Tööeetika uuring Tähesaju Selveris

Iris, Lints (2020) Tööeetika uuring Tähesaju Selveris. [thesis] [en] Survey of work ethics in Tähesaju Selver.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (345kB)

Abstract

Eetika ja moraal on inimese üks eksistentsi põhitaladest, millest lähtutakse igapäevastes tegemistes nii töökohal kui ka eraelus. Seega kanduvad inimeste endi väärtused ja eetilised normid kõigile oma tegevustele. Organisatsioonides on järjest rohkem hakatud tähelepanu juhtima eetikale ja väärtustele, mida nad propageerivad maine kujundamisel. Organisatsiooni juhid võivad eneselegi teadmatult minna vastuollu oma väärtuste ja tõekspidamistega organisatsiooni eesmärkide saavutamisel ükskõik mis hinnaga. Selle tagajärjeks ongi ebaeetiline käitumine, mis väljendub töötajate jaoks töökiusamisena. Lõputöö koostamisel lähtub autor erinevatest eetika teooriatest ja vastavast teemakohasest kirjandusest, toob välja Eesti juhtivate eetika ning rahvusvaheliste juhtivate eetika ja organisatsioonitasemete spetsialistide seisukohad. Lõputöö eesmärk oli analüüsida Tähesaju Selveri eetilise käitumise printsiipe organisatsioonis, nii ettevõtte kui ka töötajate seisukohalt. Uurimuse analüüsi tulemustest teha juhtorganile parendusettepanekud eetilisuse tõstmiseks ettevõttes. Eesmärgi saavutamiseks viis autor läbi uuringu, kus uuriti ettevõtte eetikat ja tõekspidamisi. Kuidas töötajad saavad organisatsiooni eetikast aru. Millised võivad olla tagajärjed ebaeetilisel käitumisel organistsioonile ja töötajatele. Empiirilises uurimistöös kasutati kvantitatiivset uuringut, kuna uurimus oli orienteeritud põhjuse ja tagajärje seaduste väljaselgitamisele. Andmeid koguti struktueeritud ankeetküsimustiku, kus vastajad said anda hinnanguid viiest variandist vastavuses Likerti skaalale ja intervjuu käigus Tähesaju Selveri juhatajaga. Andmete töötlemise lõpp tulemusena sai autor teha ettepanekuid parendamiseks jaekaubandus etttevõttele, kus uuring läbi viidi. Uuringu analüüsist lähtuvalt saab välja tuua, et ettevõttes on juhi ja töötajate omavahelised suhted head ning saadakse aru eetilisuse vajalikusest ettevõttes. Ilmselgelt on töötajate jaoks olulised ja aktsepteeritavad ettevõtte eetikakoodeksi punktid ja töökeskkonna üleüldine kodukord, millest lähtutakse igapäevaselt tööülesannedes. Hea tulemus on ka ettevõtte põhiväärtuste tundmisel ja vajalikkusel. Seda on hea teada ettevõtte, kuna selline tulemus näitab, et töötajad on arusaanud Tähesaju Selveri väärtustest ja rakendavad selle järgi töötamist igapäevaselt enda töölõikudes. Olulisel kohal on juhi eetika ja selle rakendamine juhtimisprotsessides ning probleemide lahendamisel. Töötajad saavad aru juhi rollist ettevõtte eesmärkide saavutamiseks ja sellest tulenevast vastutusest. Töötajad teavad millele tugineda konfliktide ja töökeskkonnast tingitud probleemide korral. Lähtudes uuringu tulemustest saab öelda, et töötajate jaoks on oluline kolleegide omavaheline suhtlemine inimlikkuse tasemel ning neid härivad ebaeetilised suhted. Samuti on tähtsal kohal juhi oskus konflikte lahendada nii, et tagajärjed ei oleks suuremad kui asi seda väärt oleks. Juhi konfliktide lahendamise protsess peaks olema töötajatele läbipaistev ja arusaadav. Autor teeb ettepanekud Tähesaju Selveri juhtkonnale lähtuvalt uuringu analüüsist saadud tulemustele: • Paigutada uute Selveri põhiväärtuste loetelu lisaks kodulehele ka sellisesse kohta, kus töötajad saavad nendega igal hetkel tutvuda (näiteks puhkeruumi). • Alluvate efektiivsuse ning seeläbi rahulolu ja motivatsiooni suurendamiseks anda töötajatele rohkem positiivset tagasisidet anda. • Üksteise paremaks mõistmiseks ja omavahelise suhtlemise soodustamiseks korraldada kord kuus koosolekuid. • Töötajatele vastutustundliku ettevõtte kuvandi selgitamiseks luua vastavad sõnumid, et neid saaks töötubade raames töötajatele selgitada. • Pakkuda töötajatele suhtlemistreeninguid ja –koolitusi. Esitatud ettepanekute raames on veelgi võimalik suurendada ettevõtte ja töötajate eetilisust ja rahulolu nii töösuhetes kui ka inimlikkuse tasandil. Uuringu analüüs ja järeldused näitasid, et ettevõttes ei ole suuri murekohtasid. Sellest lähtuvalt Tähesaju Selveri juhataja juhtimispõhimõtted on töötajatele aktsepteeritavad ning rahulolu sellega edasi minna.

