Töötajate seotus tööga jaekaubandusettevõttes

Martsepp, Mariliis (2020) Töötajate seotus tööga jaekaubandusettevõttes. [thesis] [en] Employee Engagement with Work in a Retail Company.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (685kB)

Abstract

Püsiv, initsiatiivi näitav ja pühendunud inimressurss on igale organisatsioonile hindamatu väärtus. Kontekstis, kus töötajatel on võimalus igal ajahetkel uut tööd otsida ja leida, peaks väärtuslike töötajate hoidmine olema tööandja jaoks üks suuremaid tähelepanupunkte. Tööjõu ülemäärane liikuvus ja uute inimeste koolitamine on kulukas ning selle asemel, et pidevalt ressurssi uute töötajate kaasamisele kulutada, oleks otstarbekas koolitada organisatsiooni esma-, kesk- ja tipptaseme juhte, et saavutada töötajate seotus ning seeläbi paremad töötulemused ja -tingimused. Töömotivatsiooni ja töörahulolu teema on olnud populaarne uurimisobjekt läbi aastate ning on ka edaspidi, sest töötajate pühendumuse taha peitub suures osas just motivatsioon ja rahulolu. Pühendunud töötaja tähendab ettevõttele väärtuslikku töötajat, kes teeb tööd ettevõtte tegevusnäitajate parendamiseks. Uuemate väljaannete põhjal on töötaja motiveerimine aga väga väike osa paremate töötulemuste saavutamiseks. Mida suurem on töötaja seotuse tase, seda keerulisem on inimesel väliskeskkonna tegurite mõjul töömotivatsiooni kaotada. Teisisõnu, hoolimata ebasoodsatest asjaoludest nagu näiteks piiratud ressursid, seadmete rikked, ajaline surve, jääb tööga väga seotud töötaja endiselt motiveerituks. (Marciano, 2010, lk 40) Lõputöö aktuaalsus väljendub hiljutiste tööjõu-uuringute põhjal tehtavatest võimalikest järeldustest. 2019. aasta jaanuari lõpus ilmunud CV Keskuse ja Palgainfo Agentuuri uuringust selgus, et uutele tööpakkumistele on avatud 75 protsenti töötajatest. (Neljast eestlasest kolm..., 2019) Kolm neljandikku tööjõust on väga suur hulk inimesi, kes ei ole mingil põhjusel täielikult rahul oma töökohaga, kes on valmis parema pakkumise saamisel kohe tööd vahetama. Sellist olukorda kirjeldab töötajate vähene tööga seotuse tunne. Lõputöö eesmärk on välja selgitada töötajate seotus tööga jaekaubandusettevõttes parimate praktikate rakendamiseks töötajate tööga seotuse suurendamisel. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on seatud järgmised uurimisülesanded: • välja selgitada teoreetilistele lähtekohtadele tuginedes töötajate tööga seotuse tunnused ja seotuse saavutamise võimalused; • koostada metoodika empiirilise uuringu läbiviimiseks; • kaardistada töötajate seotus tööga jaekaubandusettevõttes ning analüüsida saadud tulemusi; • tulemuste põhjal teha järeldusi ja esitada ettepanekud jaekaubandusettevõtte juhtkonnale parimate praktikate rakendamiseks töötajate tööga seotuse suurendamisel. Lõputöö teoreetiline osa on jaotatud kolmeks suuremaks alapeatükiks, millest esimene keskendub seotuse defineerimisele, töötajate seotuse mõõtmisele, pühendumuseta töötajate määratlemisele ning seotuse mõjudele. Teine alapeatükk selgitab empiirilise uuringu metoodikat ja valimit ning kolmas annab ülevaate uuringu tulemustest jaekaubandusettevõttes. Analüüsi läbiviimiseks on kasutatud autori tõlgitud UWES-17 ning Gallup Q12 küsimustikke, mis baseeruvad seotuse komponendile: tarmukusele, pühendumusele, haaratusele ning tööressurssidele. Andmeid koguti ankeetküsimustiku abil. Peamised autorid, kelle raamatutele ja artiklitele töös viidatakse, on Bekker, Bridger, Dickson, Gleeson, Kahn, Leiter, Marciano, Nelson, Schaufeli, Smythe. Kõik autorid on välja andnud mitmeid publikatsioone tööga seotuse teemal, autoritelt võib leida laias laastus ühtivaid seisukohti kui ka teineteisest väga erinevaid lähenemisi.

Abstract [en]

This thesis written by Mariliis Martsepp is titled “Employee Engagement with Work in a Retail Company.” The thesis consists of 69 pages and three major chapters. The first chapter focuses on defining employee engagement, the second chapter explains the methodology of the empirical research study. In third, empirical research analysis chapter, an overview of the research conducted in a retail company is given. Data was collected using a questionnaire. The relevancy of the final thesis is expressed in the possible conclusions made on the basis of recent Estonian labor force surveys. A survey of the CV Center and Salary Information Agency at the end of January 2019 revealed that 75 percent of employees are open to new job offers. (Neljast eestlasest kolm..., 2019) Three quarters of the workforce is a very large number of people who for some reason are not completely satisfied with their job, who are ready to change jobs immediately if they receive a better offer. This situation is the cause of employees’ sense of not belonging to the job. An employee who is dedicated to working to improve the company’s performance, is a valuable asset. The higher the level of employee engagement, the more difficult it is for a person to lose work motivation due to external environmental factors. In other words, despite unfavourable circumstances such as limited resources, equipment failures, time pressure, the employee who is closely engaged to the organization remains motivated. (Marciano, 2010) Sustained, proactive and dedicated human resources are valuable to any organization. In a context where employees have the opportunity to look for and find a new job at any time, retaining valuable empolyees should be one of the biggest concerns for the employer. Excessive labour mobility and training of new people is costly and instead of constantly spending resources on recruiting new employees, it would be useful to train the organizations’ top and middle level managers to achieve employee engagement and thus better performance and working conditions. The aim of the final thesis is to find out the engagement of employees in a retail company in order to apply the best practices to increase the employees engagement to their work. In order to achieve the goal of the final thesis, the following research tasks have been set: • to find out, based on theoretical starting points, the characteristics of emplyee engagement in work nad the possibilities of achieving engagement; • to design methodology and conduct empirical study in retail company; • to map employee engagement with their work in a retail company and analyze the obtained results; • based on the results, draw conclusions and make proposals to the management on retail company to implement best practices in increasing emplyee engagement. The main authors whose publications are referred to in the work are Bekker, Bridger, Dickson, Gleeson, Kahn, Leiter, Marciano, Nelson, Schaufeli, Smythe. All the authors have published several publications on the topic of engagement in the organization, the authors have found broadly the same views as well as very different approaches to the same topic.

Item Type: thesis
Advisor: Heve Kirikal
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Economy and Management > Strategic Management
Divisions: Service Economy Institute > Commercial Economics
Depositing User: Mariliis Martsepp
Date Deposited: 11 Jun 2020 13:05
Last Modified: 11 Jun 2020 13:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4975

Actions (login required)

View Item View Item