Tööandja brändi roll personali värbamisel ettevõttes Maxima Eesti OÜ

Veber, Reelika-Maria (2020) Tööandja brändi roll personali värbamisel ettevõttes Maxima Eesti OÜ. [thesis] [en] The role of the employer's brand in recruiting in Maxima Eesti OÜ.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 6 May 2030.

Download (889kB)

Abstract

Organisatsioonide kõige tähtsam ressurss tänapäeval on inimesed koos oma oskuste ja teadmistega. Personali panus ettevõtte eesmärkide saavutamisel aina suureneb, seetõttu saab organisatsioon olla jätkusuutlik siis, kui töötajad on motiveeritud ja rahul töökeskkonnaga. Tööealise keskkonna vähenemine ning madal töötusemäär on seadnud tööandjad küsimuse ette, kust leida sobiva kvalifikatsiooniga personali. Tänapäeval ei vali enam tööandja omale töötajaid, vaid vastupidi ning seetõttu on väga oluline, et ettevõtte sisemine ja väline maine oleks hea. Enne kandideerimist, tutvuvad potentsiaalsed kandidaadid ettevõttega läbi meedia, küsivad arvamust oma tuttavatelt ja lähedastelt. Hea sisemine ja väline maine on organisatsioonide jaoks üsna oluline, sest positiivne ettekujutus ettevõttest võimaldab paremini värvata ning hoida oma personali. Lõputöös uuris autor Maxima Eesti OÜ ja potentsiaalsetelt töötajatelt nende arvamust antud tööandja kohta ja selgitab, kuidas see võib mõjutada värbamist. Vajadus uuringu läbiviimiseks tuli sellest, et 2018. aastal Kantar Emori poolt läbiviidud toidukauplusketti kasvupotentsiaali uuringust selgus, et Maxima Eesti OÜ on võrreldes teistega kõige nõrgema brändiga kauplusekett. Samuti teeb autor järeldused ja ettepanekuid Maxima Eesti OÜ juhtkonnale tööandja brändi maine parendamiseks. Lõputöö uuringu teostamiseks kasutati kaardistusuuringut (survey) ning admekogumismeetod oli kvantitatiivne. Andmeid koguti ankeetküsitluste teel. Kvantitatiivse uuringu läbiviimiseks koostas autor kaks küsimustikku, millest üks oli veebipõhine. Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada tööandja brändi roll personali värbamisel ettevõttes Maxima Eesti OÜ leidmaks võimalusi personali värbamise tõhustamiseks. Uuringu tulemustest selgus, et antud ettevõttes on töötajad kõige enam rahul oma otsese juhiga ning kõige vähem rahul ollakse ettevõtte poolt pakutavate hüvedega. Seetõttu tuleks veelgi rohkem panustada töötajate ning juhi suhetesse ja koostösse. Tööandjal tuleks aga läbi vaadata pakutavate hüvede pakett ja makstav töötasu. Tööandja välise brändi uuringust selgus, et suurem osa potentsiaalsetest tööajatest ei oleks huvitatud töötama antud ettevõttes ning seda just tööandja halva maine, halva kliendikogemuse, pikkade tööpäevade ning ettevõtte mitte meeldimise tõttu. Õpilaste meelest, kes ei ole huvitatud antud tööandja juures praktikat läbi, on ettevõttel halb maine tööandjana, nad on kogenud kauplustes halba kliendikogemust ning ettevõte ei meeldi neile. Seetõttu tuleks tööandjal tegeleda oma maine parandamisega.

Abstract [en]

The most important resource for organizations today is people with their skills and knowledge. The contribution of staff to achieving the company's goals is increasing, therefore the organization can be sustainable if the employees are motivated and satisfied with the work environment. The shrinking working age environment and low unemployment have raised the question of where to find suitably qualified staff. Today, the employer no longer selects employees, but vice versa, and therefore it is very important that the company's internal and external reputation is good. Before applying, potential candidates get to know the company through the media, ask their friends and relatives for their opinion. A good internal and external reputation is quite important for organizations, because a positive image of the company allows them to better recruit and retain their staff. In the dissertation, the author researched Maxima Eesti OÜ and potential employees' opinion about the given employer and explains how it may affect the recruitment. The need to conduct the study came from the fact that a study of the growth potential of the food store chain conducted by Kantar Emor in 2018 revealed that Maxima Eesti OÜ is a store chain with the weakest brand compared to others. The author also makes conclusions and proposals to the management of Maxima Eesti OÜ to improve the reputation of the employer's brand. The dissertation survey was conducted using a survey and the data collection method was quantitative. Data were collected through questionnaires. To conduct a quantitative study, the author compiled two questionnaires, one of which was web-based. The aim of the dissertation was to find out the role of the employer 's brand in recruiting staff in Maxima Eesti OÜ in order to find ways to increase the efficiency of staff recruitment. The results of the survey showed that in this company the employees are most satisfied with their direct manager and the least satisfied with the benefits offered by the company. Therefore, further efforts should be made in the relationship and cooperation between employees and the manager. However, the employer should review the package of benefits offered and the remuneration paid. The survey of the employer's external brand revealed that the majority of potential working hours would not be interested in working for the company, precisely because of the employer's bad reputation, bad customer experience, long working days and dislike of the company. According to students who are not interested in doing an internship with a given employer, the company has a bad reputation as an employer, they have experienced a bad customer experience in stores and they do not like the company. Therefore, the employer should work to improve its reputation.

Item Type: thesis
Advisor: Heve Kirikal
Subjects: Other
Divisions: Service Economy Institute > Commercial Economics
Depositing User: Reelika-Maria Veber
Date Deposited: 12 Jun 2020 06:16
Last Modified: 12 Jun 2020 06:16
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4969

Actions (login required)

View Item View Item