noor ja uuringuid on tehtud vähe. Inimesed ei saa aru, mis multikultuur tähendab ja ei oska hinnata, kas nad on ise multikultuursed. Sellest ei räägita palju, kuid see teema on väga aktuaalne ja vajaks suuremat tähelepanu. Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada ja analüüsida multikultuursete meeskondade koostöö toimimist Päästeametis. Tuginedes teooriale anda ülevaade ja analüüsida võõrkeele rolle Siseministeeriumi haldusalas. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks oli valimisse kaasatud Päästeameti suuremate koosseisuga päästemeeskonnade meeskonnavanemad ja rühmapealikud. Uuringus on seletatud mis on multikultuursus, ja kuidas sellises meeskonnas kõige paremini hakkama saada. Uuringus selgub, millised aspektid soodustavad liitumist ja koostööd multi meeskonnas. Samuti näitab uuring võõrkeelte rolli tähtsust. Lõputöö eesmärgi püstitatud ülesanded said täidetud. Koostatud teoreetilisele osale järgnes ankeetküsitlus. Saadud andmed koguti veebikeskkonnas, seejärel vastused koondati tabelisse, analüüsiti ja koostati lõpptulemused. Analüüsi tulemustest selgus, et paljud vastamisega seotud inimesed on suuremal või vähemal määral multikultuursed. Paljud on ka multikultuursed ise teadmata. Uuringu tulemustest võib järeldada, et inimesed liigitavad ennast multikultuuri alla pigem siis, kui on seotud rohkem teise kultuuriga. Vastajad ei ole teadlikud, et keele valdamine, toiduainete tarbimine, riiete kandmine, tähtpäevade tähistamine ja veel paljud teised aspektid, kõik need teevad meid multikultuurseteks. Valdav osa vastajates olid seda meelt, et nad ikkagi pigem on multikultuursed inimesed. Uuringu käigus selgus asjaolu, et ainult üksikud vastajad ei liigita ennast multikultuurseteks, kuigi teooriast tulenevalt nad on seda isegi seda teadmata. Kohanemisel on alati hea, kui keegi on toeks. Enamus vastanutest olid toeks uutele meeskonna liikmetele. Meeskonnajuhid võtavad oma tööd tõsiselt ning aitavad uusi töötajaid töökeskkonda sulandumisel. Nende tulemuste järgi võib öelda, et meeskonnajuhid on kohusetundlikud ning suhtuvad oma ametisse kogu austusega. Meeskonnajuhtimisel on väga tähtis, et uus liige saaks kiiresti meeskonna tervikuks. Tulemustest selgus, et kui uut meeskonna liiget ei võeta väga kiiresti omaks, siis tekivad lahkarvamused nii rahvuslikul kui inimlikkusel baasil. Meeskonnad on sõbralikud. Kõik liikmed seisavad teineteise eest ja nende koostöö sujub hästi. Kõik need inimesed teevad tööd ühise eesmärgi nimel ning siinkohal ei mängi rolli ei rahvus ega meeskonnasiseselt tekkinud lahkarvamused. Keelte oskuste ja vajaduste küsitluse käigus selgus et, nii meeskonnajuhid kui ka meeskonnaliikmed valdavad peamiselt mitut keelt. Keelte oskus ja selle kasutamine on olnud abiks nii sündmuste lahendamisel kui ka meeskonnas suhtlemisel. Kindlalt on näha, et paljud vastajad ei valda võõrkeelt suhtlustasemel ja mingil määral võib see olla takistuseks olukordade lahendamisel. Meeskonnajuhid ja rühmapealikud on Päästesüsteemis ametnikud. Valdav osa respondentidest olid kindlad, et nende ametipost nõuab keelte teadmisi. Üldise ettepanekuna ja soovitusena võib välja tuua Päästeameti juhtkonnale koolituste tegemine. Asutusel on kool, kus saab sisse viia keeletunnid suhtlemise tõhusamaks muutmiseks. Samuti tuleks kasuks sotsiaalsed loengud või seminarid, kus räägitakse rohkem inimeste omavahelisest suhetest, suhtlemisest, koostööst ja sotsialiseerumisest.

Abstract [en]

Multicultural and related topics not yet fully explored. The field is still young and little research has been done. People do not understand, if they are multicultural, they cannot know them. If you do not find the topic very relevant and need more attention. The dissertation was excluded and the functioning of the cooperation of multicultural teams in the Rescue Board was analyzed. Based on the theory and overview and analyze the foreign language roll in the Interior Ministry. The objectives of the dissertation were not the team leaders and group leaders of the larger rescue teams of the Rescue Board included in the sample. The study has selected which multiculturalism, and how to sell teams most importantly. The study shows how different the aspects are. The importance of the role of foreign languages ​​in the best main study. The tasks set for the dissertation goal were said to have been completed. The prepared theoretical participation is followed by a questionnaire survey. Web environments for data collection, a large number of aggregated tables, analyzed and compiled final results. The results of the analysis showed that people who receive such relationships are more or less multicultural. It is also better to multicultural without knowing it. The results of the study suggest that people should be aware of additional opportunities when they are associated with another culture. Respondents are not aware of the language, the consumption of food, the wearing of clothes, the celebration of anniversaries and the use of other aspects, everyone needs us to be multicultural. The vast majority of respondents agreed, and they were important multicultural people. During the survey, if no respondent wants to change this, they must be aware. It is always good to adjust if someone has toes. Most of the respondents were supportive of the new team members. Team leaders take their work seriously and re-introduce new employees into the work environment. It is found here that if team leaders are conscientious and treat their office with all respect. In team management, it is very important that the new member quickly becomes part of the team. The results showed that if a member of a new team is not very strong, disagreements arise on both a national and insignificant basis. Men's groups friendly. All members stand for each other and their cooperation is going well. All the people needed must be different for the people in the target group. The language skills and needs between the survey became clear and so that team leaders as team members spoke several languages. Language skills and sales have been helpful, so solving events should take place when teams communicate. It is clear that potential respondents do not speak a foreign language at the level of communication, and in some way solutions to the obstacle may be seen. Crew leaders and group leaders Rescue system officers. The vast majority of respondents were confident, and their job position requires knowledge of languages. As a general proposal and recommendation, training for the management of the Rescue Board can be pointed out. Institutional school, if storage hours can be introduced to make attitudes more effective. As for social lists or seminars, if they are intended for more than one another, then also for communication, cooperation and socialization.

Item Type: thesis
Advisor: Triin Vahula
Subjects: Working Life > Business Fundamentals
Economy and Management > Strategic Management
Humanities > Psychology > Suhtlemine ja psühholoogia
Divisions: Service Economy Institute > Information Management and Information Systems Organization - Administrative Assistant
Depositing User: Aleksander Matrossov
Date Deposited: 08 Jun 2020 07:58
Last Modified: 08 Jun 2020 07:58
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4987

Actions (login required)

View Item View Item