Abstract [en]

4070/5000 Ethics and morality are one of the main pillars of human existence, which are the basis of daily activities both in the workplace and in private life. Thus, people's own values ​​and ethical norms are transferred to all their activities. Organizations are increasingly focusing on the ethics and values ​​they promote in building their reputation. Organizational leaders may unknowingly conflict with their values ​​and beliefs in achieving the organization's goals at any cost. This results in unethical behavior in the form of harassment at work for employees. In compiling the dissertation, the author proceeds from various theories of ethics and the corresponding thematic literature, and points out the views of Estonia's leading ethics and international leading ethics and organizational level specialists. The aim of the dissertation was to analyze the principles of Tähesaju Selver's ethical behavior in the organization, both from the point of view of the company and the employees. From the results of the analysis of the study, make suggestions to the management body for improving the ethics of the company. To achieve this goal, the author conducted a study examining the company's ethics and beliefs. How employees understand the ethics of the organization. What can be the consequences of unethical behavior for the organization and employees. Empirical research used quantitative research, as the research was focused on finding out the laws of cause and effect. The data were collected in a structured questionnaire, where the respondents could give assessments of the five variants according to the Likert scale and during an interview with the director of Tähesaju Selver. As a result of the end of data processing, the author was able to make suggestions for improvement to the retail company where the survey was conducted. Based on the analysis of the study, it can be pointed out that the relationship between the manager and the employees is good in the company and the need for ethics in the company is understood. Obviously, the points of the company's code of ethics and the general rules of the work environment, which are followed in daily work tasks, are important and acceptable for employees. A good result is also the knowledge and necessity of the company's core values. It is good to know this from the company, because such a result shows that the employees have understood the values ​​of Tähesaju Selver and apply it in their work sections on a daily basis. Leadership ethics and its application in management processes and problem solving are important. Employees understand the role of the manager in achieving the company's goals and the resulting responsibilities. Employees know what to rely on in case of conflicts and problems caused by the work environment. Based on the results of the study, it can be said that communication between colleagues at the level of humanity is important for employees and they are disturbed by unethical relationships. Also important is the leader's ability to resolve conflicts so that the consequences do not outweigh the value. The manager's conflict resolution process should be transparent and understandable to employees. The author makes suggestions to the management of Tähesaju Selver based on the results of the analysis of the study: • Place the list of new Selver core values ​​not only on the website but also in a place where employees can get acquainted with them at any time (for example, in a rest room). • To give more positive feedback to employees in order to increase the efficiency of subordinates and thus satisfaction and motivation. • Hold monthly meetings to better understand each other and facilitate communication. • To explain the image of a responsible company to employees, create appropriate messages so that they can be explained to employees in workshops. • Provide communication training and education for employees. Within the framework of the submitted proposals, it is possible to further increase the ethics and satisfaction of the company and employees both in the employment relationship and at the level of humanity. The analysis and conclusions of the study showed that there are no major concerns in the company. Based on this, the management principles of the manager of Tähesaju Selver are acceptable to the employees and satisfaction to proceed with it.

Item Type: thesis
Advisor: Heli Freienthal
Subjects: Other
Divisions: Service Economy Institute > Information Management and Information Systems Organization - Administrative Assistant
Depositing User: Iris Lints
Date Deposited: 08 Jun 2020 07:20
Last Modified: 08 Jun 2020 07:20
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4971

Actions (login required)

View Item View Item